Testiranje za radno mjesto

KLASA:        112-01/19-01/59

URBROJ:     2198/01- 12-19-7

Zadar,          11.studenog  2019.godine

 Sukladno članku 19 - 22 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj ) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/18 u nastavku ZSN-a), Povjerenstvo za  provedbu oglasa    za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci u Grad Zadar, Upravni odjel za kulturu i šport  Grada Zadra upućuje

 POZIV  NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ( PISANO TESTIRANJE )

 Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni urede Zadar dana 29.listopada 2019. godine objavljen je oglas   za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci  u Grad Zadar, Upravni odjel za kulturu i šport na radno mjesti Viši struni suradnik II humanističkih znanosti- povijest umjetnosti i arheologija,  radi obavljanja privremenih poslova u  sklopu  projekta Recolor - Reviving and EnhanCing artwOrks and Landscapes Of the adRiatic“ sufinanciranog iz programa Interreg Italy - Croatia 2014-2020.godine i to u dijelokrugu  koji se odnosi na  poslove   unaprijeđenja  potencijalnih  kulturnih i prirodnih znamenitosti i krajolika odabranih lokacija na području Hrvatske i Italije koji nisu bili dio tradicionalnih turističkih ruta, a kojeg već provodi Grad Zadar,  Upravni odjel za EU fondove. 

Rok za podnošenje prijava na oglas   bio je do  6.studenog     2019.godine.

 Povjerenstvo za provedbu oglasa  poziva kandidate prijavljene na oglas  koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa da  temeljem članka 22.stavak 1. ZSN-a pristupe pisanom testiranju koje će se  održati će dana  18.studenog 2019.godine s početkom u 9,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 ZADAR.

 Kandidati koji ne  ispunjavaju formalne  uvjete iz oglasa obaviješteni su o razlozima zbog kojih se ne smatraju kandidatom na oglas telefonom i pisanom obavijesti, te se sukladno članku 21.stavak 1.ZSN-a ne smatraju kandidatom prijavljenim na oglas.

Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe. Pisano testiranje obuhvatiti će i poznavanje engleskog jezika.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja, povukao prijavu na oglas  i ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare  najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na WEB  stranici Grada Zadra  i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa