Oglas za prijam u službu
Oglas za prijam u službu

KLASA:     112-01/21-01/01

URBROJ:  2198/01-14 -21 -3

Zadar,       12.siječnja 2021.godine

 

Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Podrućni ured Zadar, dana 12.siječnja 2021.objavljen je  oglas  za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci u Grad Zadar, Upravni odjel za  gradsku samoupravu i opće poslove,  radi obavljanja privremenih  poslova na radno mjesto:

 

  • Refrent za opće poslove  1 izvršitelj/ica

 

Tekst oglasa  dostupan je i  ovdje:__

 

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=110779958

 

Služba se zasniva uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

 

OPIS POSLOVA I ZADAĆA RADNOG MJESTA u kojima sudjeluje izvršitelj u službi na određeno vrijeme:

 

  • Obavlja poslove zapisničara vezano za obnove zemljišne knjige za o. Bo0anjac  k.o.Crno i k.o. Diklo, te druge poslove po nalogu pročelnika, zamjenika pročelnika i pomoćnika pročelnika nadležnog upravnog odjela.

 

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

 

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i  namještenika gradske uprave Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra „ broj: 16/13, 9/14, 15/14, 8/17 i 15/18)  utvrđen je koeficijent za radno mjesto referent za opće poslove- 1,338 uz osnovicu za izračun plaće.

 

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE;

1.Statut Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra 3/13, 28/10, 9/09, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18, 7/18 – pročišćeni tekst, 15/19, 2/20),

2.Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  br. 86/0861/114/18, 112/19),

3. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 7/09).

 

Za kandidate prijavljene na oglas  koji  ispunjavaju formalne uvjete  iz oglasa provesti će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja  i intervjua.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici www.grad-zadar.hr te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas podnose se na adresu Grad Zadar, Povjerenstvo za provedbu oglasa, s naznakom “Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove,  na radno mjesto referent za opće poslove” ,   Narodni trg 1, 23 000 Zadar, u roku od 8 dana od dana objave oglasa ,  odnosno do 20.siječnja 2021.godine.

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA