Javni Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2023. godinu
Javni Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2023. godinu
POZIV – Kultura 2023.
Temeljem članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), članka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10, 3/13,  9/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18, 7/18 – pročišćeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21), članka 23. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 10/22) te Odluke Gradonačelnika KLASA: 612-01/22-01/31, URBROJ: 2198/01-2-22-5 od 24. kolovoza 2022. godine Gradonačelnik Grada Zadra, dana 26. kolovoza 2022. godine,   o b j a v lj u j e
 
Javni
P O Z I V
za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2023. godinu
 
Tekst Poziva, i sva potrebna dokumentacija, nalaze se u privitku i na stranici www.financijskepodrske.hr. Prijava se vrši u sustavu, na navedenoj stranici (www.financijskepodrske.hr). Način prijave, obrazloženje prihvatljivosti prijavitelja, područja financiranja i drugih stavki detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.
 
U proračunu Grada Zadra osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije, programi/projekti u kulturi od interesa za Grad Zadar. Od interesa za Grad Zadar smatrat će se programi/projekti koji kulturu Grada Zadra uzdižu na lokalnoj razini, stavljaju ju u nacionalni i europski kontekst, promiču interkulturalni dijalog, razvoj civilnog društva; koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovne djelatnosti organizatora te oni programi/projekti koji se odvijaju kontinuirano.