POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PODIZANJE I PREMJEŠTANJE RADNOG STROJA
POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PODIZANJE I PREMJEŠTANJE RADNOG STROJA

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD ZADAR

 

KLASA: UP/I-363-04/21-01/62

URBROJ: 2198/01-2-21-15

Zadar, 21. prosinca 2021.

 

 POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PODIZANJE I PREMJEŠTANJE RADNOG STROJA

 Grad Zadar poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte da dostave ponudu za uslugu podizanja radnog stroja koji se nalazi na javnoprometnoj površini na čest.zem. 11310 k.o. Diklo i premještanja istog na prostor koji se nalazi unutar odlagališta Diklo, na kojem se  čuvaju napuštena i derutna vozila.

 1. Naziv Naručitelja: GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23000 Zadar, OIB 09933651854
 1. Opis premeta nabave: podizanje radnog stroja koji se nalazi na javnoj prometnoj

            površini na čest.zem. 11310 k.o Diklo i premještanje na prostor koji se nalazi unutar

            odlagališta Diklo, mjesta na kojem se čuvaju napuštena i derutna vozila

 

 1. Procijenjena vrijednost nabave: 19.900,00 kuna ( bez PDV-a)
 1. Kriterij za odabir ponude: najniža cijena ponude
 1. Način izvršenja: s odabranim ponuditeljem sklopiti će se ugovor
 1. Mjesto izvršenja: čest. zem. 11310 k.o. Diklo, Poljana Dragutina Domjanića
 1. Rok izvršenja: ugovorom će se definirati točno vrijeme izvršenja
 1. Način izrade ponude: Ponuda se dostavlja na ponudbenom listu objavljenom na

            mrežnim stranicama Grada Zadra u kojem je potrebno popuniti sve tražene podatke.

           Uz ponudbeni list obvezno se dostavlja

           - troškovnik, koji mora biti u potpunosti popunjen

 1. Cijena ponude:

           Cijena ponude iskazuje se na ponudbenom listu (i to: cijena bez PDV-a, iznos PDV-a i

           cijena s PDV-om). Cijena ponude iskazuje se u kunama i piše se brojkom. U cijenu

           ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

           Ponuditelj mora nuditi jediničnu i ukupnu cijenu na način kako je to određeno u

           troškovniku.

           Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave

           oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno

           za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je

           upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu                                                                                         vrijednost,

           a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.

 1. Rok i način dostave ponude

            Rok za dostavu ponude je:  03.01.2022. do 10:00 sati.

         Način dostave ponude: Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici preporučenom    

            pošiljkom ili neposredno u pisarnicu na adresu naručitelja:

GRAD ZADAR,

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša

Narodni trg 1

23000 Zadar

s naznakom „NE OTVARAJ–PONUDA ZA USLUGU PODIZANJA I PREMJEŠTANJA RADNOG STROJA

           

Na omotnici treba navesti naziv i adresu ponuditelja kako bi se nepravodobno

pristigla ponuda mogla vratiti.

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i priloženom Troškovniku iz Poziva, a koje

je potrebno dostaviti ispunjene, ovjerene i potpisane od strane ovlaštene osobe

ponuditelja.

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i

latiničnom pismu.

 1. Otvaranje ponuda:

Otvaranje ponuda nije javno. Ponude će se otvarati najkasnije dva radna dana nakon

isteka roka za dostavu ponuda.

 1. Rok, način i uvjeti plaćanja:

Ponuditelj je obvezan od 01. srpnja 2019. godine prema Naručitelju poslati isključivo

e-račun.

Ovjeren valjani račun Naručitelj se obvezuje isplatiti izvršitelju u roku od 30 dana od

dana zaprimanja računa.

13. Od najpovoljnijeg ponuditelja Grad Zadar može zahtijevati dostavu dokumenata kojima

           dokazuje svoju sposobnost ako se za to utvrdi potreba, a isti moraju biti dostavljeni u

           primjerenom roku ne kraćem od tri dana od dana primitka zahtjeva.

 

Grad Zadar zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza

ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima

Ponuditelji ne smiju uvjetovati nikakve posebne uvjete.

Poziv za prikupljanje ponuda objavljuje se u dnevnom tisku, oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Grada Zadra  dana 23. prosinca 2021. godine.

Sve eventualne izmjene i dopune te objašnjenja poziva na dostavu ponuda biti će objavljene na internetskoj stranici Naručitelja.

                                                                                                                  Gradonačelnik

 

                                                                                                                    Branko Dukić