JAVNI POZIV za dodjelu potpora malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja za 2021. godinu
JAVNI POZIV za dodjelu potpora malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja za 2021. godinu

Na temelju članka 9. Programa  poticanju razvoja malog gospodarstva na području Grada Zadra ( KLASA:311-01/21-01/11; URBROJ:2198/01-2-21-2 od 28.listopada 2021 godine) Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka

  JAVNI POZIV za dodjelu potpora malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti i  održivog poslovanja za 2021. godinu

 

I. Predmet javnog poziva

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Grada Zadra subjektima malog gospodarstva definiranim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja.

Bespovratna novčana sredstva koja se dodjeljuju smatraju se državnim potporama male vrijednosti (de minimis potpore).

II. Korisnici potpora

Korisnici potpore mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva registrirani  kao trgovačka društva, zadruge i obrti, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Zadra te koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

  -  koji obavljaju proizvodnu odnosno ICT  djelatnost tj. koji su  sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007 registrirani za obavljanje slijedećih djelatnosti: C –prerađivačka industrija (izuzev C 11.02 Proizvodnja vina od grožđa, C 12.00 Proizvodnja duhanskih proizvoda,  C 18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa, C 19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda ) te  J- informacije i komunikacije (izuzev 58.1. Izdavanje knjiga periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti , 59.1. Proizvodnja filmova, video filmova i televizijskog programa, 59.2. Djelatnost snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa, 60.1. Emitiranje radijskog program, 60.2. Emitiranje televizijskog programa,  63 Informacijske uslužne djelatnosti),

-  koji prijavljuju gospodarsku aktivnost koja se obavlja na području  Grada Zadra,

-  koji imaju podmirene obveze, poreza, prireza, doprinosa i drugih obveza o kojim evidenciju                 

   vodi Porezna uprava,

-  koji imaju podmirene sve obveze prema Gradu Zadru,

-  koji imaju najmanje 1 zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih krajem  

   razdoblja) ili u prethodnom mjesecu ako se radi o poduzetniku početniku,

-  koji imaju podmirene obveze prema zaposlenicima,

-  koji  u skladu s odredbama o državnim potporama male vrijednosti (de minimis potporama)    

   još nisu iskoristili najveći dopušteni iznos državne potpore male vrijednosti,

-  koji su namjenski utrošili već dodijeljene potpore Grada Zadra, ukoliko su ih ostvarili u 

   prethodnom razdoblju.

III. Namjena, iznosi i intenzitet potpora

Potpore se odobravaju za slijedeće namjene:

1) Uvođenje novih tehnologija u prerađivačkom sektoru za  aktivnosti koje se odnose na:

 1. a) Uvođenje novih i /ili proširenje postojećih proizvodnih procesa (tehnologija i organizacija)
 2. b) Nabava strojeva i alata (strojevi i oprema za proizvodnju, obradu i doradu, alati i mjerni instrumenti)
 3. c) Nabava industrijskog znanja (know-how) te računalnog programa neophodnog za unaprijeđenje kvalitete u proizvodnom procesu,
 4. d) Stručno osposobljavanje i educiranje zaposlenih za primjenu novih tehnologija e) Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete (Hrvatska kvaliteta, ISO, HACCP i sl.),
 5. f) Marketinške aktivnosti- nastup na sajmovima, dizajn proizvoda, brendiranje.

Intenzitet potpore: do 50 % ukupno prihvatljivih troškova projekta/aktivnosti, a najviše do 35.000,00 kuna za aktivnosti 1a i 1b, te najviše do 20.000,00 kuna po aktivnostima 1c, 1d,1e i 1f.

2) Jačanje i poboljšanje uvjeta poslovanja ICT sektora za  aktivnosti koje se odnose na:

 1. a) Nabava alata, računalne opreme i računalnih programa neophodnih za

                      poslovanje,

 1. b) Izdaci za licence,
 2. c) Stručno osposobljavanje i educiranje zaposlenih.

