Natječaj za radno mjesto
Natječaj za radno mjesto

 KLASA:     112-01/24-01/12

 

URBROJ:  2198/01- 12 -24-3

 

Zadar,       2.svibnja 2024. godina

 

 

Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područni ured Zadar dana 2.svibnja 2024. godine objavljen  je oglas  za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci  radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, u Grad Zadar, Upravni odjel za kulturu i šport,   na  radno mjesto viši stručni suradnik I - za kulturu i tehničku kulturu  (1 izvršitelj / izvršiteljica).

 

 

Tekst oglasa  dostupan je i ovdje:

 

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=143144108

 

 

Posljednji dan za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od dana objave Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područni ured Zadar,  odnosno  do 10. svibnja 2024. godine.

 

 

 OPIS POSLOVA I ZADAĆA RADNOG MJESTA:

 

 

predlaže raspodjelu sredstava za zadovoljavanje potreba u kulturi i tehničkoj

 

kulturi;

 

koordinira i prati realizaciju programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi;

 

prati rad ustanova u kulturi, te udruga koje djeluju na polju kulture i tehničke kulture;

 

neposredno sudjeluje u organizaciji kulturnih događanja čiji je organizator  Grad Zadar;

 

surađuje na provedbi projekata EU fondova u kulturi;

 

koordinira rad udruga civilnog društva u kulturi i tehničkoj kulturi;

 

koordinira rad kulturnog vijeća; 

 

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i zamjenika pročelnika upravnog odjela.

 

 

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

 

 

 

Za radno mjesto viši stručni suradnik I -  utvrđuje se plaća u visini umnoška koeficijenta složenosti poslova 2,472 utvrđenog Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i  namještenika gradske uprave Grada Zadra („ Glasnik Grada Zadra„ broj: 15/18, 15/19, 16/20, 13/21, 15/22 i 17/23 ) i osnovice za izračun plaće,  uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža (Odluka o visini osnovice za izračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zadra KLASA: 120-01/23-01/03, URBROJ: 2198/01-2-23-4 od 23.svibnja 2023.godine).

 

 

LITERATURA:

 

 

·        Statut Grada Zadra  (Glasnik Grada Zadra“, br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18, 7/18 – pročišćeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21),

 

·        Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra” 9/17, 14/17)

 

·        Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08,  61/11, 4/18 i 112/19)

 

·        Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/2021)

 

·        Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i NN 127/2019, 151/22)

 

·        Zakon o udrugama (NN 74/1470/1798/19, 151/22

 

·        Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 82/22)

 

·        Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, 98/19, 36/24)

 

·        Zakon o kazalištima (NN 23/23)

 

·        Zakon o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94, 38/09)

 

·        Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara  (NN 69/99, 151/03, 100/04, 87/09, 61/11, 25/12 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 4/14, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22)

 

·        Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, NN 37/21)

 

  NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

 

 

 

Za kandidate prijavljene na oglas  koji  ispunjavaju formalne uvjete  iz oglasa provesti će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja  i intervjua.

 

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

 

Intervju se provodi  samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

 

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici www.grad-zadar.hr te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

Prijave na oglas podnose se na adresu Grad Zadar, Narodni trg 1, s naznakom “Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za kulturu i šport , na radno mjesto viši stručni suradnik I - za kulturu i tehničku kulturu“, u roku od 8 dana od objave oglasa,  odnosno  do 10.svibnja 2024. godine.