P O Z I V ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA ZADRA U 2021. GODINI
P O Z I V ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA ZADRA U 2021. GODINI

 Na temelju članka 48. stavka 3. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa i za opće dobro koje provode udruge       (NN br. 26/15) i Pravilnika o financiranju programa, projekata javnih potreba sredstvima Grada Zadra i članka 14. Statuta Športske zajednice Grada Zadra (u daljnjem tekstu  Športska zajednica) i Pravilnika Športske zajednice Grada Zadra o financiranju programa i projekata Javnih potreba u sportu,  Športska zajednica Grada Zadra dana 14. rujna 2020. godine raspisuje:

 

 

 

P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU

 PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA ZADRA U 2021. GODINI

 

I.

     Predmet ovog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada Zadra u 2021. godini (dalje kratko: Program javnih potreba).

Športska zajednica Grada Zadra (dalje kratko: ŠZGZ) objedinjuje i predlaže, a Grad Zadra u propisanoj proceduri donosi Program javnih potreba, zajedno s godišnjim proračunom.

 

II.

     Pisani prijedlozi programa za izradu Programa javnih potreba iz točke I. ovoga Poziva imaju se odnositi na sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti:

  A) TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA

 1. program sportske škole, (program sportske obuke mladih-početnici)
 2. programi treninga i natjecanja sportaša mlađih dobnih kategorija
 3. program treninga i natjecanja sportaša seniorskog uzrasta

  B) SPORT DJECE, UČENIKA I STUDENATA

 1. sportske aktivnosti djece predškolske dobi
 2. organizacija i provedba školskih sportskih aktivnosti
 3. organizacija i provedba visokoučilišnih sportskih aktivnosti

  C) SPORT OSOBA S INVALIDITETOM I SPORT GLUHIH

 1. program treninga i natjecanja klubova i društva

  D) SPORTSKO REKREACIJSKE AKTIVNOSTI GRAĐANA

 1. provedba sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana

  E) FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA

 1. udruženja stručnih osoba
 2. gradski savezi
 3. izdavačka i promidžbena djelatnost-pravne i fizičke osobe
 4. izdavačko-razvojni programi-pravne i fizičke osobe
 5. informatizacija

  F) ORGANIZACIJA MEĐUNARODNIH, TRADICIONALNIH I PRIGODNIH PRIREDBI

 1. organizacija sportskih priredbi značajnih za promidžbu Grada Zadra na državnoj ili međunarodnoj razini

 

III.

 

  Pravo sudjelovanja na Pozivu imaju sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem/prebivalištem u gradu Zadru, a koje temeljem Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20) mogu obavljati djelatnost sporta i upisane su u registar sportskih djelatnosti kod nadležnog ureda.

 

IV.

       Prijava se vrši putem informacijskog sustava e-udruge, gdje se nalazi sva potrebna dokumentacija (izjave i obrasci) za prijavu na natječaj.

Elektronski i pisani prijedlozi programa neće se razmatrati ukoliko nisu dostavljeni u roku i na to predviđenim obrascima.

Prijava na Javni poziv podnosi se na obrascu za prijavu koji je sastavni dio Javnog poziva koji se mogu preuzeti ili podići u prostorijama Športske zajednice Grada Zadra, Molatska 11/a, na internet stranici Športske zajednice grada Zadra: www.szgz.hr.  U prijavi potrebno je dostaviti:

 • presliku važećeg Rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno drugog mjerodavnog Registra - Trgovačkog suda, kao i presliku važećih upisa promjena u Registar, ukoliko iste postoje,
 • presliku osobne iskaznice (samo za fizičke osobe),
 • detaljan sadržaj programskih aktivnosti,
 • presliku sve dokumentacije koja dokazuje da je fizička ili pravna osoba u mogućnosti realizirati program za koji se prijavljuje u skladu sa Zakonom o sportu i svim pozitivnim zakonskim propisima (obrasci i izjave objavljene uz tekst javnog poziva na stranici Športske zajednice Grada Zadra),
 • financijsko izvješće za 6 mjeseci 2020. godine i odluku nadležnog tijela Udruge o prihvaćanju istoga,
 • potvrdu porezne uprave o nepostojanju duga (ne starija od 30 dana),
 • uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest mjeseci da se ne vodi kazneni postupak protiv ovlaštene osobe za zastupanje i voditelja programa.

V.

     Na temelju postojećih kriterija i pravilnika Športske zajednice grada Zadra komisije će vršiti odabir i utvrđivati prednost ponuđenih prijedloga programa koji će se uvrstiti u prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu.

 VI.

    Prijavu na Javni poziv treba dostaviti u Športsku zajednicu Grada Zadra u elektroničkom    (on-line) i u pisanom obliku, putem dostave u zatvorenoj omotnici na adresu:

 

      ŠPORTSKA ZAJEDNICA GRADA ZADRA

       Molatska 11 a

       23000 ZADAR         

      „ZA JAVNI POZIV SUFINANCIRANJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA ZADRA ZA 2021. GODINU“

 

Za informacijski sustav e-udruge (šifre za pristup sustavu preuzimaju se kod stručne službe Športske zajednice Grada Zadra, obvezna je prijava na e-sustav), a za dodatne informacije obratiti se na telefon: 023/208-064, ili e-pošta: snjezana.jurinic@grad-zadar.hr i Športska zajednica Grada Zadra 023/ 627-401, 023 627-400 i e-pošta: info@szgz.hr, glavni.tajnik@szgz.hr .

Na temelju postojećih kriterija Športske zajednice Grada Zadra, povjerenstvo će vršiti odabir i utvrđivati prednost ponuđenih prijedloga programa koji će se uvrstiti u prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu.

Ponude za provedbu Programa javnih potreba u sportu dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom zaključno s 14. listopadom 2020. godine.

Sva pitanja u svezi Javnog poziva mogu se dostaviti e-mailom do 01. listopada 2020. godine, na koje će stručne službe dostaviti pisani odgovor.

 

VII.

     Sve udruge/osobe čiji programi budu prihvaćeni i uvršteni u Program javnih potreba u 2021. godini o istome će biti obaviješteni pisanim putem te pozvani na izvršenje obveze zaključenja Ugovora.

 

 

 

ŠPORTSKA ZAJEDNICA GRADA ZADRA