Upravni odjeli

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo obavlja poslove pripreme prostorno planske dokumentacije, pripreme zemljišta za izgradnju, vezane za komunalni doprinos i druge poslove za koje je sukladno Zakonu o prostornom planiranju i gradnji nadležan Grad, a naročito:
- procjene potreba izradbe novih, odnosno izmjena i dopuna postojećih dokumenata prostornog uređenja, potrebe pribavljanja podataka i stručnih podloga za njihovu izradbu, te druge mjere značajne za izradbu i donošenje prostorno-planskih dokumenata,
- utvrđuje potrebu, razinu, izvore financiranja, te rok uređenja zemljišta na kojem je planirana izgradnja,
- priprema i uređuje građevinsko zemljište za izgradnju (prostorni planovi, projektna dokumentacija, izgradnja komunalnih objekata i uređaja i drugo),
- predlaže visinu komunalnog doprinosa,
- izdaje rješenja za plaćanje komunalnog doprinosa i vrši prisilnu naplatu komunalnog doprinosa,
- izrađuje Izvješće o stanju u prostoru i predlaže Program mjera za unapređenje stanja u prostoru,
- vrši pripremu za izgradnju svih objekata kojima je investitor Grad Zadar, prati njihovo građenje, te obavlja primopredaju krajnjem korisniku, pribavlja akte za građenje za poslovne prostore u vlasništvu Grada,
- brine se o graditeljskoj baštini na način da je održava ili rekonstruira,
- obavlja poslove vezane za provedbu postupaka urbane komasacije, vođenja upravnih i sudskih postupaka iz svoje nadležnosti, te postupke izvlaštenja,
- prati primjenu propisa i novih tehnologija te potiče i provodi mjere u području energetske učinkovitosti, uštede energije i primjenu novih tehnologija u području obnovljivih izvora energije. 

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo čine:
Odsjek za prostorno uređenje
Odsjek za građenje
Odsjek za infrastrukturne građevine
Odsjek za imovinsko pravne poslove
Odsjek za pripremu zemljišta i razrez komunalnog doprinosa
Odsjek za izgradnju prometnog sustava
Odsjek za energetsku učinkovitost 

KORISNI LINKOVI:
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA
MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
NACIONALNI PORTAL ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
POTICANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U HRVATSKOJ