Natječaj za radno mjesto
Natječaj za radno mjesto

KLASA:     112-01/24-01/07

URBROJ:  2198/01- 14 -24-3

Zadar,       05.03.2024. godine

 Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područni ured Zadar dana 04.03.2024. godine objavljen  je oglas  za prijam u službu na određeno vrijeme  radi zamjene odsutne službenice, do povratka odsutne službenice na posao, odnosno prestanka njezine službe u Grad Zadar, Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove na radno mjesto referent za opće poslove – 1 izvršitelj / izvršiteljica.

 Tekst oglasa  dostupan je i ovdje: https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=141317805

Posljednji dan za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od dana objave Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područni ured Zadar odnosno  do 12. 03. 2024. godine.

 OPIS POSLOVA I ZADAĆA RADNOG MJESTA:

- obvalja administrativne  i opće poslove za razčite upravne jedinice unutar Upravnog odjela za gradsku samoupravu i opće poslove.

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

Za radno mjesto referent za opće poslove utvrđuje se plaća u visini umnoška koeficijenta složenosti poslova 1,676 utvrđenog Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i  namještenika gradske uprave Grada Zadra („ Glasnik Grada Zadra„ broj: 15/18, 15/19, 16/20, 13/21,  15/22 i 17/23 ) i osnovice za izračun plaće,  uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža (Odluka o visini osnovice za izračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zadra KLASA: 120-01/23-01/03,URBROJ: 2198/01-2-23-4 od 23.svibnja 2023.godine).

LITERATURA:

-Statut Grada Zadra ( „Glasnik Grada Zadra„ br. 9/09, 28/10,  3/13,  9/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18, 7/18- pročišćeni tekst, 15/19,2/20, 3/21),

-Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  br. 86/08, 61/11, 4/18, 96/18, 112/19)

-Uredba o uredskom poslovanju (“Narodne novine” broj 75/21)

 NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

Za kandidate prijavljene na oglas  koji  ispunjavaju formalne uvjete  iz oglasa provesti će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja  i intervjua.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi  samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici www.grad-zadar.hr te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas podnose se na adresu Grad Zadar, Narodni trg 1, s naznakom „Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto referent za opće poslove“, u roku od 8 dana od objave oglasa ,  odnosno  do 12.03 2024. godine.