PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju službenih vozila u vlasništvu Grada Zadra
PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju službenih vozila u vlasništvu Grada Zadra

 

Na temelju članka 36. Statuta Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra”, broj: 9/09, 28/10, 3/13,9/14, 2/15 – pročišćeni tekst 3/18, 7/18-pročišćeni tekst, 15/19, 2/20  i 3/21) točke 1. Zaključka Gradonačelnika  KLASA: 406-01/23-01/04   URBROJ:2198/01-2-23-10  od  14. studenog 2023. godine objavljuje se

 PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju službenih vozila u vlasništvu Grada Zadra

1.PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje su službena vozila:

  • ZD 488EJ marke volkswagen golf model vozila0 FSI godina proizvodnje 2006., (broj šasije WVWZZZ1KZ6W180993), broj prijeđenih kilometara 210.114, sa početnom cijenom utvrđenom sukladno procijeni i mišljenju izrađenim od strane ovlaštene osobe - stalnog sudskog vještaka za cestovni promet i procjenu motornih vozila Daniela Sikirića, dipl.ing.prometa,  koja iznosi 1.340,00 eura (sa uračunatim PDV-om), 
  • ZD979JL marke renault scenic model vozila 1,6 16V godina proizvodnje 2005. (broj šasije VF1JM0C0H33677934), broj prijeđenih kilometara 276.235 sa početnom cijenom utvrđenom sukladno procjeni i mišljenju izrađenim od strane ovlaštene osobe - stalnog sudskog vještaka za cestovni promet i procjenu motornih vozila Daniela Sikirića, dipl.ing.prometa, koja iznosi 340,00 eura (sa uračunatim PDV-om).

2.PREGLED VOZILA

Službena vozila se mogu pregledati svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 12,00 sati na parkingu Grada Zadra - garaža, Bedemi zadarskih pobuna, Zadar uz prethodnu najavu (kontakt telefon 098273014).

3.KRITERIJI PRODAJE

      Prodaja se provodi putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena izražena u eurima.

U slučaju da dva ili više ponuđača u zatvorenim omotnicama dostave ponudu sa istim iznosom, koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos, Povjerenstvo će kao najpovoljnijeg proglasiti ponuđača koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog štambilja.

Predmetna službena vozila prodaju se po sistemu „viđeno-kupljeno“, tj. u viđenom stanju, bez prava na naknadne reklamacije i prigovore kupca upućene prodavaču, po pitanju kvalitete i eventualnih nedostataka.

4.PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe.

Ponuditelj ne smije biti zaposlenik Grada Zadra, niti s njim povezane osobe kao što su bračni ili izvanbračni partner, srodnici po krvi u pravoj liniji, posvojitelji, posvojenici te bračni i izvanbračni partneri svih navedenih.

5.SADRŽAJ PONUDE

Pisana ponuda treba sadržavati:

  1. za fizičke osobe i obrtnike – ime, prezime, adresa, OIB, e mail, preslik osobne iskaznice i broj za kontakt,
  2. za pravne osobe – naziv tvrtke, adresa, OIB, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje, e mail, izvadak iz odgovarajućeg sudskog registra i broj za kontakt,
  3. dokaz o uplaćenoj jamčevini
  4. broj računa i naziv banke ponuditelja, za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne bude odabrane ( u roku 8 dana od odabira najpovoljnijeg natjecatelja).
  5. ponuđenu kupoprodajnu cijenu za vozilo koja ne može biti manja od početne cijene iz natječaja (brojkama i slovima).
  1. DOSTAVLJANJE PONUDA

Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu Grad Zadar,    Narodni trg 1, 23000 Zadar s naznakom „Ponuda za kupnju službenog vozila u vlasništvu Grada Zadra – ne otvarati“ putem pošte ili neposrednom predajom na pisarnicu Grada Zadra.

Krajnji rok za dostavu ponuda, bez obzira na način dostave je 07. prosinca 2023.  godine do 11,00 sati.

Sve ponude koje pristignu poslije navedenog roka, nepotpune kao i ponude sa iznosom manjim od utvrđene početne cijene, Povjerenstvo neće uzeti u razmatranje.

Javni natječaj će biti pravovaljan i u slučaju da valjanu ponudu dostavi samo jedan ponuđač.

Uz pisanu ponudu ponuditelji su dužni na ime jamčevine uplatiti iznos od 100 eura (slovima: sto eura) po službenom vozilu.

Jamčevina se uplaćuje na žiroračun Grada Zadra broj HR5924070001852000009 otvoren kod OTP d.d.  s pozivom na br. 68 7706-  OIB  za pravne osobe fizičke osobe, svrha uplate: jamčevina za (navesti registraciju službenog vozila za koje se daje ponuda).

  1. DAN I MJESTO OTVARANJA PISANIH PONUDA

Javno otvaranje pisanih ponuda održat će se u Velikoj vijećnici u Gradu Zadru na Narodnom trgu 1, 07. prosinca  2023. godine , s početkom u 11,00 sati, prema redoslijedu zaprimanja.

Javnom otvaranju ponuda može biti nazočna ovlaštena osoba pravne ili fizičke osobe uz predočenje punomoći odnosno osobne iskaznice.

     8.OBVEZA KUPCA

 O rezultatima izabranog ponuditelja svi natjecatelji bit će obaviješteni u roku 10

dana od dana otvaranja ponuda.

Izabrani ponuditelj dužan je zaključiti ugovor o kupoprodaji u roku od 5 dana od primitka odluke prodavatelja o izabranom ponuditelju, a u roku od 5 dana od potpisivanja ugovora dužan je isplatiti kupoprodajnu cijenu umanjenu za iznos uplaćene jamčevine.

Ponuđač čija je ponuda najpovoljnija, odnosno kupac dužan je uplatiti preostali cjelokupan utvrđeni iznos kupoprodajne cijene na žiroračun Grada Zadra broj HR5924070001852000009 otvoren kod OTP d.d.  s pozivom na br. 68 7706-  OIB  za pravne osobe fizičke osobe, svrha uplate: uplata za kupovinu službenog vozila (navesti registraciju službenog vozila koje se kupuje).

Ako izabrani ponuditelj ne zaključi ugovor ili ne isplati kupoprodajnu cijenu u navedenom roku, gubi pravo na povrat jamčevine.

Kupac postaje vlasnik osobnog automobila slijedećeg dana od dana uplate kupoprodajne cijene na žiro račun prodavatelja.

Porez na promet i troškove oko  prijenosa prava vlasništva nad kupljenim službenim vozilom snosi kupac.

GRADONAČELNIK

  Branko Dukić