Javni poziv- evidentiranje nerazvrstanih cesta
Javni poziv- evidentiranje nerazvrstanih cesta

 

 

 

 

KLASA: 340-01/23-01/625

URBROJ:2198/01-2-23-2

Zadar,  18. kolovoza 2023. godine

Grad Zadar, kao tijelo nadležno za upravljanje nerazvrstanim cestama na svom području, na temelju odredbi članka 123.-133. Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/11,  22/13, 54/13, 148/2013, 92/2014, 110/19, 144/21, 114/22, 4/23), Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (Narodne novine broj 44/12) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj:541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. godine, objavljuje

JAVNI POZIV

Grad Zadar kao upravitelj nerazvrstanih cesta na svom području, i to u:

       K.O. ZADAR

  • Bonpanov prilaz
  • Ulice Ivana Mršića

obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama, koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene ceste, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta – ulice Ivana Mršića i Bonpanov prilaz, u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja.

Predstavnici Grada Zadra započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena  nerazvrstana cesta Bonpanov prilaz, dana 30. kolovoza 2023. godine u 8,30 h uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije predstavnika tvrtke DONAT d.o.o. iz Zadra, koji se brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Predstavnici Grada Zadra započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena  nerazvrstana cesta ulica Ivana Mršića, dana 31. kolovoza 2023. godine u 8,30 h uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije predstavnika tvrtke GRID GEODEZIJA d.o.o. iz Zadra, koji se brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojem je izvedena cesta  mogu obaviti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste Bonpanov prilaz  te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 8. rujna 2023. godine od 8,00-10,00 sati u prostorijama DONAT d.o.o. Zadar, na adresi Ruđera Boškovića 4, Zadar.

 Nositelji stvarnih prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojem je izvedena cesta  mogu obaviti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste ulice Ivana Mršića te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 8. rujna 2023. godine od 8,00-10,00 sati u prostorijama GRID GEODEZIJA d.o.o. Zadar, na adresi Obala kneza Branimira 27, Zadar.

 

 

                                                                                               ZAMJENIK GRADONAČELNIKA

                                                                                                            Ante Babić, dipl.iur.