Poništenje natječaja

KLASA: 112-02/20-01/09

URBROJ: 2198/1-5-20-7

Zadar, 11.svibnja 2020.godine

 Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.) pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra , donio je

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

I.

Poništava se javni natječaj za prijam u službu u Grad Zadar Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo KLASA: 112-02/20-01/09, URBROJ : 2198/1-5--20-1, objavljen dana  14. veljače 2020. godine u „Narodnim novinama“ broj 17/2020 i na internetskim stranicama Grada Zadra, koji se odnosi na prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik I - za građenje  - 1 izvršitelj/ica.

II.

Odluka o poništenju bit će objavljena u „Narodnim novinama“ i na internetskim stranicama Grada Zadra,  te će se dostaviti kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

III.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

IV.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 GRAD ZADAR