Natječaj za radno mjesto

KLASA:     112-01/20-01/06

URBROJ:  2198/01-5 -20 -3

Zadar,       14.veljače 2020.godine

 U „Narodnim novinama“ br. 17/2020   dana  14.veljače 2020. godine  objavljen je  javni natječaj  za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo  na radno mjesto referent za pripremu građevinskih i ostalih postupaka  -  1 izvršitelj/ica.

Služba se zasniva uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 Tekst natječaja  dostupan je ovdje:__ https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8293689.html

 Posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj  je  8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“,    odnosno  do  24.veljače 2020.godine.

 OPIS POSLOVA I ZADAĆA RADNOG MJESTA:

obavlja poslove pripreme, obrade i distribucije podataka i tekstova;

kontrolira dokumentaciju i poslove unosa podataka i tekstova,

vodi evidenciju projektne dokumentacije, troškova očevida i naknada te evidenciju ugovora;

arhivira projektnu dokumentaciju te upravne i neupravne predmete upravnog odjela;

pruža administrativnu pomoć kod izrade projektnih zadataka, troškovnika i tender dokumentacije;

obavlja uredske poslove, poslove prijepisa i fotokopiranja te druge administrativne poslove  

upravnog odjela te se brine za uredan rad pisarnice odjela;

vodi statistiku i dostavlja statističke podatke tijelima nadležnim za obradu istih;

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika upravnog odjela, zamjenika pročelnika odnosno

pomoćnika

obavlja komunikaciju sa strankama.

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i  namještenika gradske uprave Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra „ broj: 16/13, 9/14, 15/14, 15/18 i 15/19) utvrđen je koeficijent za radno mjesto referent 1,689 uz osnovicu za izračun plaće.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE;

  • Statut Grada Zadra ( „Glasnik Grada Zadra“ broj 9/09, 28/10,  3/13,  9/14, 2/15 –

               pročišćeni tekst, 3/18, 7/18- pročišćeni tekst),

  • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi   („Narodne novine“  broj 86/0861/114/18 i 112/19),
  • Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine “ broj 7/09).

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

 Za kandidate prijavljene na javni natječaj   koji  ispunjavaju formalne uvjete  iz javnog natječaja provesti će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja  i intervjua.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi  samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici www.grad-zadar.hr te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se na adresu Grad Zadar, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, s naznakom “Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo  na radno mjesto  referent za  pripremu građevinskih i ostalih postupaka     Narodni trg 1, 23 000 Zadar, u roku od 8 dana od objave natječaja – odnosno do 24.veljače  2020.godine.

 POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA