Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06, 146/08 i 38/09.) članka 36. Statuta Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra, broj: 9/09) Gradonačelnik Grada Zadra, po Odluci Klasa: 944-01/10-01/19, Ur. br. 2198/01-1/4-11-19 od 13. ožujka 2011.godine, po Odluci Klasa: 944-01/10-01/34, Ur. br. 2198/01-1/4-11-3 od 06. travnja 2011. godine i Odluci  Klasa: 940-01/10-01/30, Ur. br. 2198/01-1/4-11-8 od 13. travnja 2011. godine,  raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Zadra

 

          

 

1. Predmet natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu  Grada Zadra označene kao:

 

-   dio   čest. zem. 2071/1 k.o. Zadar, u površini od 24 m2 ,  s početnom cijenom od                                  150,00 EUR-a/m2 ,  plativo u kunama po srednjem tečaju HNB  na dan uplate,

- dio  čest. zem. 4156/5 k.o. Crno  površine 109 m2  s početnom cijenom od 100,00 EUR-a po m2 , plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-e na dan uplate,

- dio čest. zem. 4205 k.o. Zadar, površine 40 m2  i dio čest. zem. 4206 k.o. Zadar površine 24 m2 početnom cijenom od 110,00 EUR po m2 , plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-e na dan uplate.

2. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje  koje prema važećim propisima Republike Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina na području Republike Hrvatske i koji su uplatili jamčevinu u iznosu od 5% od početne cijene, na žiro-račun 2407000-1852000009, s naznakom 26 -7757-019- OIB za fizičke osobe, odnosno 26 7757-019- OIB za pravne osobe, a uplaćuje se u korist Proračuna Grada Zadra, s naznakom “za nekretninu”.

           

 

3. Nema pravo na nadmetanje fizička ili pravna osoba koja ima dospjelo dugovanje prema Gradu Zadru do zaključenja natječaja.

           

4. Grad Zadar zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja.

           

5. Ponuditelj koji odustane od dostavljene ponude gubi pravo na povrat jamčevine, a ponuditelju koji ne uspije u natječaju te u slučaju iz točke 4. ovog natječaja, vratit će se uplaćena jamčevina.

 

6. Uz pisanu ponudu obvezno dostaviti:

-          dokaz o uplaćenoj jamčevini,

-          potvrda Grada Zadra, Upravnog odjela za financije da ponuditelj nema dugovanja prema Gradu Zadru do zaključenja natječaja, 

-          podatak o broju tekućeg ili žiro-računa za povrat jamčevine sudionicima čije ponude ne budu prihvaćene ili u slučaju  poništenja natječaja.

 

7. Grad Zadar će s najpovoljnijim ponuđačem sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnine. Porez na promet nekretnine plaća kupac kao i troškove ovjere potpisa.  

 

8. Rok za dostavljanje ponuda iznosi osam dana od dana objave natječaja.

 

Ponude se dostavljaju na adresu:

ZADARSKA ŽUPANJIA

GRAD ZADAR

Narodni trg 1,

“Prodaja nekretnina - za zemljište- NE OTVARATI”!

                         (za zemljište oznake : dio č.z. 2071/ k.o Zadar ili

                                      dio č.z.  4156/5 k.o. Crno  ili

                          dio č.z. 4205 i dio č.z. 4206 obje k.o. Zadar)