Klasa:   112-01/12-01/16

Ur.broj: 2198/01-4-12-3

Zadar,   13. rujna 2012.

 

Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje podružnica Zadar dana 13. rujna 2012. godine objavljen je oglas za prijam   u službu u Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja Grada Zadra na određeno vrijeme  (6 mjeseci)  zbog obavljanja privremenih poslova  na radno mjesto višeg stručnog suradnika II (2 izvršitelja/m/ž) koji istječe dana 21. rujna 2012. godine.

Tekst oglasa  dostupan je ispod ove objave;

Uvjeti za navedeno radno mjesto su; magistar struke/stručni specijalist arhitektonske ili građevinske struke, najmanje 1 godina radnog iskustva u struci.

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjavaju  i kandidati koji su po ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu građevinske ili arhitektonske struke.    

Kandidat se prima u radni odnos na određeno vrijeme,  uz uvjet  probnog  rada  od dva  mjeseca.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (što znači da ; u službu ne može biti primljena osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo, kao ni osoba kojoj je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog teške povrede dužnosti u razdoblju od četiri godine od prestanka službe, te kojoj je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog toga što nije zadovoljila na probnom radu u razdoblju od četiri godine od prestanka službe).

Opisi poslova i zadaća za navedeno radno mjesto su:

-         Vodi upravne i nepravne postupke u slučajevima propisanim važećim zakonima i druge postupke po nalogu  pročelnika, pomoćnika pročelnika upravnog odjela i voditelja odsjeka.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti slijedeće:

- životopis,

- izvornik ili preslik domovnice

- izvornik ili  preslik diplome

- preslik osobne iskaznice

- preslik radne knjižice  (uključujući stranice s osobnim podacima i sve stranice na

  kojima je upisan radni staž)

- izvornik uvjerenja da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili  kazneni postupak (ne   starije od 6 mjeseci)

Kooeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta   je 2,196 uz osnovicu za izračun plaće . Plaću službenika čini  umnožak koeficijenta složenosti poslova utvrđenog za radno mjesto na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće , uvećan za 0,5% za svaku godinu  radnog staža .

Prethodna provjera znanja i sposobnosti  kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere znanja ( pisano testiranje  i  intervju) kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su sljedeći:

  1. Zakon o prostornom uređenju i gradnji
  2. Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima
  3. Zakon o upravnom postupku
  4. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
  5. Prostorni plan uređenja Grada Zadra

 

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji ostvare najmanje 50 % bodova iz svakog djela  provjere znanja na provedenom testiranju.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata  bit će objavljeno na ovoj web stranici, te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, najmanje  pet dana prije održavanja provjere. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA