NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Zadra
NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Zadra

Temeljem članka 391. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („ Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98,137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 36. Statuta Grada Zadra ( „Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15- pročišćeni tekst, 3/18, 7/18- pročišćeni tekst 15/19, 2/20 i 3/21), Odluke Gradonačelnika Grada Zadra, KLASA:  940-01/20-01/122, URBROJ: 2198/01-2-22-6 od 19. svibnja 2022. godine

 NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Zadra

 1. Predmet natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu Grada Zadra i to:
 • dio kat. čest. 4757/1 k.o. Zadar, u površini od 285 m2, a koji dijelovi su na skici lista mjesta izrađenoj od strane društva Geoing Zadar d.o.o., označeni crvenom bojom i slovima P1 (83m2) i P2 (202 m2),  s ukupnom početnom cijenom od 615.000,00 (šestopetnaesttisuća) kuna,
 1. Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema važećim propisima Republike Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina na području Republike Hrvatske i koji su uplatili jamčevinu u iznosu od 5% početne cijene nekretnine, i to na žiro račun  IBAN HR 5924070001852000009, model HR26, poziv na broj 7757 - 019 - OIB uplatitelja, a uplaćuje se u korist proračuna Grada Zadra, s naznakom „za nekretninu“.
 1. U cijenu nekretnine nisu uračunata porezna davanja koja plaća kupac.
 1. Ponude ponuditelja koji imaju neplaćene dospjele dugove prema Gradu Zadru neće se razmatrati.
 1. Najpovoljniji ponuditelj koji odustane od kupnje, odnosno ne zaključi ugovor o kupoprodaji u roku od 15 dana od dana primitka odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a ponuditelju koji ne uspije u javnom natječaju vratit će se uplaćena jamčevina, kao i u slučaju iz točke 10. ovog javnog natječaja.

Izabrani ponuditelj dužan je uplatiti kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.

 1. Za sve dodatne informacije vezane za nekretninu koja je predmet prodaje, može se izvršiti uvid u dokumentaciju u Upravnom odjelu za gospodarenje gradskom imovinom.
 1. Pisana ponuda iskazuje se isključivo u kunskom iznosu, a uz ponudu je obvezno dostaviti:

- preslik osobne isprave za fizičku osobu, a izvadak iz sudskog registra za pravne osobe,

- dokaz o uplaćenoj jamčevini,

- potvrdu Grada Zadra, Upravnog odjela za financije, da ponuditelj nema neplaćenih dospjelih obveza prema Gradu Zadru, po svim osnovama, do dana zaključenja ovog javnog natječaja,

- podatak o broju tekućeg ili žiro-računa za povrat jamčevine sudionicima čije ponude ne budu prihvaćene ili u slučaju poništenja natječaja

 1. Grad Zadar će s najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti ugovor o kupoprodaji predmetne nekretnine.
 1. Rok za dostavljanje ponuda iznosi osam (8) dana od dana objave javnog natječaja.

Ponude se dostavljaju na adresu:

GRAD ZADAR

Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom

Narodni trg 1,

„Prodaja nekretnine dio k.č. 4757/1 k.o. Zadar“ - NE OTVARATI!

 1. Gradonačelnik Grada Zadra zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, te poništiti predmetni javni natječaj u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima i bez obveze da obrazloži razloge svoje odluke.

 

 GRADONAČELNIK

 Branko Dukić