Klasa:   112-01/12-01/12

Ur.broj: 2198/01-4-12-2

Zadar,   9. svibnja  2012. godine

 

Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje podružnica Zadar dana 9. svibnja  2012. godine objavljen je oglas za prijam  u službu u Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja  na određeno vrijeme (6 mjeseci) na radno mjesto viši stručni suradnik II  (2 izvršitelja ), radi obavljanja privremenih poslova , koji istječe dana 17. svibnja  2012. godine.

Uvjeti oglasa: magistar struke/stručni specijalist građevinske ili arhitektonske struke, najmanje 1 godina iskustva u struci . Prijavi potrebno priložiti:životopis, preslik domovnice, preslik radne knjižice, preslik diplome, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije  od 6 mjeseci) , vlastoručno potpisana izjava da ne postoji zapreka iz članka 16. ZSN-a.

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta   je 2,196 osnovicu za izračun plaće . Plaću službenika čini  umnožak koeficijenta složenosti poslova utvrđenog za radno mjesto na koje je službenik raspoređen  i osnovice za izračun plaće , uvećan za 0,5% za svaku godinu  radnog staža .

Prethodna provjera znanja i sposobnosti  kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere znanja ( pisano testiranje  i  intervju) kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su sljedeći:

 

Zakon o prostornom uređenju i gradnji

Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja

Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima

Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji

Zakon o upravnom postupku

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

Prostorni plan uređenja Grada Zadra

 

 

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji ostvare najmanje 50 % bodova iz svakog djela  provjere znanja na  pisanom provedenom testiranju.

 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata  bit će objavljeno na ovoj web stranici, te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, najmanje  pet dana prije održavanja provjere.

Kandidati može tijekom oglasnog postupka pisanim putem povući prijavu.

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA