JAVNI POZIV za dodjelu potpora tradicijskim  i umjetničkim obrtima za 2018. godinu
JAVNI POZIV za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima za 2018. godinu

Na temelju članaka 6. i 8. Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima KLASA: 311-01/13-01/24 URBROJ: 2198/01-2-14-5 od 8. siječnja 2014. godine i Izmjene Pravilnika KLASA: 311-01/13-01/24 URBROJ: 2198/01-2-14-9 od 2. rujna 2014. godine Gradonačelnik Grada Zadra dana 3. listopada 2018. godine, r a s p i s u j e

 JAVNI POZIV za dodjelu potpora tradicijskim  i umjetničkim obrtima za 2018. godinu