KLASA:    112-01/14-01/06

URBROJ: 2198/01-4-14-3

Zadar,      21.veljače  2014.godine 

 

Pročelnik upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra objavljuje oglas za prijam u službu za radno mjesto viši stručni suradnik II  na određeno vrijeme (6 mjeseci) zbog obavljanja privremenih poslova i viši stručni suradnik I za energetsku učinkovitost  na određeno vrijeme (6 mjeseci) zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao . 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( u nastvaku ZSN-a): punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta  na koje se osoba prima. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (što znači da ; u službu ne može biti primljena osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo, kao ni osoba kojoj je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog teške povrede dužnosti u razdoblju od četiri godine od prestanka službe, te kojoj je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog toga što nije zadovoljila na probnom radu u razdoblju od četiri godine od prestanka službe).

Kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete za prijam u službu:

1.Za radno  mjesto viši stručni suradnik II pravne struke:

magistar struke/stručni specijalist  pravne  struke

najmanje 1 godina radnog iskustva u struci

položen državni stručni ispit za rad u tijelima uprave ili bez položenog državnog

   stručnog ispita uz obvezu polaganja u zakonskom roku

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjavaju  i kandidati koji su po ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu pravne struke.

2. Za radno  mjesto viši stručni suradnik I za energetsku učinkovitost  

magistar struke/stručni specijalist zdravstvene , prirodoslovne , biotehnološke , tehničke ili ekonomske  struke

najmanje 1 godina radnog iskustva u struci

položen državni stručni ispit za rad u tijelima uprave ili bez položenog državnog

   stručnog ispita uz obvezu polaganja u zakonskom roku

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjavaju  i kandidati koji su po ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu zdravstvene , prirodoslovne , biotehnološke , tehničke ili ekonomske  struke.

Prijavi na oglas za oba radna mjesta  potrebno je priložiti slijedeće:

- životopis,

- dokaz o državljanstvu ( izvornik ili preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)

- izvornik ili  preslik diplome

- uvjerenje o radnom stažu, odnosno dokaz o radnom iskustvu  (izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)

- izvornik uvjerenja da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili  kazneni postupak

( ne   starije od 6   mjeseci)

- svjedodžbu  o položenom državnom stručnom ispitu (ako je položen),

-vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 16. ZSN-a.

 

PRAVNI IZVORI ZA PROVJERU ZNANJA

 

 

Na oglas  za oba  radna mjesta  se mogu javiti oba spola. Služba za oba  radna mjesta se zasniva  na određeno vrijeme, (6 mjeseci)  uz obvezni probni rad   od dva  mjeseca.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata (pisano testiranje i intervju)  bit će na web stranici grada zadra www.grad –zadar.hr te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas odnose se neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Zadra ili poštom na adresu: Grad Zadar , Narodni trg 1, Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove-odsjek za kadrovske poslove u  roku od 8 dana od dana objave kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje podružnica Zadar  “ odnosno do 28. veljače 2014. godine