JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu potpora u poljoprivredi, ribarstvu i  ruralnom razvoju na području Grada Zadra za 2016.g.
JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu potpora u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na području Grada Zadra za 2016.g.

Temeljem članka 6. Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Zadra 2016.-2020. godinu, (KLASA: 320-01/16-01/06, URBROJ: 2198/01-2-16-2 od 22.rujna 2016.) te pozitivnog mišljenja Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti Programa potpore s pravilima o potporama male vrijednosti u sektoru poljoprivrede

(KLASA:404-01/16-01/81;                  

URBROJ:525-07/0191-16-2 od 03. listopada 2016.)

Upravni odjel za gospodarstvo i obrtništvo objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za dodjelu potpora u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na području Grada Zadra za 2016.g.

I. Predmet Javnog poziva:

Sredstva potpore poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na području Grada Zadra za 2016.g. planirana Proračunom Grada Zadra za 2016. godinu (Glasnik Grada Zadra br. 17/15) u ukupnom iznosu od 300.000,00 kuna dodjeljuju se kao nepovratna sredstva za sljedeće vrste aktivnosti:

1. Potpora investicijama u poljoprivredna gospodarstva – proizvodnja,

1.1.Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za držanje muznih krava, mliječnih ovaca i koza

1.2.Ulaganje u opremanje plastenika i staklenika za proizvodnju voća, povrća, ukrasnog bilja, cvijeća i sl.

1.3.Ulaganje u izgradnju sustava za navodnjavanje

1.4.Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za skladištenje voća i povrća te nabava opreme za berbu, sortiranje, pakiranje i skladištenje voća i povrća

1.5.Ulaganje u podizanje i/ili restrukturiranje i/ili obnovu trajnih nasada voća

1.6.Ulaganje u podizanje trajnih nasada ljekovitog i aromatičnog bilja

1.7.Ulaganje u nabavu novih poljoprivrednih strojeva i priključaka za iste

2. Potpora za osiguranje poljoprivredne proizvodnje kod elementarnih nepogoda,

3. Potpora za ekološku i integriranu proizvodnju,

4. Potpora za pripremu objekata za financiranje iz nacionalnih i međunarodnih fondova,

5. Potpora za edukacije i stručno osposobljavanje poljoprivrednih proizvođača,                                                                                                                           

6. Potpora za očuvanje i proširenje genetskog materijala izvornih pasmina domaćih životinja,  

6.1.Očuvanje i proširenje izvornih i zaštićenih pasmina koza i ovaca

6.2.Očuvanje i proširenje izvornih pasmina pčelinjih zajednica

7. Potpora za subvencioniranje dijela troškova kredita u svrhu poljoprivredne proizvodnje,

8. Potpora investicijama u preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda – prerada,

8.1.Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za preradu mlijeka i proizvodnje mliječnih proizvoda

8.2.Ulaganje u opremanje vinarija

8.3.Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje pogona za preradu (konzerviranje, sušenje, zamrzavanje) voća i povrća, uključujući proizvodnju sokova, džemova i voćnih vina

8.4.Ulaganje u opremu za preradu i kemijsku analizu maslinovog ulja i opremu za kompostiranje komine masline ili preradu komine masline u biogorivo (peleti/briketi)

9. Potpora za promociju i plasman poljoprivrednih proizvoda,

9.1.Potpora za organiziranje sajmova, manifestacija i događanja koje za cilj imaju promociju poljoprivrednih proizvoda, njihovo trženje te popularizaciju tradicionalnih poljoprivrednih i ruralnih vrijednosti u Gradu Zadru

9.2.Promocija poljoprivrednih proizvoda sudjelovanjem na sajmovima i manifestacijama

9.3.Označavanje poljoprivrednih proizvoda nekom od oznaka posebnih svojstava hrane: „tradicionalni ugled“, „izvornost“, „zemljopisno podrijetlo“, certificiranje proizvoda, uspostavu robnih marki i uvođenje različitih stadarda kvalitete (HACCP-a, ISO standard i sl.)

