Natječaj za radno mjesto
Natječaj za radno mjesto

KLASA:     112-01/19-01/57

URBROJ:  2198/01-9 -19 -3

Zadar,       28.listopada 2019.godine

 U „Narodnim novinama“ br. 102/2019  dana  25.listopada 2019. godine   objavljen je  javni natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme vježbenika u Grad Zadar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, za osposobljavanje na radno mjesto viši stručni suradnik II -  za nadzor komunalnih usluga  - 1 izvršitelj/ica.

Služba se zasniva na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci.

Tekst natječaja  dostupan je ovdje:__https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8286939.html

Posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj  je  8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“,    odnosno  do  4.studenog 2019.godine.

Vježbenik se osposobljava za radno mjesto viši stručni suradnik II -  za nadzor komunalnih usluga koje sukladno Izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu  Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša,  obuhvaća sljedeći opis poslova i zadaća:

 • radi analize izvršenja Programa održavanja komunalne infrastrukture i ovjerava situacije;
 • sudjeluje u izradi godišnjeg programa održavanja nerazvrstanih cesta;
 • nadzire rad tvrtke koja radi na poslovima održavanja nerazvrstanih cesta, ovjerava mjesečne situacije koncesionara i druge račune vezano za održavanje nerazvrstanih cesta i odgovoran je za zakonitost i učinkovitost obavljenih radova;
 • sudjeluje u radu komisije na preuzimanju izgrađenih nerazvrstanih cesta;
 • surađuje s Upravnim odjelom za graditeljstvo i zaštitu okoliša u svezi razvoja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta;
 • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i zamjenika pročelnika upravnog odjela.

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i  namještenika gradske uprave Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra „ broj: 16/13, 9/14, 15/14 i 8/17)  utvrđen je koeficijent za radno mjesto viši stručni suradnik II - 2,415  uz osnovicu za izračun plaće. Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbeniku pripada osnovna plaća u visini 85% od najniže plaće za radno mjesto njegove stručne spreme, odnosno koeficijent 2,053 uz osnovicu za izračun plaće.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE;

 • Statut Grada Zadra ( „Glasnik Grada Zadra„ br. 9/09, 28/10,  3/13,  9/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18, 7/18- pročišćeni tekst),
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  br. 86/08, 61/11, 4/18, 96/18),
 • Zakon o cestama ( „narodne novine“ br. 84/11,22/13, 54/13, 148/13, 92/14)
 • Odluka o nerazvrstanim cestama ( „ Glasnik Grada Zadra“ br. 10/12),
 • Odluka o prekopavanju javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Grada Zadra ( „ Glasnik Grada Zadra“ br.5/04, 13/09, 4/18),
 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama ( „ Narodne novine“ br.67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19),
 • Pravilnik o održavanju cesta ( „ Narodne novine“ br. 90/14),
 • Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama ( „ Narodne novine“ br. 92/19),
 • Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama („ Narodne novine“ br. 92/19).

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

Za kandidate prijavljene na javni natječaj   koji  ispunjavaju formalne uvjete  iz javnog natječaja provesti će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja  i intervjua.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi  samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici www.grad-zadar.hr te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na javni natječaj podnose se na adresu Grad Zadar, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, s naznakom “Javni natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme vježbenik – viši stručni suradnik II - za nadzor komunalnih usluga“,  Narodni trg 1, 23 000 Zadar, u roku od 8 dana od dana objave natječaja – odnosno do 4.studenog 2019.godine.

 POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA