Natječaj za radno mjesto
Natječaj za radno mjesto

KLASA:     112-01/22-01/18

URBROJ:  2198/01-  -22 -2

Zadar,       12.svibnja 2022. godine

 Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područni ured Zadar,  dana 11.svibnja  2022.godine  objavljen je  oglas  za prijam u službu u Grad Zadar, Upravni odjel za kulturu i šport  na radno mjesto – viš stručni suradnik I za kulturu i tehničku kulturu   (1 izvršitelja/ica) na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao.

 Služba se zasniva uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

 Tekst oglasa  dostupan je i ovdje: https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=123309627

Posljednji dan za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od dana objave Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područni ured Zadar,   odnosno  do 19. svibnja  2022.godine.

 OPIS POSLOVA I ZADAĆA RADNOG MJESTA:

-neposredno sudjeluje u organizaciji kulturnih događanja čiji je organizator Grad Zadar;

-surađuje na provedbi projekata EU fondova u kulturi;

-koordinira rad udruga civilnog društva u kulturi i tehničkoj kulturi;

-obavlja i druge poslove po nalogu pročelnice

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i  namještenika gradske uprave Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra „ broj: 15/18, 15/19, 16/20 i 13/21) utvrđen je koeficijent za radno mjesto viši stručni suradnik I – 2,472  uz osnovicu za izračun plaće.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE;

Statut Grada Zadra  (Glasnik Grada Zadra“, br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18, 7/18 – pročišćeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21),

-Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra” 9/17,  14/17),

-Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi    (NN  86/08,  61/11 ,4/18 i 112/19),

-Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/2021 ) ,

-Zakon o ustanovama ( NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i NN 127/2019 ),

- Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/0198/19),

-Zakon o udrugama ( NN 74/1470/17, 98/19) ,

-Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN, 47/90, 27/93, 38/09),

-Zakon o muzejima  (NN 61/18, 98/19),

-Zakon o kazalištima (NN 71/06121/1326/1498/19),

-Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, 98/19),

-Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara  (NN 69/99, 151/03, 100/04, 87/09, 61/11, 25/12 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 4/14, 90/18, 32/20, 62/20) 

-Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine 26/15).

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

 Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete  iz oglasi provesti će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja  i intervjua.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici www.grad-zadar.hr te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas podnose se na adresu Grad Zadar, Narodni trg 1, Povjerenstvo za provedbu oglasa, s naznakom “Povjerenstvo za provedbu oglasa  za prijam u službu u Upravni odjel kulturu i šport na radno mjesto – viši stručni suradnik I za kulturu i tehničku kulturu   -  u roku od 8 dana od objave oglasa – odnosno  do 19. svibnja 2022.godine.