Testiranje za radno mjesto

KLASA:        112-01/19-01/42

URBROJ:     2198/01- 6-19-5

Zadar,          11.lipnja   2019.godine

 Sukladno članku 19 - 22 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj ) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/18 u nastavku ZSN-a), Povjerenstvo za  provedbu javnog natječaja   za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom  Grada Zadra upućuje

 POZIV  NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ( PISANO TESTIRANJE )

 U „Narodnim novinama“  br. 53/2019 dana  24.svibnja 2019. godine objavljen je javni natječaj   za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom,  na radno mjesto administrativni tajnik  1 izvršitelj/izvršiteljica, te Dopuna javnog  natječaja objavljena  „U „Narodnim novinama“  br. 55/2019 dana  31.svibnja  2019.

Rok za podnošenje prijava na natječaj   bio je do 10.lipnja    2019.godine.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja  poziva kandidate prijavljene na natječaj  koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja   da  temeljem članka 22.stavak 1. ZSN-a pristupe pisanom testiranju koje će se  održati će dana  18.lipnja 2019.godine s početkom u 9,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 ZADAR.

 Kandidati koji ne  ispunjavaju formalne  uvjete iz natječaja  obaviješteni su o razlozima neudovoljavanja  telefonom i pisanom obavijesti, te se sukladno članku 21.stavak 1.ZSN-a ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja, povukao prijavu na natječaj   i ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare  najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na WEB  stranici Grada Zadra  i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja