NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Zadra
NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Zadra

Temeljem članka 391. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („ Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98,137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 36. Statuta Grada Zadra ( „Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15- pročišćeni tekst, 3/18, 7/18- pročišćeni tekst 15/19, 2/20 i 3/21), Odluke Gradonačelnika Grada Zadra, KLASA:  940-01/21-01/185, URBROJ: 2198/01-2-21-5 od 12. studenoga 2021. godine

NATJEČAJ

za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Zadra

 

 1. Predmet natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu Grada Zadra i to:

 

- dio čest. zem. 229/1 k.o. Zadar, u površini od 635 m2, a koji dio je na skici lista mjesta izrađenoj od strane Roka Pešušića, dipl.ing.geod., označen žutom bojom i slovima A-B-H-I-K-A, s ukupnom početnom cijenom od 785.000,00 (sedamstoosamdesetpettisuća) kuna,

 

 1. Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema važećim propisima Republike Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina na području Republike Hrvatske i koji su uplatili jamčevinu u iznosu od 5% početne cijene nekretnine, i to na žiro račun  IBAN HR 5924070001852000009,  s pozivom na broj HR26 7757 - 019 - OIB uplatitelja, a uplaćuje se u korist proračuna Grada Zadra, s naznakom „za nekretninu“.

 

 1. U cijenu nekretnine nisu uračunata porezna davanja koja plaća kupac.

 

 1. Ponude ponuditelja koji imaju neplaćene dospjele dugove prema Gradu Zadru neće se razmatrati.

 

 1. Najpovoljniji ponuditelj koji odustane od kupnje, odnosno ne zaključi ugovor o kupoprodaji u roku od 15 dana od dana primitka odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a ponuditelju koji ne uspije u javnom natječaju vratit će se uplaćena jamčevina, kao i u slučaju iz točke 9. ovog javnog natječaja.

Izabrani ponuditelj dužan je uplatiti kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.

 

 1. S obzirom da je predmet natječaja dio kat. čest. 229/1 k.o. Zadar, za točnu identifikaciju dijela zemljišta koji je predmet prodaje, može se izvršiti uvid u dokumentaciju u Upravnom odjelu za gospodarenje gradskom imovinom.

 

 1. Uz pisanu ponudu obvezno je dostaviti:

- preslik osobne isprave za fizičku osobu, te rješenje o upisu u trgovački registar za   pravne osobe,

- dokaz o uplaćenoj jamčevini,

- potvrdu Grada Zadra, Upravnog odjela za financije, da ponuditelj nema neplaćenih dospjelih obveza prema Gradu Zadru, po svim osnovama, do dana zaključenja ovog javnog natječaja,

- podatak o broju tekućeg ili žiro-računa za povrat jamčevine sudionicima čije ponude ne budu prihvaćene ili u slučaju poništenja natječaja.

 

 1. Grad Zadar će s najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti ugovor o kupoprodaji predmetne nekretnine.

 

 1. Rok za dostavljanje ponuda iznosi osam (8) dana od dana objave javnog natječaja.

 

Ponude se dostavljaju na adresu:

GRAD ZADAR

Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom

Narodni trg 1,

„Prodaja nekretnina“ - NE OTVARATI!

 

 1. Gradonačelnik Grada Zadra zadržava pravo poništiti predmetni Javni natječaj bez posebnog obrazloženja.

                                                                                         

GRADONAČELNIK

Branko Dukić