Intenzitet potpore: do 50 % ukupno prihvatljivih troškova aktivnosti, a najviše do 20.000,00 kuna po svakoj aktivnosti ponaosob.

3) Podrška razvoju i komercijalizaciji inovativnih proizvoda i usluga za aktivnosti koje se odnose na:

 1. a) Nabava alata i opreme za razvoj novog inovativnog proizvoda ili usluge,
 2. b) Troškovi ulaganja u probnu proizvodnju,
 3. c) Troškovi vanjskih usluga za dovršetak inovacije,
 4. d) Zaštita intelektualnog vlasništva,
 5. e) Marketinške aktivnosti za promociju novog inovativnog proizvoda ili usluge.

Intenzitet potpore: do 75 % prihvatljivih troškova aktivnosti, a najviše do 20.000,00 kuna po svakoj aktivnosti ponaosob.

4) Podrška izvoznom poslovanju za aktivnosti koje se odnose na:

 1. a) Korištenje vanjskih usluga pri istraživanju inozemnih tržišta,
 2. b) Sudjelovanje na inozemnim sajmovima i manifestacijama ( kotizacija, zakup,

                      uređenje i opremanje prostora, trošak prijevoza i smještaja) ,

 1. c) Priprema uvođenja novog ili postojećeg proizvoda na novo inozemno tržište.

Intenzitet potpore: do 50 % prihvatljivih troškova aktivnosti, a najviše do 25.000,00 kuna po svakoj aktivnosti ponaosob.

5) Poticanje projekata u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije za aktivnosti koje se odnose na:

 1. a) Zamjena primarnog energenta za grijanje (lož ulje i dizel gorivo) s okolišno

                     prihvatljivim energentom (prirodni plin ili ukapljeni naftni plin),

 1. b) Izrada ili povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice- termo fasada,
 2. c) Uvođenje cjelovitog sustava gospodarenja energijom u skladu sa standardom

                     HRN EN ISO50001,

 1. d) Nabava toplinskih sunčevih kolektora za proizvodnju toplinske energije-

                     sanitarna i/ili tehnološka voda te grijanje i hlađenje prostora.

Intenzitet potpore: do 50 % prihvatljivih troškova aktivnosti, a najviše do 35.000,00 kuna po svakoj aktivnosti ponaosob.

6)Poticanje poduzetnika početnika

Opis aktivnosti:Cilj ove mjere je poticanje poduzetnika početnika na uključivanje u poduzetništvo radi stavaranja novih poduzetničkih generacija i poticanja poduzetničkih aktivnosti, te jačanja njihove pozicije na tržištu, a provodi se dodjelom bespovratnih financijskih sredstava (potpora) poduzetnicima početnicima (poduzetnici koji su otvorili svoju djelatnost i tu djelatnost obavljaju najduže 12 mjeseci prije datuma Javnog poziva) za projekte i aktivnosti koji se odnose na:

 1. Nabava strojeva i alata, opreme i uređaja za obavljanje djelatnosti (računalni i drugi programi),
 2. Prilagodba poslovnog prostora i nabava inventara u svrhu obavljanja djelatnosti,
 3. Poduzetničko obrazovanje i stručno osposobljavanje,
 4. Marketinške aktivnosti-izrada web stranice i izrada promidžbenog materijala.

Uvjeti financiranja:do 50% prihvatljivih troškova projekta/aktivnosti, a najviše do 20.000,00 kn po svakoj ponaosob.

 Prihvatljivi troškovi su troškovi koji se isključivo odnose na aktivnosti koje su definirane ovim Javnim pozivom  kao prihvatljive aktivnosti za koje će se odobravati potpore.

Neprihvatljivi troškovi: Porez na dodanu vrijednost (kod obveznika PDV-a), nabava i najam vozila, popravak strojeva, opreme i alata, carinske i ostale pristojbe, razne bankovne i slične naknade, troškovi osoblja, potrošni materijal, nabava sirovina i repromaterijala, troškovi izgradnje i dogradnje poslovnog prostora, troškovi kupnje i najma poslovnog prostora ili zemljišta, režijski  troškovi i  troškovi osiguranja, troškovi vlastitog rada.

