NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Zadra

 

 

Temeljem članka 391. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („ Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98,137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 36. Statuta Grada Zadra ( „Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15, 3/18, i 15/19), Odluke Gradonačelnika Grada Zadra, KLASA: 940-01/17-01/76, URBROJ: 2198/01-2-20-15 od 10. veljače 2020. godine te

Odluke Gradonačelnika Grada Zadra, KLASA:  940-01/19-01/89, URBROJ: 2198/01-2-20- od  2020. godine Gradonačelnik Grada Zadra, raspisuje

 

J A V N I   N A T J E Č A J za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Zadra

 

  1. Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Zadra označenih kao:

 a) čest. zem. 5509/13 k.o. Zadar, površine 48 m2, s početnom cijenom od 117, 37 EUR-a/m2, plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate,

 b) dio čest. zem. 4422/68 k.o. Zadar, u površini od 68 m2, (nastala diobom od dijela matične č.z. 4422/42 k.o. Zadar), na skici lista mjesta izrađenoj od društva ACES d.o.o. označen žutom bojom i slovima A-B-C-D-E-F-A, s početnom cijenom od 150,00 EUR-a/m2, plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate,

  1. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema važećim propisima Republike Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina na području Republike Hrvatske i koji su uplatili jamčevinu u iznosu od 5% početne cijene nekretnine, i to na žiro račun  IBAN HR 5924070001852000009,  s pozivom na broj HR26 7757 - 019 - OIB uplatitelja, a uplaćuje se u korist proračuna Grada Zadra, s naznakom „za nekretninu“
  1. U cijenu nekretnine nisu uračunata porezna davanja koja plaća kupac.
  1. Ponude ponuditelja koji imaju neplaćene dospjele dugove prema Gradu Zadru neće se razmatrati.
  1. Najpovoljniji ponuditelj koji odustane od kupnje, odnosno ne zaključi ugovor o kupoprodaji u roku od 15 dana od dana primitka odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a ponuditelju koji ne uspije u javnom natječaju vratit će se uplaćena jamčevina, kao i u slučaju iz točke 9. ovog javnog natječaja.

Izabrani ponuditelj dužan je uplatiti kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.

  1. Uz pisanu ponudu obvezno je dostaviti:

- preslik osobne isprave za fizičku osobu, te rješenje o upisu u trgovački registar za   pravne osobe,

- dokaz o uplaćenoj jamčevini,

- potvrdu Grada Zadra, Upravnog odjela za financije, da ponuditelj nema neplaćenih dospjelih obveza prema Gradu Zadru, po svim osnovama, do dana zaključenja ovog javnog natječaja,

- podatak o broju tekućeg ili žiro-računa za povrat jamčevine sudionicima čije ponude ne budu prihvaćene ili u slučaju poništenja natječaja.

  1. Grad Zadar će s najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti ugovor o kupoprodaji predmetne nekretnine.
  1. Rok za dostavljanje ponuda iznosi petnaest (15) dana od dana objave javnog natječaja.

 

Ponude se dostavljaju na adresu:

GRAD ZADAR

Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom

Narodni trg 1,

„Prodaja nekretnina“ - NE OTVARATI!

 

  1. Gradonačelnik Grada Zadra zadržava pravo da predmetni Javni natječaj poništi bez posebnog obrazloženja.

 

   GRADONAČELNIK

    Branko Dukić