Oglas za prijam u službu

KLASA:     112-01/19-01/66

URBROJ:  2198/01-6 -19 -3

Zadar,       6.prosinca  2019.godine

 

Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Podrućni ured Zadar,   dana  6.prosinca 2019. godine   objavljen je  oglas  za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom, na radno mjesto savjetnik za poslove procjene vrijednosti nekretnina  -  1 izvršitelj/ica.

 

Služba se zasniva na određeno vrijeme uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

 

Tekst oglasa  dostupan je ovdje:__

 

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=104706089

 

Posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj  je  8 dana od dana objave u Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Podrućni ured Zadar  odnosno  do  16.prosinca 2019.godine.

 

 

OPIS POSLOVA I ZADAĆA RADNOG MJESTA:

      - obavlja unos podataka te vodi zbirku kupoprodajnih cijena u eNekretninama;

      -  ažurira plan približnih vrijednosti u eNekretninama;

        - ažurira druge podatke za procjenu vrijednosti nekretnina;

        - priprema pregled približnih vrijednosti i izvješća o tržištu nekretnina;

        - izdaje izvatke iz zbirke kupoprodajnih cijena i plana približnih vrijednosti iz eNekretnina;

        - dostavlja podatke za potrebe procjeniteljskog povjerenstva te obavlja stručne i

         administrativno-tehničke poslove za potrebe povjerenstva;

        - priprema i provodi postupak bagatelne nabave koji je u djelokrugu upravnog odjela;

        - planira, izrađuje, ažurira bazu podataka nekretnina u vlasništvu Grada Zadra;

        - na dnevnoj osnovi usklađuje bazu podataka iz  svih odsjeka Odjela;

        - obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika, zamjenika i pomoćnika pročelnika upravnog

          odjela.

 

 

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

 

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i  namještenika gradske uprave Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra „ broj: 16/13, 9/14, 15/14 i 8/17)  utvrđen je koeficijent za radno mjesto savjetnik 2,514 uz osnovicu za izračun plaće.

 

 

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE;

 

  • Statut Grada Zadra ( „Glasnik Grada Zadra“ broj 9/09, 28/10,  3/13,  9/14, 2/15 –

               pročišćeni tekst, 3/18, 7/18- pročišćeni tekst),

  • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi   („Narodne novine“  broj 86/0861/114/18 i 112/19),
  • Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine “ broj 7/09),
  • Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 78/15),
  • Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 105/15),
  • Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina („Narodne novine“ broj 114/15 i 122/15),
  • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i  94/17),
  • Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ broj 63/19).

 

 

Za kandidate prijavljene na oglas   koji  ispunjavaju formalne uvjete  iz oglasa provesti će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja  i intervjua.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi  samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici www.grad-zadar.hr te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas podnose se na adresu Grad Zadar, Povjerenstvo za provedbu oglasa, s naznakom “Oglas  za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom – savjetnik za poslove procjene vriejdnosti nekretnina“,  Narodni trg 1, 23 000 Zadar, u roku od 8 dana od objave oglasa– odnosno do 16.prosinca  2019.godine.

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA