Natječaj za radno mjesto
Natječaj za radno mjesto

KLASA:     112-01/24-01/25

URBROJ:  2198/01- 2 -24-3

Zadar,      6. svibnja 2024. godine

 U „Narodnim novinama“ broj 52/2024 dana 3. svibnja 2024.godine objavljen je javni natječaj  za imenovanje pročelnika Upravnog  odjela za odgoj i školstvo Grada Zadra  (1 izvršitelj/ica).

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 meseca.

 Tekst natječaja  dostupan je u Narodnim novinama  i ovdje:__https://narodne-novine.nn.hr/eli/oglasni/2024/52/8375091/pdf

Posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj je 15 dana od dana objave u „Narodnim novinama“,  odnosno  do 20.svibnja 2024.godine.

 OPIS POSLOVA I ZADAĆA RADNOG MJESTA:

 • rukovodi, organizira i nadzire rad upravnog odjela;
 • planira, vodi i koordinira poslove iz djelokruga rada upravnog odjela;
 • odgovoran je za zakonit, pravovremen i djelotvoran rad upravnog odjela u izvršavanju poslova iz njegove nadležnosti;
 • donosi i potpisuje akte i materijale odjela u djelokrugu ovlaštenja;
 • koordinira stručni rad unutar odjela;
 • odgovoran je za zakonitost i učinkovitost rada odjela;
 • potiče sponzorstvo i donatorstvo sa svrhom unapređenja postignuća na području odgoja i obrazovanja;
 • aktivno surađuje s Upravnim odjelom za EU fondove u pripremnim poslovima vezanim za izradu projekata za EU fondove u dijelu koji se odnosi na poslove iz nadležnosti odjela;
 • odlučuje o pravima i obvezama službenika i namještenika sukladno važećim zakonima i drugim propisima;
 • obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika.

 

LITERATURA ZA PRIPREMU PROVJERE ZNANJA:

 • Statut Grada Zadra ( „Glasnik Grada Zadra„ br. 9/09, 28/10,  3/13,  9/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18, 7/18- pročišćeni tekst, 15/19,2/20, 3/21),
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/0861/114/1896/18, 112/19),
 • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” br.  10/97107/0794/1398/1957/22101/23,),
 • Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” br.  63/08),
 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (“Narodne novine” br. 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/1286/12126/1294/13152/1407/1768/1898/1964/20151/22),
 • Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (63/08),
 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2023. godinu (Službene stranice Grada Zadra).

 

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

Pročelnik ostvaruje pravo na plaću u visini umnoška koeficijenta složenosti poslova za radno mjesto pročelnik 4,606 utvrđenog Odlukom o koeficijentima za obračun plače službenika i  namještenika gradske uprave Grada Zadra („ Glasnik Grada Zadra„ broj: 15/18, 15/19, 16/20, 13/21 ,15/22 i 17/23) i osnovice za izračun plaće,  uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža (Odluka o visini osnovice za izračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zadra (KLASA: 120-01/23-01/03,URBROJ: 2198/01-2-23-4 od 23.svibnja 2023.godine).

 NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

 Za kandidate prijavljene na javni natječaj   koji  ispunjavaju formalne uvjete  iz javnog natječaja provesti će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja  i intervjua.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi  samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici www.grad-zadar.hr te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se na adresu Grad Zadar, Narodni trg 1, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, s naznakom “Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročlenika Upravnog odjela za odgoj i školstvo Grada Zadra u  u roku od 15 dana od objave natječaja,  odnosno  do 20.svibnja 2024. godine.