Očevid

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja  

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000009

URBROJ: 2198/01-5-17-0009

Zadar, 13.06.2017.

 

Zadarska županija, Grad Zadar, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja , rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka GRAD ZADAR , HR-23000 Zadar, Narodni trg 1, OIB 09933651854 , na temelju članka 68. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09.) donosi

ZAKLJUČAK

  1. Određuje se provođenje očevida za:
  • zahvat u prostoru gospodarske namjene, pretežito djelatnost gospodarenja otpadom - sanacija odlagališta otpada,

na katastarskim česticama k.č.br. 1937/2, 1937/9, 1937/10, 1937/11, 1937/12, 1937/13, 1938/1, 1938/2, 1938/3, 1938/4, 1938/5, 1939/1, 1939/3, 1964/2, 1964/3, 1964/4, 1965/1, 1965/2, 1965/3, 1965/4, 1965/5, 1965/6, 1966/1, 1966/2, 1967/1, 1967/2, 1968/1, 1968/2, 1969/1, 1969/2, 1969/3, 1969/4, 1970, 1971, 1972, 1973/1, 1973/2, 1973/3, 1973/4, 1973/6, 1973/7, 1973/8, 1973/9, 1973/10, 1973/11, 1973/12, 1973/13, 1973/14, 1975/1, 1975/2, 1975/3, 1976/1, 1976/2, 1976/3, 1976/4, 1976/5, 1976/6, 1976/7, 1976/8, 1980/1, 1980/2, 1980/3, 2106/48, 2106/344, 2106/345, 2106/359, 2106/360, 2106/361, 2106/389, 2106/390, 2106/391, 2106/392, 2106/393, 2106/583, 2106/585, 2106/586, 2106/587, 2106/588, 2106/589, 2106/590, 2106/591, 2106/592, 2106/773, 2106/774, 2106/788, 2106/789, dio 2106/46, dio 2106/53, dio 2106/208, dio 2106/394, dio 2106/546, dio 2106/547, dio 2106/548, dio 2106/559, dio 2106/786, sve k.o. Diklo.

2. Očevid će se provesti dana 27. 06.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Odlagalište otpada "DIKLO".

3. Očevidu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na očevid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 PROČELNIK

Hrvoje Baranović, dip.ing.arh.