Na temelju članka 15. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br.26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 3. i 19. Odluke o komunalnim djelatnostima (“Glasnik Grada Zadra”, 16/09), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za povjeravanje poslova upravljanja i održavanja javne rasvjete u Gradu Zadru, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

ZA POVJERAVANJE POSLOVA UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA

JAVNE RASVJETE U GRADU ZADRU

 

1. Predmet natječaja je povjeravanje poslova upravljanja i održavanja javne rasvjete u Gradu Zadru.

2. Poslovi iz točke 1., povjeravaju za dva pojedinačna zonska područja sa pripadajućim trafostanicama, i to:

 

ZONA I ZONA II

Rb

oznaka

TS

 

Rb

oznaka

TS

1

A237

Arbanasi 7

 

1

A038

Belafuža

2

A195

Arbanasi 2

 

2

A250

Belafuža 2

3

A017

Arbanasi 3

 

3

A061

Bili Brig

4

A016

Arbanasi 4

 

4

A062

Bili Brig 1

5

A018

Arbanasi 5

 

5

A207

Bili Brig 10

6

A214

Autocentar

 

6

A211

Bili Brig 14

7

A107

Autoservis

 

7

A112

Bili Brig 19

8

H056

Babindub

 

8

A063

Bili Brig 2

9

A227

Barbaričine 2

 

9

A113

Bili Brig 21

10

A087

Benkovačka

 

10

A236

Bili Brig 23

11

C128

Brgulje

 

11

A064

Bili Brig 3

12

C129

Brgulje 2

 

12

A065

Bili Brig 4

13

A078

Bulevar 1

 

13

A066

Bili Brig 5

14

A079

Bulevar 2

 

14

A067

Bili Brig 7

15

A100

Crno 1

 

15

A068

Bili Brig 8

16

A101

Crno 2

 

16

A069

Bili Brig 9

17

A104

Crno 3

 

17

A040

Bokanjac 1

18

A105

Crno 4

 

18

A041

Bokanjac 2

19

A196

Crvene kuće 2

 

19

A215

Bokanjac 3

20

A085

Crvene Kuće 4

 

20

A210

Bokanjac 6

21

A102

Dračevac

 

21

A106

Brodarica 1

22

A012

Foša

 

22

A036

Brodarica 2

23

A001

Grad 1

 

23

A034

Brodarica 3

24

A009

Grad 10

 

24

A035

Brodarica 4

25

A114

Grad 12

 

25

A080

Bulevar 3

26

A002

Grad 2

 

26

A081

Bulevar 4

27

A219

Grad 21

 

27

A228

Bulevar 5

28

A003

Grad 3

 

28

A020

Diklo 1

29

A004

Grad 4

 

29

A019

Diklo Zapad

30

A005

Grad 5

 

30

A021

Diklovac 1

31

A007

Grad 7

 

31

A042

DvaTornja

32

A008

Grad 8

 

32

A109

Gaj 4

33

A161

Gramat

 

33

A022

Gredelj

34

C134

Ist

 

34

A075

Gundulićeva

35

C120

Iž Mali - Makovac

 

35

A037

Jadranka

36

C119

Iž Mali - Porovac

 

36

A030

Kisikana

37

C115

Iž Veli - Drage

 

37

B033

Kožino 3

38

C117

Iž Veli 1

 

38

B034

Kožino 6

39

C116

Iž Veli 2

 

39

B035

Kožino 7

40

C118

Iž Veli 3

 

40

A024

Mika 1

41

A074

Jazine 2

 

41

A025

Mika 2

42

A086

Justa Nova

 

42

A023

Mika 3

43

A153

Kamenolom Put

 

43

A027

Milino 3

44

A088

Kotlar 1

 

44

A201

Milino 5

45

A089

Kotlar 2

 

45

A194

Mocire 2

46

A090

Kotlar 3

 

46

A039

Mrkići

47

A098

Loko

 

47

A115

Novi Bokanjac 1

48

A077

Mehanizacija

 

48

A117

Novi Bokanjac 4

49

C127

Molat

 

49

A209

Novi Bokanjac 5

50

A200

Mornar

 

50

A056

Oreškovića

51

C146

Olib

 

51

B027

Petrčane 1

52

C145

Olib 2

 

52

B111

Petrčane Donje 2

53

A197

Petra Skoka

 

53

A137

Petrčane Donje 3

54

A99

Ploča 1

 

54

B030

Petrčane Gornje

55

A160

Ploča 2

 

55

A057

Plovanija 1

56

A013

Pošta

 

56

A191

Plovanija 3

57

C148

Premuda

 

57

A218

Plovanija 4

58

A095

Put Kamenoloma

 

58

A059

Plovanija Istok

59

C123

Rava Mala

 

59

A058

Plovanije 2

60

C124

Rava Vela

 

60

A031

Primorka

61

A014

Relja

 

61

B028

Punta Radman

62

A246

Relja 3

 

62

B026

Punta Skala-istok

63

C139

Silba 1

 

63

A044

Put Bokanjca 1

64

C140

Silba 2

 

64

A043

Put Bokanjca 6

65

C141

Silba 3

 

65

A028

Put Dikla 1

66

A096

Sinjoretovo

 

