Javni poziv
Javni poziv

KLASA: 940-01/21-01/03

URBROJ:2198/01-2-21-2

Zadar,  28. siječnja  2021. godine

 

Grad Zadar, kao tijelo nadležno za upravljanje nerazvrstanim cestama na svom području, na temelju odredbi članka 123.-133. Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/11,  22/13, 54/13, 148/2013, 92/2014 i 110/19), Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (Narodne novine broj 44/12) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj:541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. godine, objavljuje

JAVNI POZIV

Grad Zadar kao upravitelj nerazvrstanih cesta na svom području, i to u:

 K.O. ZADAR

  • Ulica  Franje Petrića

K.O. CRNO

  • Ulica D. Farlattija

 

obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama, koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste-  ulica  Franje Petrića,  u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja.
Predstavnici Grada Zadra započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna nerazvrstana cesta 12. veljače 2021. godine  u 10 h uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije predstavnika tvrtke ACES d.o.o. iz Zadra, koji se brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojem je izvedena ulica Franje Petrića  mogu obaviti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 22. veljče  2021. godine od 13-15 sati u prostorijama  Aces  d.o.o.  Zadar, na adresi  Antuna Barca br. 7. Zadar.

Nositelji stvarnih prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojem je izvedena ulica D. Farlattija  mogu obaviti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 28. siječnja  2021..godine od 13-15 sati u prostorijama  Geodezije  d.o.o.  Zadar, na adresi Stjepana Radića    42 E ,   Zadar.