Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji  (“Narodne novine”, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra, Klasa:350-01/12-01/30, Ur.broj: 2198/01-1/4-13-14 Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Zadra, o b j a v l j u j e

 

 

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU 

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA STAMBENE ZONE  „MOCIRE“ U ZADRU

 

 

Javni uvid u prijedlog  UPU-a stambene zone „Mocire“  organizira se u vremenu od 15. srpnja do 19. kolovoza 2013. godine.

 

 prizemlje zgrada Gradske uprave, Narodni trg 1, Zadar, svakog radnog dana od 9,oo-14,oo sati,

 

Javno izlaganje održat će se 31. srpnja 2013. godine (srijeda) u 10,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar.

 

Za vrijeme javnog uvida grafički i tekstualni dio Prijedloga  UPU-a stambene zone „Mocire“  biti će objavljen i na službenoj mrežnoj stranici Grada Zadra (www.grad-zadar.hr).

 

Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog  UPU-a stambene zone „Mocire“ dostavljati će se najkasnije 7 dana nakon isteka roka javnog uvida, naslovljene na: Grad Zadar, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Narodni trg 1, Zadar.