Javni poziv
Javni poziv

KLASA: 940-01/20-01/134

URBROJ:2198/01-2-20-2

Zadar,  15.  listopada  2020. godine

 

Grad Zadar, kao tijelo nadležno za upravljanje nerazvrstanim cestama na svom području, na temelju odredbi članka 123.-133. Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/11,  22/13, 54/13, 148/2013, 92/2014 i 110/19), Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (Narodne novine broj 44/12) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave, Klasa:932-01/12-02/182, Urbroj:541-03-1-12-28 od 24.listopada 2012.godine, objavljuje

 

JAVNI POZIV

 

Grad Zadar kao upravitelj nerazvrstanih cesta na svom području, i to u:

 K.O. ZADAR

  • NINSKA ulica

 

obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama, koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste- cijela Ninska ulica, u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja.
Predstavnici Grada Zadra započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna nerazvrstana cesta 28. listopada 2020. godine uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije predstavnika tvrtke ACES d.o.o. iz Zadra, koji se brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojem je izvedena spomenuta nerazvrstana cesta mogu obaviti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 05. studenog. svibnja 2020..godine od 13-15 sati u prostorijama  Aces d.o.o. Zadar, na adresi Antuna Barca br. 7. Zadar.