Poziv za prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada Zadra u 2023. godini
Poziv za prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada Zadra u 2023. godini

Na temelju članka 48. stavka 3. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa i za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15) i Pravilnika o financiranju programa, projekata javnih potreba sredstvima Grada Zadra i članka 14. Statuta Športske zajednice Grada Zadra (u daljnjem tekstu Športska zajednica) i Pravilnika Športske zajednice Grada Zadra o financiranju programa i projekata Javnih potreba u sportu, Športska zajednica Grada Zadra dana 28. listopada 2022. godine raspisuje:

P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA ZADRA U 2023. GODINI

I.

Predmet ovog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada Zadra u 2023. godini (dalje kratko: Program javnih potreba).

Športska zajednica Grada Zadra (dalje kratko: ŠZGZ) objedinjuje i predlaže, a Grad Zadra u propisanoj proceduri donosi Program javnih potreba u sportu Grada Zadra u 2023. godini zajedno s godišnjim proračunom.

Podnošenje i obrada prijava za Javni poziv programa javnih potreba u sportu grada Zadra u 2023. godine provodi se putem digitalnog informacijskog sustava Športske zajednice grada Zadra, aplikacije e-udruge koja je za tu namjenu izrađena. Prijava na e-sustav je obvezna.

Prijedlozi projekata dostavljaju se putem on-line obrasca koji je zajedno s Uputama prijavitelja i Kriterijima-Pravilnik o financiranju programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode sportske udruge klubovi na području Grada Zadra te Normativima za priznavanje troškova ŠZGZ dostupni su na mrežnim stranicama ŠZGZ - www.szgz.hr, Dostupna dokumentacija, obrasci i informacije kao i sustav prijave odvijati će se putem digitalne platforme: e-udruge.

II.

Pisani prijedlozi programa za izradu Programa javnih potreba iz točke I. ovoga Poziva imaju se odnositi na sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti:

A) TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA

 1. program sportske škole, (program sportske obuke mladih-početnici)
 2. programi treninga i natjecanja sportaša mlađih dobnih kategorija,
 3. program treninga i natjecanja sportaša seniorskog uzrasta,
 4. dodatno financiranje stručnog rada

B) SPORT DJECE, UČENIKA I STUDENATA

 1. sportske aktivnosti djece predškolske dobi
 2. organizacija i provedba školskih sportskih aktivnosti
 3. organizacija i provedba visokoučilišnih sportskih aktivnosti
 4. programi ŠZGZ, programi HOO

C) SPORT OSOBA S INVALIDITETOM I SPORT GLUHIH

 1. program treninga i natjecanja sportskih udruga, klubova i društva

D) SPORTSKO REKREACIJSKE AKTIVNOSTI GRAĐANA

 1. provedba sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana

E) FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA

 1. udruženja stručnih osoba
 2. sportska zajednica i gradski savezi
 3. izdavačka i promidžbena djelatnost-pravne i fizičke osobe
 4. izdavačko-razvojni programi-pravne i fizičke osobe
 5. informatizacija

F) ORGANIZACIJA MEĐUNARODNIH, TRADICIONALNIH I PRIGODNIH PRIREDBI

 1. organizacija sportskih priredbi značajnih za promidžbu Grada Zadra na državnoj ili međunarodnoj razini

G) DODATNO POTICANJE DJELATNOSTI NOSITELJA KVALITETE

 1. sufinanciranje kvalifikacija, stipendija, potpore sportašima u razvojnim programima

III.

Pravo sudjelovanja na Pozivu imaju sve pravne sa sjedištem/prebivalištem u gradu Zadru, a koje temeljem Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) mogu obavljati sportsku djelatnost uz uvjet da imaju sjedište u gradu Zadru, da djeluje na području Zadra najmanje tri godine, te da je upisana u Registar udruga.

Pravne osobe moraju temeljem Zakona o sportu obavljati djelatnost sporta, biti upisane u Registar sportskih djelatnosti kod nadležnog ureda, da su u skladu sa zakonom o udrugama uskladile svoj Statut ili podnijele Zahtjev za promjenu podataka u Registru i ispunjavati sve druge uvjete propisane Uredbom i postojećim kriterijima i pravilnicima Športske zajednice grada Zadra. Za pojedinu Udrugu prijavu mogu predati samo ovlaštene osobe za zastupanje. Elektronski i pisani prijedlozi programa neće se razmatrati ukoliko nisu dostavljani u roku i na to predviđenim obrascima.

