NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Zadra
NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Zadra

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („ Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98,137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 27. Statuta Grada Zadra ( „Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15- pročišćeni tekst, 3/18, 7/18- pročišćeni tekst, 15/19 i 2/20)  i Odluke Gradskog vijeća Grada Zadra, KLASA: 940-01/20-01/78, URBROJ: 2198/01-1-20-13 od dana 28. listopada 2020.  godine, Gradsko vijeće  Grada Zadra raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Zadra

1. Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Zadra označenih kao:

 

k.č. 1698/814, k.č. 1698/815, k.č. 1698/816 k.č. 1698/817 k.č. 1698/818 k.č. 1698/658 i k.č. 1698/724 sve k.o. Crno, ukupne površine od 5 000 m2, s ukupnom početnom cijenom od 3.080.000,00 (trimilijunaosamdesettisuća) kuna.

 

2. Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema važećim propisima Republike Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina na području Republike Hrvatske i koji su uplatili jamčevinu u iznosu od 5% početne cijene nekretnine, i to na  žiro  račun  IBAN HR 5924070001852000009,  s pozivom na broj HR26 7757 - 019 - OIB uplatitelja, a uplaćuje se u korist proračuna Grada Zadra, s naznakom „za nekretninu“.

3. U cijenu nekretnine nisu uračunata porezna davanja koja plaća kupac.

4. Nekretnine se prodaju u viđenom stanju po načelu „viđeno-kupljeno“ te prodavatelj ne odgovara za bilo kakve nedostatke nekretnina koje su predmet prodaje.

5. Grad Zadar zadržava pravo poništiti predmetni Javni natječaj bez posebnog obrazloženja.

6. Ponude ponuditelja koji imaju neplaćene dospjele dugove prema Gradu Zadru neće se razmatrati.

7. Najpovoljniji ponuditelj koji odustane od kupnje, odnosno ne zaključi ugovor o kupoprodaji u roku od 15 dana od dana primitka odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a ponuditelju koji ne uspije u javnom natječaju vratit će se uplaćena jamčevina, kao i u slučaju iz točke 4. ovog javnog natječaja.

Izabrani ponuditelj dužan je uplatiti kupoprodajnu cijenu u roku od 15 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.

8. Uz pisanu ponudu obvezno je dostaviti:

- preslik osobne isprave za fizičku osobu, te rješenje o upisu u trgovački registar za   pravne osobe,

- dokaz o uplaćenoj jamčevini,

- potvrdu Grada Zadra, Upravnog odjela za financije, da ponuditelj nema neplaćenih dospjelih obveza prema Gradu Zadru, po svim osnovama, do dana zaključenja ovog javnog natječaja,

- podatak o broju tekućeg ili žiro-računa za povrat jamčevine sudionicima čije ponude ne budu prihvaćene ili u slučaju poništenja natječaja.

9. Grad Zadar će s najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti ugovor o kupoprodaji predmetnih nekretnina. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.

19.Rok za dostavljanje ponuda iznosi petnaest (15) dana od dana objave javnog natječaja.

 

 

Ponude se dostavljaju na adresu:

GRAD ZADAR

Narodni trg 1,

23000 ZADAR

„Prodaja nekretnina“ - NE OTVARATI!