66

A108

Put Dikla 2

67

A093

Smiljevac 1

 

67

A033

Put Nina

68

A094

Smiljevac 2

 

68

A032

Put Petrića

69

A222

Smiljevac 5

 

69

A073

Put Stanova

70

A084

Smiljevac škola

 

70

A060

Radiostanica

71

A154

Sokin Brig

 

71

A029

Runjaninova

72

A155

Staklenik

 

72

A203

Skelt

73

A011

Tehnička škola

 

73

A190

Skročini

74

A010

Varoš

 

74

A225

Stadionska

75

A054

Velebitska 1

 

75

A118

Stanovi 1

76

A055

Velebitska 2

 

76

A071

Stanovi 3

77

A208

Veletržnica

 

77

A072

Stanovi 5

78

A046

Voštarnica 1

 

78

 A226

Stanovi 6

79

A048

Voštarnica 3

 

79

 A220

Stanovi 8

80

A133

Voštarnica 9

 

80

 A265

Stanovi 9

81

A045

Vrulje

 

81

A129

Studentski dom

82

C130

Zapuntel 1

 

82

A188

Vidikovac

83

C131

Zapuntel 2

 

83

A076

Vinilplastika 1

84

A193

Zrinski

 

84

A049

Voštarnica 4

 

 

 

 

85

A050

Voštarnica 5

 

 

 

 

86

A051

Voštarnica 6

 

 

 

 

87

A052

Voštarnica 7

 

 

 

 

88

A053

Voštarnica 8

 

 

 

 

89

A229

Žmirići

 

3. Obavljanje poslova iz točke 1. povjerava se pravnim ili fizičkim osobama temeljem ugovora.

4. Svakom ponuditelju dopušteno je dostaviti samo jednu ponudu po zonskom području. Svaki ponuditelj može se natjecati za oba zonska područja. Ponuditelj koji se želi natjecati za oba zonskog područja, mora dostaviti dvije zasebne ponude.

 1. Poslovi se dodjeljuju na rok od četiri godine.

 2. Natječajna dokumentacija se može preuzeti u Gradu Zadru, Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, Narodni trg 1, soba br. 4, svakog radnog dana do isteka roka za podnošenje ponuda, uz predočenje uplatnice na iznos od 200,00 kn u korist Proračuna Grada Zadra, žiro račun 2407000- 1852000009, poziv na broj: 68 7706-OIB ponuditelja;

7. Ponuda mora sadržavati:

 1. naziv i točnu adresu ponuditelja,

 2. izvornik ili ovjerena preslika isprave o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar,

 3. dokaz da ima potrebnu stručnu i tehničku sposobnost i znanje, opremu i ostale uređaje, sposobnost vođenja posla, pouzdanost, iskustvo i poslovni ugled, te odgovarajuće zaposleno osoblje kako bi mogao ispuniti ugovor,

 4. dokaz o uspješnosti poslovanja: BON 1 i BON2 za pravne, BON 2 za fizičke osobe,

 5. reference do sada obavljenih poslova,

 6. jamstvo za ispunjenje ugovora; bjanko zadužnice na iznos od 500.000,00 kuna (5 x 100.000,00 kn), ovjerene kod javnog bilježnika,

 7. dokaz o ispunjenju svih obveza plaćanja prema Gradu Zadru, te poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj,

 8. dokaz da ponuditelj ili osoba ovlaštena za zastupanje ponuditelja nije pravomoćno osuđena za kaznena djela protiv gospodarstva u posljednjih pet godina.

 9. troškovnik radova popunjen i ovjeren potpisom i pečatom ponuditelja.

 10. prijedlog ugovora ovjeren potpisom i pečatom ponuditelja.

 1. Rok za podnošenje ponuda je 15 dana, od dana objave u "Narodnom listu", „Zadarskom listu“ i "Voxu- Glasu Zadra".

 2. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:

GRAD ZADAR

Povjerenstvo za provedbu natječaja upravljanja i održavanje javne rasvjete

Narodni trg 1, 23 000 ZADAR

s naznakom "NATJEČAJ – JAVNA RASVJETA - NE OTVARAJ "

 1. Nepravovremeno pristigle ponude neće se razmatrati.

 2. Otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo, dana 6. listopada 2010., u 13,00 sati, u Maloj vijećnici, Narodni trg 1, Zadar.

Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici.

12. Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja koja ostvari najviše bodova, a odabir će se vršit po slijedećem kriteriju;

- zbroj jediničnih cijena GRUPE A iz troškovnika do 70 bodova

- zbroj jediničnih cijena GRUPE B iz troškovnika do 20 bodova

- zbroj jediničnih cijena GRUPE C iz troškovnika do 10 bodova

 1. Obavijest o odabiru najpovoljnijeg podnositelja ponude, dostavit će se svim sudionicima javnog natječaja, u roku od osam dana od dana izbora.

 2. Temeljem odluke o izboru, s odabranim podnositeljima ponuda, Gradonačelnik Grada Zadra, sklopit će ugovor o povjeravanju poslova.

 3. Grad Zadar zadržava pravo da u skladu sa svojim interesom, ne sklopi ugovor ni s jednim podnositeljem ponude.

 

 

 

GRAD ZADAR

Povjerenstvo za provedbu natječaja