Javni poziv  za sklapanje Ugovora o poslovnoj suradnji na projektiranju, izgradnji, korištenju i održavanju sustava otplinjavanja deponijskog plina u svrhu proizvodnje električne energije na odlagalištu Diklo u Zadru.
Javni poziv za sklapanje Ugovora o poslovnoj suradnji na projektiranju, izgradnji, korištenju i održavanju sustava otplinjavanja deponijskog plina u svrhu proizvodnje električne energije na odlagalištu Diklo u Zadru.

Grad Zadar, Narodni trg 1, 23000 Zadar, OIB: 09933651854 objavljuje

 JAVNI POZIV

Grad Zadar poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na podnošenje ponuda za sklapanje Ugovora o poslovnoj suradnji na projektiranju, izgradnji, korištenju i održavanju sustava otplinjavanja deponijskog plina u svrhu proizvodnje električne energije na odlagalištu Diklo u Zadru.

 1. NARUČITELJ

Grad Zadar

Narodni trg 1,

23000 Zadar

OIB: 09933651854

Kontakti: Žana Klarić, tel. 023/208-120 ili Jasmina Plecić, tel. 023/208-145.

Adresa elektroničke pošte: okolis@grad-zadar.hr

 2. PREDMET POSLOVNE SURADNJE

Predmet poslovne suradnje je izrada glavnog projekta uključujući ishođenje akta za građenje i ostalih potrebnih dozvola, izgradnja, održavanje i korištenje sustava otplinjavanja deponijskog plina na odlagalištu neopasnog otpada Diklo u Zadru, u svrhu proizvodnje električne energije.

Opseg poslovne suradnje utvrđen je natječajnom dokumentacijom koja se sastoji od:

- Idejnog projekta sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Diklo i

- prijedloga ugovora o poslovnoj suradnji.

3.  PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja po Javnom pozivu imaju ponuditelji koji su registrirani za proizvodnju električne energije.

4. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

  1. Naziv ponuditelja, sjedište, adresa, OIB ime i prezime odgovorne osobe, ime, prezime i funkcija osobe za kontakt, broj telefona, adresa e-pošte;
  2. Izvornik ili ovjerenu presliku izvatka iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra, ne stariji od tri (3) mjeseca od dana objave Javnog poziva, kojim se dokazuje da je ponuditelj registriran za proizvodnju električne energije;
  3. Potvrdu Porezne uprave o plaćanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariji od 30 dana od dana objave Javnog poziva;
  4. Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema Gradu Zadru;
  5. Izvod iz kaznene evidencije za odgovornu osobu i pravni subjekt, ne stariji od šest (6) mjeseci od dana objave Javnog poziva;
  6. Popis usluga pruženih u godini u kojoj je objavljen ovaj Javni poziv i tijekom tri godine koje prethode toj godini kao dokaz da ima potrebno iskustvo za izvršenje ugovora;
  7. Prijedlog ugovora sa ispunjenim podatkom u članku 12. koji se odnosi na postotak od ukupnog prihoda koji se ostvari prodajom proizvedene električne energije, koji će se uplaćivati Gradu Zadru. Prijedlog ugovora mora biti parafiran od strane ponuditelja kao znak prihvaćanja svih uvjeta iz ugovora.

5. PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE

Natječajna dokumentacija (Idejni projekt na CD-u i prijedlog ugovora) se daje ponuditelju uz predočenje uplatnice na iznos od 200,00 kn na račun GRAD ZADAR broj: HR5924070001852000009, poziv na broj: HR68  7706-OIB ponuditelja do isteka roka za podnošenje ponuda, na sljedeće načine:

  • direktnim preuzimanjem u Gradu Zadru, Upravni odjel za  komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Narodni trg 1, 23000 Zadar, soba br. 73,  svakog radnog dana od 8 do 15 sati;
  • dostavom putem pošte ili elektronskim putem na e adresu ponuditelja.

6. UVJETI UGOVARANJA

Uvjeti ugovaranja detaljno su opisani u prijedlogu Ugovora.

Ponuditelj je dužan osigurati komercijalnu prodaju proizvedene energije na tržištu i eventualna nemogućnost ishođenja povlaštene tarife ne može biti razlog neizvršenja ugovora.

Grad Zadar zadržava pravo da ne izabere nijednog ponuditelja, bez obzira na njegovu ponudu i eventualno ispunjenje svih uvjeta iz prijedloga ugovora o poslovnoj suradnji.

7. TRAJANJE UGOVORA

Trajanje Ugovora o poslovnoj suradnji kojom se reguliraju obveze sudionika na projektiranju, izgradnji, održavanju i korištenju sustava otplinjavanja deponijskog plina na odlagalištu Diklo u svrhu proizvodnje električne energije u Zadru je 22 godine.

8. KRITERIJ ODABIRA

Ugovor o poslovnoj suradnji će se sklopiti s ponuditeljem koji Gradu Zadru ponudi najveći postotak od ukupnog prihoda koji se ostvari prodajom proizvedene električne energije.

9. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Rok za dostavu ponuda je 22. ožujka 2019. do 13 sati.

Ponude se dostavljaju poštom ili neposredno na adresu: Grad Zadar, Narodni trg 1, 23000 Zadar, s naznakom: „Ne otvaraj – javni poziv - proizvodnja električne energije od deponijskog plina na odlagalištu Diklo“

 Smatrat će se da su pravovremeno pristigle ponude one koje do krajnjeg roka za dostavu ponudu budu zaprimljene na urudžbeni zapisnik Grada Zadra (bilo da su dostavljene osobno ili poštom) na adresi: Grad Zadar, Narodni trg 1, 23000 Zadar.

 Otvaranje ponuda bit će javno u prostorijama Grada Zadra 22. ožujka 2019. u 13 sati.

 Obavijest o odabiru ponuditelje dostavit će se svim sudionicima Javnog poziva.

 KLASA: 351-01/19-01/32

URBROJ: 2198/01-2-19-3

Zadar, 6. ožujka 2019.

                                                                                                                             GRADONAČELNIK