Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN br. 125/11) i članka 4. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Glasnik Grada Zadra br.­­­­­­ 1/12) i na temelju Odluke Gradonačelnika Grada Zadra, klasa: 372-01/12-01/18, ur.broj: 2198/01-1/4-12-21, od 19. srpnja 2012.g., Gradonačelnik Grada Zadra objavljuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora