Temeljem članka 17. i 20. Zakona o tehničkoj kulturi ("Narodne novine" 76/93, 11/94 i 38/09) i članka 2. Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti tehničke kulture ("Narodne novine" 31/94) Upravni odjel za kulturu i šport Grada Zadra, o b j a v l j u j e

POZIV

za predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi

Grada Zadra u 2011. godini

I.

Udruge tehničke kulture, njihovi savezi i zajednice, trgovačka društva, ustanove i druge pravne osobe, te osobe koje samostalnom djelatnošću obavljaju stručne poslove u djelatnosti tehničke kulture pozivaju se na predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi, a koje su od interesa za Grad Zadar u 2011. godini.

 

II.

Prijedlozi programa trebaju obuhvaćati aktivnosti, poslove i djelatnosti u tehničkoj kulturi koje predstavljaju javne potrebe od interesa za Grad Zadar, a odnose se osobito na:

- razvitak i promidžbu tehničke kulture

- poticanje stvaralačkog i znanstvenog rada

- poticanje razvoja tehničkog odgoja i obrazovanja i tehničkog opismenjavanja, posebice mladih

- osposobljavanje za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina

- osposobljavanje za stjecanje znanja i vještina za znanstveno-tehničko i radno-proizvodno stvaralaštvo, informatičko opismenjavanje i primjenu suvremenih informatičkih tehnologija, uključujući korištenje informatičke opreme i sustava u procesu rada

- poticanje inventivnog rada, usmjerenog na razvoj i uvođenje novih tehnologija ili unapređenje postojećih proizvoda, uređaja, proizvodnih postupaka i iskustava u gospodarstvo i sva područja društvenog života te prezentiranje istoga (smotre, izložbe, sajmovi i sl.)

- širenje znanstvenih i tehničko-tehnoloških dostignuća te poticanje sklonosti i sposobnosti za tehničko stvaralaštvo

- poticanje razvoja specifičnih programa odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina za darovitu i hendikepiranu djecu

- očuvanje kontinuiteta stvaranja iznimno vrijednih tehničkih dostignuća udruga tehničke kulture i pojedinaca

- poticanje sklonosti i sposobnosti za tehničko stvaralaštvo zaposlenog pučanstva

- nabavku opreme, održavanje i popravak objekata tehničke kulture

- organiziranje i provođenje susreta i natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola iz prirodoslovno-matematičkih znanosti

- poticanje i realizaciju informatičko nakladničke djelatnosti iz područja tehničke kulture u Gradu Zadru.

 

 

III.

 

Uz pismeni prijedlog programa potrebno je dostaviti:

1. Naziv podnositelja prijedloga, adresu, broj telefona, imena odgovornih i stručnih osoba (po zvanju / zanimanju) koje će provoditi predloženi program, prostor u kojem se djelatnost obavlja i njihov status (glede vlasništva), broj zaposlenih i honorarnih djelatnika po zvanju/ zanimanju.

2. Predlagatelji programa u troškovniku prijedloga programa dužni su pružiti podatke o sredstvima koja će za izvedbu programa osigurati vlastitom djelatnošću, prodajom usluga na tržištu, iz članarina, donacija, partipacija sudionika ili iz drugih izvora u skladu sa Zakonom, te udio sredstava koja bi trebao osigurati Grad Zadar za izvršenje predloženih programa.

3. Finanacijsko izvješće za 2009. godinu i prvih šest mjeseci 2010. godine izrađeno prema uputama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN, br. 10/08 i 7/09) te potvrdu o upisu u Registar neprofitnih organizacija.

 

IV.

Predlagatelji programa pripremljeni u skladu sa sadržajem ovog poziva, dužni su ispuniti prijavnicu koju mogu dobiti u ovom Upravnom odjelu (soba 24) te na web stranici www.grad-zadar.hr

Prijedlozi programa mogu se predati u pisarnici Grada, Narodni trg 1, ili poslati poštom na adresu:

Grad Zadar

Upravni odjel za kulturu i šport

Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2011. godini

Narodni trg 1

23000 Zadar

 

Prijedlozi programa mogu se poslati do 11. listopada 2010. godine.

 

Prijedlozi programa subjekata koji nisu registrirani u skladu sa člankom 5. st. 3, člankom 11. st. 2. i člankom 13. te neispunjavanju uvjeta glede članka 3. Zakona o tehničkoj kulturi, kao i nepotpuni prijedlozi i prijedlozi dostavljeni izvan naznačenog roka, neće se uzimati u razmatranje.

 

Klasa: 630-01/10-01/02

Ur. broj: 2198/01-11/1-10-1

Zadar,10. rujna 2010.