Testiranje za radno mjesto

KLASA:       112-01/18-01/31

URBROJ:    2198/01- 12-18-4

Zadar,         6.rujna  2018.godine

 Sukladno članku 19 - 22 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj ) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/18 u nastavku ZSN), Povjerenstvo za  provedbu javnog natječaja  za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za kulturu i šport,  na radno mjesto zamjenik pročelnika - 1 izvršitelj/izvršiteljica  u p u ć u j e

 POZIV  NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

( PISANO TESTIRANJE )

 U „Narodnim novinama“ broj 76/2018  dana 24.kolovoza 2018. godine objavljen je javni natječaj za prijam u službu u Grad Zadar, Upravni odjel za kulturu i šport, na radno mjesto zamjenik pročelnika - 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj bio je do 3.rujna   2018.godine.

 Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrdilo je da  prijave svih podnositelja udovoljavaju formalnim uvjetima javnog natječaja,  te se prijavljeni kandidati temeljem članka 22.stavak 1. ZSN-a pozivaju  da pristupe pisanom testiranju koje će se  održati će dana  12.rujna  2018.godine s početkom u 9,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 ZADAR.

 Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja, povukao prijavu na oglas  i ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare  najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na WEB  stranici Grada Zadra  i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja