Natječaj za radno mjesto
Natječaj za radno mjesto
Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme za imenovanje pročelnika/ice Ureda Gradonačelnika Grada Zadra - 1 izvršitelj/ica.

KLASA: 112-01/22-01/27
URBROJ
: 2198/01- 2 - 22 -2
Zadar
, 01.srpnja 2022.godine

U „Narodnim novinama“ br. 74/2022.godine dana 29.lipnja 2022.godine objavljen je javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme za imenovanje pročelnika/ice Ureda Gradonačelnika Grada Zadra - 1 izvršitelj/ica.

Služba se zasniva uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Tekst natječaja dostupan je u Narodnim novinama i ovdje:__

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8340095.html

Posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“, odnosno do 07.srpnja 2022.godine.

 

OPIS POSLOVA I ZADAĆA RADNOG MJESTA:

 • rukovodi, organizira i nadzire rad Ureda Gradonačelnika;
 • odgovoran je za zakonit, pravovremen i djelotvoran rad Ureda Gradonačelnika u izvršavanju poslova iz njegove nadležnosti;
 • obavlja poslove najvećeg stupnja složenosti, koji uključuju planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, doprinos razvoju novih koncepata, te rješavanje strateških zadaća za Grad;
 • obavlja poslove koji se odnose na protokol i predstavljanje djelovanja Gradonačelnika i drugih dužnosnika Grada u javnosti, po potrebi priprema odgovarajuće tekstove za njihove javne nastupe;
 • koordinira obradu pošte upućene Gradonačelniku i brine za pravodobnost odgovora;
 • ostvaruje kontakte s pravnim i fizičkim osobama u svezi rješavanja prioritetnih problema u gradu Zadru, suradnje s drugim gradovima i regijama, međunarodne suradnje i humanitarne pomoći, rada braniteljskih udruga, prava nacionalnih manjina, odnosa s vjerskim zajednicama i razvojem civilnog društva;
 • obavlja savjetodavne, analitičke i stručne poslove investicijskog planiranja i pripreme projekata od interesa za Grad Zadar te poslove koordinacije i nadzora nad njihovim izvršavanjem;
 • koordinira poslove u svezi izrade marketinške i razvojne strategije grada Zadra, koordinira komunikaciju sa strateškim investitorima;
 • predlaže financijski plan Ureda;
 • sudjeluje u pripremi dnevnog reda sjednica Gradskog vijeća i kolegija Gradonačelnika, te koordinira s Uredom grada odgovore na vijećnička pitanja Gradonačelnika;
 • odlučuje o pravima i obvezama službenika i namještenika ureda sukladno važećim zakonima i drugim propisima;
 • obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika

 

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika gradske uprave Grada Zadra („Glasnik Grada Zadrabroj: 15/18, 15/19, 16/20 i 13/21) utvrđen je koeficijent za radno mjesto pročelnik 4,606 - uz osnovicu za izračun plaće.

 

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE;

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20),

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19),

Statut Grada Zadra („Glasnik Grada Zadrabroj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15- pročišćeni tekst , 3/18, 7/18-pročišćeni tekst 15/19, 2/20 i 3/21) ,

Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ broj 9/17),

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine broj 25/13, 85/15 i 69/22),

Zakon o medijima („Narodne novine broj 59/04, 84/11 i 81/13).

 

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja provesti će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja i intervjua.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici www.grad-zadar.hr te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se na adresu Grad Zadar, Narodni trg 1, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja s naznakom: „Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme za imenovanje pročelnika/ice Ureda Gradonačelnika Grada Zadra, - 1 izvršitelj/ica u roku od 8 dana od objave javnog natječaja – odnosno do 07.srpnja 2022. godine.