NATJEČAJ  za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Zadra
NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Zadra

            Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („ Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98,137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 36. Statuta Grada Zadra ( „Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15- pročišćeni tekst, 3/18, 7/18- pročišćeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21), i Odluke Gradonačelnika Grada Zadra, KLASA: 940-01/21-01/103, URBROJ: 2198/01-2-22-7 od dana 20. srpnja 2022. godine, Gradonačelnik Grada Zadra raspisuje

 NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Zadra

  1. Predmet natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu Grada Zadra i to:
  • dio kat. čest. oznake 9346/1 k.o. Zadar, u površini od 260 m2, a koji dio je na skici lica mjesta izrađenoj od strane ovlaštenog ing. geod. Josipa Veršića, označen slovima A-B-C-A, s ukupnom početnom cijenom od 254.000,00 kuna.

      2. Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema važećim propisima Republike Hrvatske mogu biti vlasnici         nekretnina na području Republike Hrvatske i koji su uplatili jamčevinu u iznosu od 5% početne cijene nekretnine, i to na  žiro  račun  IBAN HR 5924070001852000009,  model HR26, poziv na broj 7757 - 019 - OIB uplatitelja, a uplaćuje se u korist proračuna Grada Zadra, s naznakom „za nekretninu“.

       3. U cijenu nekretnine nisu uračunata porezna davanja koja plaća kupac.

  1. Ponude ponuditelja koji imaju neplaćene dospjele dugove prema Gradu Zadru neće se razmatrati.
  1. Najpovoljniji ponuditelj koji odustane od kupnje, odnosno ne zaključi ugovor o kupoprodaji u roku od 15 dana od dana primitka odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a ponuditelju koji ne uspije u javnom natječaju vratit će se uplaćena jamčevina, kao i u slučaju iz točke 10. ovog javnog natječaja.

Izabrani ponuditelj dužan je uplatiti kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.

  1. Za sve dodatne informacije vezane uz nekretninu koja je predmet prodaje, može se izvršiti uvid u dokumentaciju u Upravnom odjelu za gospodarenje gradskom imovinom.
  1. Pisana ponuda iskazuje se isključivo u kunskom iznosu, a uz ponudu je obvezno   dostaviti:

- preslik osobne isprave za fizičku osobu, te izvadak iz sudskog registra za   pravne osobe,

- dokaz o uplaćenoj jamčevini,

- potvrdu Grada Zadra, Upravnog odjela za financije, da ponuditelj nema neplaćenih dospjelih obveza prema Gradu Zadru, po svim osnovama, do dana zaključenja ovog javnog natječaja,

- podatak o broju tekućeg ili žiro-računa za povrat jamčevine sudionicima čije ponude ne budu prihvaćene ili u slučaju poništenja natječaja.

  1. Grad Zadar će s najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti ugovor o kupoprodaji predmetne nekretnine.
  1. Rok za dostavljanje ponuda iznosi 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja.

 Ponude se dostavljaju na adresu:

GRAD ZADAR

Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom

Narodni trg 1,

 „Prodaja nekretnine oznake dio k.č. 9346/1 k.o. Zadar“ - NE OTVARATI!

  1. Gradonačelnik Grada Zadra zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, te poništiti predmetni javni natječaj u bilo koje vrijeme prije sklapanja uogovora bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima i bez obveze da obrazloži razloge svoje odluke.

 

GRADONAČELNIK

 Branko Dukić