Sredstva potpore dodjeljuju se za pokriće troškova izvršenog ulaganja od dana završetka Javnog poziva za dodjelu potpora malom gospodarstvu za jačanje konkuretnosti i  održivog poslovanja u  2020. godini (14. listopada 2020. godine), te za aktivnosti koje su provedene ili se provode u 2021. godini.

U Proračunu Grada Zadra za 2021. godinu za ovu namjenu osiguran je iznos od 500.000,00 kuna.

Najviši pojedinačni iznos potpore po pojedinom korisniku može iznositi najviše 55.000,00 kuna godišnje.

 IV: POSTUPAK DODJELE POTPORA

 Potpore se dodjeljuju temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora koji se objavljuje u jednim dnevnim novinama i na web stranici Grada Zadra.

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najduže do 6. prosinca  2021.god.                            

Zahtjevi za potpore podnose se na obrascima «Zahtjev za dodjelu potpora malom gospodarstvu» koje će izraditi Upravni odjel za gospodarstvo,obrtništvo i razvitak otoka i uz koje se prilaže tražena dokumentacija.

Zahtjevi se podnose Gradu Zadru, osobno u pisarnicu ili poštom na adresu:

Grad Zadar, Upravni odjel za gospodarstvo i obrtništvo, Prijava na Javni poziv- potpore malom gospodarstvu, Narodni trg 1, 23000 Zadar.

V. POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE I PODNOŠENJE PRIJAVA

 Zahtjev za potporu podnosi se na obrascu «Zahtjev za dodjelu potpora malom gospodarstvu», uz koji se prilaže slijedeća dokumentacija:

 1. Preslika rješenja o upisu u sudski registar (ili izvadak iz sudskog registra) za trgovačka društva i zadruge, odnosno preslika rješenja o upisu obrta i početku obavljanja djelatnosti iz obrtnog registra (ili obrtnice) za obrte. U slučaju više osnivača trgovačkog društva potrebno je priložiti i presliku društvenog ugovora u kojem je vidljiva struktura vlasništva, odnosno u slučaju zajedničkog obrta priložiti presliku ugovora o ortaštvu dok je za zadruge potrebno priložiti popis osnivača zadruge,
 2. Preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u Državnog zavoda za statistiku za trgovačka društva i zadruge, odnosno izvadak iz obrtnog registra za obrte,
 3. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva,
 4. Potvrdu Grada Zadra o nepostojanju duga ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva,
 5. Preslika Godišnjeg financijskog izvješća (GFI) za prethodnu kalendarsku godinu za subjekte koji posluju u sustavu poreza na dobit, odnosno Prijava poreza na dohodak (obrazac DOH) za prethodnu godinu potvrđen od FINA-e uz koji je potrebno priložiti i pregled primitaka i izdataka za subjekte koji posluju u sustavu poreza na dohodak (Napomena: tj.na poduzetnike koji su ostvarili svoju djelatnost i tu djelatnost obavljaju najduže 12 mjeseci prije datuma Javnog poziva)
 6. Preslika JOPPD obrasca, stranice A i B, za mjesec prije predaje zahtjeva i potvrda Porezne uprave o njegovom zaprimanju,
 7. BON-2 ili SOL-2 obrazac ne stariji od 30 dana od dana objave Javnog poziva,
 8. Ispunjen obrazac izjave o korištenim potporama male vrijednosti (koji obuhvaća sve dodjeljene potpore- državne- županijske- gradske),
 9. Izjavu o nepostojanju duga prema zaposlenicima,
 10. Preslike računa, ponuda, predračuna ili ugovora iz tekuće godine za sufinanciranje traženih troškova aktivnosti kao i dokaz o njihovom plaćanju,
 11. Poslovni plan ili investicijska studija za predmetno ulaganje (ako je izrađen/a).

