NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju osobnog automobila

KLASA:406-01/16-01/06

URBROJ.: 2198/01-2-16-3

Zadar,  09. svibnja 2016. godine

 

Na temelju Zaključka gradonačelnika 

KLASA: 406-01/16-01/06    

URBROJ:2198/01-2-16- 2

od 29. travnja 2016. godine

objavljuje se

 

NATJEČAJ

za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju osobnog automobila

Predmet prodaje osobni automobil marke ŠKODA  tip SUPERB model vozila V6 2.8 30V godina proizvodnje 2007, broj šasije TMBCT63U779014540

Početna cijena: 16.800,00 kn, ujedno je i najniža cijena po kojoj se osobni automobil može prodati. Porez na promet i troškove prijenosa snosi kupac.

Predmetni osobni automobil prodaje se po sistemu „viđeno-kupljeno“, tj. u viđenom stanju, bez prava na naknadnu reklamaciju zbog bilo kojeg razloga.

Osobni automobil se može pogledati radnim danom na parkingu Peta brzina d.o.o., Jadranska cesta 145, Zadar od 9,00 do 14,00 sati (kontakt telefon 098273014).

Uz pisanu ponudu natjecatelji su dužni na ime jamčevine uplatiti iznos od 2 % početne cijene.

Jamčevina se uplaćuje na žiroračun Grada broj HR5924070001852000009 otvoren kod OTP d.d.  s pozivom na br. 68 7757-  OIB  za pravne osobe fizičke osobe

Najpovoljnijem ponuditelju jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu.

Natjecatelji u ponudi moraju navesti slijedeće podatke:

  • za fizičke osobe i obrtnike – ime, prezime, adresa i OIB,
  • za pravne osobe – naziv tvrtke, adresa, OIB, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje,
  • iznos ponuđene cijene (brojkama i slovima).

Uz pisanu ponudu natjecatelji moraju priložiti:

  • broj računa i naziv banke natjecatelja, za povrat jamčevine ( u roku 8 dana od odabira najpovoljnijeg natjecatelja).
  • Dokaz o uplaćenoj jamčevini – obavezno u izvorniku.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena.

O rezultatima izabranog ponuditelja svi natjecatelji bit će obaviješteni u roku 8 dana od dana otvaranja ponuda.

Izabrani ponuditelj dužan je zaključiti ugovor o kupoprodaji u roku od 3 dana od primitka odluke prodavatelja o izabranom ponuditelju, a u roku od 5 dana od potpisivanja ugovora dužan je isplatiti kupoprodajnu cijenu umanjenu za iznos uplaćene jamčevine. Ako izabrani ponuditelj ne zaključi ugovor ili ne isplati kupoprodajnu cijenu u navedenom roku, gubi pravo na povrat jamčevine.

Kupac postaje vlasnik osobnog automobila slijedećeg dana od dana uplate kupoprodajne cijene na žiro račun prodavatelja.

Krajnji rok za dostavu ponuda, bez obzira na način dostave je 24. svibnja 2016.  godine do 11,00 sati.

Otvaranje ponuda bit će u Velikoj vijećnici u Gradu Zadru na Narodnom trgu 1, 24. svibnja  2016. godine, u 11,00 sati, prema redoslijedu zaprimanja.

Otvaranju ponuda mogu biti nazočni svi ponuditelji koji su predali svoje ponude do označenog roka.

Ponude se predaju u zatvorenim omotnicama na adresu Grad Zadar, Narodni trg 1, 23000 Zadar s naznakom „ponuda za kupnju osobnog automobila – ne otvarati“

Zakašnjele, nepotpune kao i one s eventualno ponuđenom nižom cijenom od početne cijene neće se razmatrati.