Poništenje natječaja

KLASA: 112-02/20-01/12

URBROJ: 2198/1-11-20-4

Zadar, 15.svibnja 2020.godine

 Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.) pročelnik Upravnog odjela za odgoj i školstvo  Grada Zadra , donio je

ODLUKU O PONIŠTENJU OGLASA

I.

Poništava se oglas za prijam u službu u Grad Zadar Upravni odjel za odgoj i školstvo  KLASA: 112-02/20-01/12, URBROJ: 2198/1-11--20-1, objavljen dana  12. veljače 2020. godine kod  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Zadar, koji se odnosi na prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik II - za odgoj  - 1 izvršitelj/ica.

II.

Odluka o poništenju bit će objavljena na internetskim stranicama Grada Zadra i obaviješten je Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Zadar,  te će se dostaviti kandidatima prijavljenim na oglas.

III.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

IV.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 GRAD ZADAR

                                                                                                                              

                                                                                                                               PROČELNIK

 

                                                                                                                           Joso Nekić, prof.