Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN br. 125/11) i članka 4. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Glasnik Grada Zadra br.­­­­­­ 1/12) i na temelju Odluke Gradonačelnika Grada Zadra, klasa: 372-01/12-01/18, ur.broj: 2198/01-1/4-12-2, od 15. veljače 2012.g., Gradonačelnik Grada Zadra objavljuje sljedeći

 

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnih prostora

 

 

R.b.

 

 

 

Lokacija

 

Površina

(m2)

 

  Djelatnost

Početna cijena

(EUR/m2 mjesečno)

 

Rok

/god/

 

Iznos jamčevine

 

 

1.

 

Borelli 7

 

62

 

Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože

 

20 EUR/m2

 

2

 

28.300,00 kn

 

2.

 

J. Č. Čuke

 

68

Trgovina na malo tekstilom, trgovina na malo obućom i proizvodima od kože, frizerski salon i salon za uljepšavanje, putnička agencija, trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, pripremanje i usluživanje hrane i pića, cvjećarnica

 

8 EUR/m2

 

2

 

12.400,00

 kn

 

3.

 

Kovačka 2

 

31,80

Pripremanje i usluživanje hrane i pića, frizerski salon i salon za uljepšavanje, cvjećarnica, krojačka djelatnost, trgovina na malo kruhom i ostalim pekarskim proizvodima

 

9 EUR/m2

 

2

 

6.500,00 kn

 

1. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju pripada pravnim i fizičkim osobama, koje su registrirane za

   obavljanje djelatnosti za koje se natječu.

2. Ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

a)       Ime i prezime ponuditelja, odnosno tvrtke s adresom, sjedištem, te broj žiro-računa za povrat jamčevine;

b)       Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine prema iznosu u tablici, na žiro-račun PRORAČUN GRADA ZADRA (broj žiro-računa kod OTP banke d.d. Zadar, 2407000-1852000009) sa svrhom uplate “Jamčevina”. za fizičku osobu poziv na broj 26 7811-051-OIB, za pravnu osobu poziv na broj 26 7811-051-OIB. Ponuditeljima koji ne budu izabrani, jamčevina će biti vraćena, a jamčevina osobe čija ponuda bude prihvaćena će se zadržati i obračunati u zakupninu.

Ponuditelj gubi pravo na povrat jamčevine, ukoliko povuče ponudu nakon što se pristupi postupku javnog otvaranja ponuda.

c)       Dokaz (u originalu ili ovjereni preslik) iz sudskog registra (Rješenje o upisu u sudski registar sa svim prilozima) za trgovačko društvo ili ustanovu, preslik obrtnice, preslik osobne karte ili domovnice, ako se radi o fizičkoj osobi;

d)       Dokaz o uspješnosti poslovanja (BON-1 i BON-2, ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja, odnosno odgovarajuća potvrda banke) za pravne osobe, te BON-2 (SOL-2) za fizičke osobe, ne stariji od 30 dana, od objave natječaja;

e)       Dokaz o podmirenim dospjelim obvezama plaćanja poreza i doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje u Republici Hrvatskoj (Potvrda porezne uprave u originalu ili ovjerenom presliku, ne starija od 30 dana, od dana objave natječaja)

f)         Ponuditelji koji se natječu, pravna ili fizička osoba, moraju po svim osnovama imati podmirene dospjele obveze prema Gradu Zadru do trenutka javnog otvaranja ponuda.

Osobe koje su bile odgovorne osobe u društvima, uprava društva/predsjednik uprave, osobe i pravne osobe osnivač/suosnivač u drugim pravnim osobama koje imaju dospjelih obveza prema Gradu Zadru, da bi bili sposobni ponuditelji, moraju imati podmirene dospjele obveze prema Gradu Zadru s osnova tih društva, do trenutka javnog otvaranja ponuda;

3.     Pravo na zakup poslovnog prostora ima natjecatelj, koji ispunjava uvjete iz natječaja, te uvjete utvrđene

         Zakonom o zakupu i prodaji poslovnog prostora i Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u            

         zakup poslovnog prostora;

  1. Ponuda mora biti izražena u apsolutnom iznosu u EUR-ima, odnosno protuvrijednost u kunama (prema srednjem tečaju HNB-a na dan objave natječaja), i to za m2 mjesečno;

Ukoliko isti to ne ispuni u roku označenom u točki 9. ovog Natječaja, smatra se da je odustao od

poslovnog prostora, te gubi pravo na povrat jamčevine, a za predmetni prostor javni natječaj će se

ponoviti.

  1. Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju, bez prava na povrat uloženih sredstava;

Najpovoljniji ponuditelj kojem bude dodijeljen poslovni prostor, dužan ga je staviti u funkciju u skladu s

       Odlukom Gradonačelnika Grada Zadra;

  1. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili ovlašteni predstavnici ponuditelja;
  2. O rezultatima izbora sudionici će biti izvješćeni najkasnije u roku od 30 dana, od dana javnog otvaranja ponuda;

                                                                                                      GRADONAČELNIK GRADA ZADRA