IV. 

UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI PODNOSITELJ PRIJAVE

Podnositelj prijave mora zadovoljavati sljedeće uvjete:

 • da je upisan u Registar udruga odnosno drugi mjerodavni Registar,
 • da je upisan u Registar neprofitnih organizacija,
 • da je upisan u Registar sportskih djelatnosti,
 • da su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračuna i drugih javnih izvora,
 • da se protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge,
 • financijsko izvješće za 6 mjeseci 2022. godine,
 • potvrdu porezne uprave o nepostojanju duga (ne starija od 30 dana),
 • da imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provođenje programa/projekta,
 • da je razvrstan od strane Državnog zavoda, a prema Pravilniku o razvrstavanju poslovnih subjekata prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti u djelatnosti pod brojem 92.6 - Sportske djelatnosti i to 92.62.2 - Ostale sportske djelatnosti, osim marina,
 • da je član gradskog, županijskog i nacionalnog sportskog saveza odnosno odgovarajuće udruge udružene u Hrvatski olimpijski odbor,
 • potvrdu nacionalnog Sveza da sudjeluju u sportskom natjecanju na temelju Pravilnika i kriterija nadležnog saveza
 • da u godini za koju podnose prijavu nisu korisnici drugih javnih sredstava za istu svrhu - zabrana dvostrukog financiranja.

Zabrana dvostrukog financiranja odnosi se na programe i projekte koje će se (su)financirati na temelju programa javnih potreba putem drugih javnih izvora, a dokazuje se popunjavanjem izjave. Podnositelj zahtjeva popunjavanjem izjave daje pismenu izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću o nepostojanju dvostrukog financiranja.

V.

PRIJAVA

U digitalnom sustavu ŠZGZ, Prijavitelju će za ispunjavanje biti dostupne prijave na javni poziv koje su aktivne. Odabirom prijave na koju se javlja, Prijavitelju su dostupne sve informacije potrebne za predaju prijave. Prvi korak ispunjavanja prijave je popunjavanje podataka o Udruzi za koju se podnosi prijava. Podaci o Udruzi na prijavi se popunjavaju temeljem podataka iz registra podnositelja.

Prijavu mora podnijeti osoba ovlaštena za zastupanje prijavitelja. Osoba ovlaštena za zastupanje prijavitelja treba aktivirati korisnički račun za pristup digitalnom sustavu kako bi mogla pristupiti on-line servisu i popuniti e-obrazac za prijavu.

Prijavitelj mora u obrascima odgovoriti na sva pitanja i upisati sve tražene podatke.

Nakon ispunjavanja prijave te odluke o njezinoj predaji Prijavitelj istu zaključuje. Prijave je moguće zaključiti samo u razdoblju dok je javni poziv otvoren. Nakon što je prijava predana (zaključena) istu više nije moguće mijenjati.

Svaku prijavu koja je pokrenuta za ispunjavanje prijavitelj može spremiti za naknadne izmjene i dopune ili predati. Ukoliko je prijava spremljena za daljnje izmjene i dopune tada je Prijavitelj može mijenjati sve do trenutka predaje odnosno do roka za predaju prijava.

Zaključivanjem prijave ista se urudžbira i pohranjuje, te je Prijavitelju dostupna za potrebe ispisa te se u interni dio digitalnog sustava ŠZGZ upisuju sve informacije unesene u prijavu.

U digitalnom sustavu ŠZGZ moguće je pregledati sve prijave koje je Prijavitelj podnio u ime Udruge za koju je ovlašten.

Prijava na e-sustav je obvezna, korisničko ime i šifra za pristup e-sustavu preuzimaju se sukladno tehničkim uputama, za sve dodatne informacije, tehničku i stručnu pomoć za e-prijavu obratite se stručnoj službe Športske zajednice grada Zadra: info@szgz.hr.

Uz e-prijavu kroz digitalnu aplikaciju prijavitelj mora popuniti i dostaviti putem aplikacije:

- on-line obrazac opća izjava prijavitelja,

- on-line obrazac privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka,

- dokumente propisani kao posebni uvjeti uz pojedini opis programa opisan u Kriterijima.

Opća izjava prijavitelja je obvezan dokument koji se primjenjuje samo za svrhu smanjivanja ukupno potrebne dokumentacije i procesa za prijavu na Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu Grada Zadra za 2023. godinu.

Ukoliko se provjerom svih potrebnih uvjeta utvrdi da nije istinit bilo koji od gore navedenih uvjeta ili više njih Prijava na javni poziv će se odbaciti kao nevažeća jer nisu ispunjeni obvezni i formalni uvjeti.

Sve nepotpune prijave kao i prijave koje nisu dostavljene na propisan način odnosno prijave podnesene protivno uvjetima iz ovog Javnog poziva neće biti razmatrane.

VI.               

Prijavu na Javni poziv treba dostaviti u Športsku zajednicu Grada Zadra u elektroničkom (on-line) obliku i pisanom obliku (potpisano i ovjereno  od osobe ovlaštene za zastupanje), putem dostave preporučenom poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu:

                                   ŠPORTSKA ZAJEDNICA GRADA ZADRA

                                         Molatska 11 a

                                                     23000 ZADAR         

„ZA JAVNI POZIV SUFINANCIRANJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA ZADRA ZA 2023 GODINU“

Za informacijski sustav e-udruge (šifre za pristup sustavu preuzimaju se kod stručne službe Športske zajednice Grada Zadra, obvezna je prijava na e-sustav), a za dodatne informacije obratiti se na telefon: 023/208-064, ili e-pošta: snjezana.jurinic@grad-zadar.hr i Športska zajednica Grada Zadra 023/ 627-401, 023/ 627-400 i e-pošta: info@szgz.hr, glavni.tajnik@szgz.hr .

Na temelju postojećih kriterija Športske zajednice Grada Zadra, povjerenstvo će vršiti odabir i utvrđivati prednost ponuđenih prijedloga programa koji će se uvrstiti u prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Zadra za 2023. godinu.

Ponude za provedbu Programa javnih potreba u sportu dostavljaju se od 28. listopada 2022. do 28. studenog  2022. godine.

Sva pitanja u svezi Javnog poziva mogu se dostaviti e-mailom do 21. studenog 2022. godine, na koje će stručne službe dostaviti pisani odgovor.

Udruge koje nisu predale financijsko izvješće za prethodnu godinu (2021. godinu) odgovarajućim institucijama ne mogu sudjelovati u proceduri za Javni poziv za sufinanciranje programa Javnih potreba u sportu Grada Zadra za 2023. godinu. Također udruge koje nisu predale potpunu traženu dokumentaciju za Javni poziv, uključivši elaborat o programskim aktivnostima udruge za 2023. godinu neće se razmatrati.

VII.    

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA

Svi prijavitelji  čiji programi budu prihvaćeni i uvršteni u Program javnih potreba u sportu Grada Zadra za 2023. godinu o istome će biti obaviješteni u sklopu Javnog poziva objavom rezultata na službenim stranica Športske zajednice Grada Zadra www.szgz.hr, i pisanim putem. 

UGOVOR O FINANCIRANJU I KORIŠTENJU ODOBRENIH SREDSTAVA

S prijaviteljima čije prijave budu prihvaćene potpisuje se Ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze. Odobrena sredstva korisnik mora namjenski trošiti i o tome podnositi pisano izvješće o pravdanju troškova kroz digitalni sustav ŠZGZ. Korisnik odobrena sredstva može koristiti isključivo za provedbu aktivnosti predviđenih ovim Javnim pozivom, ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje sredstava, korisnik sredstava u obvezi je nenamjenski utrošena sredstva vratiti. Korisnik sredstava dužan je odobrena sredstva vratiti i u slučaju odustajanja od programa.

ŠPORTSKA ZAJEDNICA GRADA ZADRA

Vezane fotografije

Poziv za prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada Zadra u 2023. godini