9.4.Ulaganje u marketing u poljoprivredi (izrada promotivnog materijala, internetskih stranica i oglašavanje)

10. Potpora osnivanju i zajedničkom djelovanju poljoprivrednih gospodarstava,

10.1.Poticanje osnivanja novih zadruga, udruga, klastera i proizvođačkih grupa i organizacija koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i/ili preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili agroturizmom i/ili ribarstvom

10.2.Poticanje rada postojećih zadruga, udruga, klastera i proizvođačkih grupa i organizacija koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i/ili preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili agroturizmom i/ili ribarstvom

11. Potpora organiziranju znanstveno stručnih skupova, provođenju istraživačkih projekata i izdavanju stručnih časopisa iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja.

II. Uvjeti i potrebna dokumentacija

Korisnici potpora su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem u Gradu Zadru i koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju na području Zadarske županije, fizičke i pravne osobe registrirane za djelatnosti koja podupiru razvojna znanja, promociju i trženje poljoprivrednih proizvoda i djelatnosti od značaja za razvitak poljoprivrede, ribarstva i ruralnih gospodarskih i društvenih aktivnosti, te pravne i fizičke osobe, udruge i organizacije koje su registrirane i obavljaju djelatnosti koje će se po pojedinoj mjeri tj. aktivnosti tražiti.

Svaki tražitelj potpore može se prijaviti na više od jedne ponuđene mjere potpore, a maksimalan iznos, temeljem svih potpora, ne može biti veći od 60.000,00 kn po tražitelju potpore godišnje.

Svi uvjeti za dodjelu potpora utvrđeni su Programom poticanja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja na području Grada Zadra (KLASA:320-01/16-01/06; URBROJ:2198/01-2-16-2 od 22. rujna 2016. godine).

Potrebna dokumentacija za dodjelu sredstava pomoći specificirana je na obrascima zahtjeva koji su dostupni na web stranici Grada Zadra (www.grad-zadar.hr).

Prijavi za dodjelu potpora obavezno se prilaže i ostala navedena dokumentacija iz ovog Programa. Prijave za dodjelu potpora podnose se Upravnom odjelu za gospodarstvo i obrtništvo tijekom propisanog roka za podnošenje zahtjeva, odnosno do utroška sredstava planiranih za proračunsku godinu.

Prijave pristigle po objavljenom Javnom pozivu, Povjerenstvo obrađuje po redoslijedu zaprimanja. Prilikom obrade zahtjeva utvrđuje se pravovremenost, potpunost i sukladnost prijave, udovoljavanje prijave propisanim uvjetima iz ovog Programa  i Javnog poziva, te iznos prihvatljivih troškova. Povjerenstvo po potrebi može zatražiti i dodatnu dokumentaciju radi jasnijeg obrazloženja zahtjeva korisnika potpore.

Na temelju odabira prihvatljivih korisnika potpora od strane Povjerenstva, Gradonačelnik Grada Zadra donosi odluku o odobrenju novčane potpore.

Rezultat natječaja objavljuje se na službenim web stranicama Grada Zadra ( www.grad-zadar.hr ).

Upravni odjel za gospodarstvo i obrtništvo pismeno obavještava svakog podnositelja prijave o odobrenim sredstvima potpore.

Grad Zadar s korisnikom potpore zaključuje Ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze.

Odobrena sredstva korisniku potpore isplaćuju se na njegov žiro račun.

Grad Zadar zadržava pravo da preusmjeri neutrošena novčana sredstva iz pojedinih mjera za koje je bio smanjen interes, u mjere sa većim brojem zaprimljenih zahtjeva od osiguranih sredstava.

III. Vrijeme trajanja javnog poziva

Zahtjevi za potporu podnose se na propisanom obrascu do 02. prosinca 2016.g.

IV. Naziv i adresa tijela kojem se podnosi zahtjev

Zahtjevi za potporu sa svom popratnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Grad Zadar, Upravni odjel za gospodarstvo i obrtništvo, Narodni trg 1, 23000 Zadar ili se predaju neposredno u pisarnici Grada Zadra.

V. Informacije

Sve informacije o uvjetima za dodjelu potpora mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i obrtništvo Grada Zadra na adresi: Brne Krnarutića 13, Zadar, i na brojeve telefona: 023/208-086 i 023/208-087.

VI. Ostale odredbe

Korisnici potpora dužni su odobrena sredstva koristiti isključivo za namjenu za koju su odobrena. Ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje odobrenih sredstava ili na zahtjev ne dostave izvješće o korištenju istih, korisnik potpore dužan je odobrena sredstva vratiti u Proračun Grada Zadra te sljedećih pet godina gubi pravo na potpore koje dodjeljuje Grad Zadar.