      Napomena: nije obvezno niti je uvjet za dodjelu sredstava,

 1. Preslika rješenja tj. potvrde o tome je li podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore obveznik PDV-a ili nije,
 2. Za podršku razvoju i komercijalizaciji inovativnih proizvoda i usluga potrebna je

slijedeća dodatna dokumentacija: dokaz o dodijeljenoj zaštiti industrijskog vlasništva (dodijeljena isprava za patent, industrijski dizajn, žig), ugovor o pravu na korištenje inovativnog proizvoda ili usluge između vlasnika patenta i tražitelja potpore, ako nije ista osoba.

 Po potrebi, Upravni odjel za gospodarstvo,obrtništvo i razvitak otoka može zatražiti i dodatnu dokumentaciju i obrazloženja.

Podnositelj više prijava istovjetnu dokumentaciju prilaže samo uz jednu prijavu, a u ostalima navodi uz koju je prijavu predana dokumentacija. Svaka prijava treba biti predana u zasebnoj omotnici.

Prijavi u trenutku podnošenja treba biti priložena sva potrebna dokumentacija.

Prijave podnesene izvan roka propisanog Javnim pozivom i nepotpune prijave neće se razmatrati, o čemu će podnositelji prijave biti obaviješteni.

Ukoliko je ukupno zatraženi iznos sredstava potpore veći od raspoloživih sredstva, prednost imaju prijave koje su ranije zaprimljene.

Datum zaprimanja smatra se datum na omotnici u kojoj je poslana prijava, za prijave poslane poštom, odnosno datum zaprimanja u pisarnici Grada Zadra, za prijave predane osobno.

U slučaju istodobnog zaprimanja prijava, prednost imaju tražitelji potpore koji imaju veći broj zaposlenika.

 VI. NAČIN DODJELE POTPORA

 Upravni odjel za gospodarstvo,obrtništvo i razvitak otoka  razmatra pristigle prijave i donosi prijedlog o korisnicima, iznosu i namjeni potpora, a sve sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima.

Na temelju prijedloga Upravnog odjela za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka Gradonačelnik donosi konačnu odluku o korisnicima, iznosu i namjeni potpora.

Po donošenju odluke o dodjeli potpora, Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka obavještava podnositelje prijava o iznosu odobrenih potpora i o načinu ostvarenja odobrenih novčanih sredstava.

Upravni odjel za gospodarstvo,obrtništvo i razvitak otoka vodi evidenciju dodijeljenih potpora po korisnicima, vrstama potpora i namjenama za koje je odobrena potpora.

Odobrena novčana sredstva doznačuju se na račun korisnika potpore.

Korisnik potpore dužan je Gradu Zadru omogućiti kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore.

Stručnu, administrativnu i terensku kontrolu provodi Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka i to na uzorku od minimalno 10 % odobrenih korisnika potpore.

Korisnici potpora koji nenamjenski utroše odobrena sredstva, dužni su ista vratiti u Proračun Grada Zadra i biti će isključeni iz budućih dodjela potpora Grada Zadra.

Namjenski utrošak sredstava dokazuje se računima i izvodima s bankovnog žiro računa. Ponude i predračuni ne predstavljaju prihvatljiv dokaz o namjenskom utrošku sredstava kao i što nalog za plaćanje nije prihvatljiv dokaz o izvršenom plaćanju. 

   VII. INFORMACIJE

 Dodatne informacije, odgovori na dodatna pitanja i obrasci zahtjeva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka Grada Zadra, Brne Krnarutića 13, Zadar ili na telefon 023/208-086 ili  023/208-087.

             KLASA:311-01/21-01/11

UR.BROJ:2198/01-7-21-3

Zadar, 9. studenog  2021. godine

 

                                                                                                     PROČELNIK

 

                                                                                                      Ivica Katić, dipl.oec.