Javni natječaji

Javni natječaji

Natječaj za projekt Zeleni otoci (Grad Zadar je partner)

 

 

Više

Natječaj za radno mjesto

KLASA:    112-01/14-01/14

URBROJ: 2198/01-3-14-3

Zadar,     27.lipnja 2014.godine

 

UNarodnim novinamabr. 78/14 dana 27.lipnja 2014.godine objavljen je javni natječaj za imenovanje zamjenika  pročelnice Ureda Grada  Grada Zadra za vođenje poslova Gradonačelnikovog ureda  (1 izvršitelj/ica)  koji istječe dana 14.srpnja 2014.godine.

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u nastvaku ZSN-a): punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta  na koje se osoba prima.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-ato znači da ; u službu ne može biti primljena osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo, kao ni osoba kojoj je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog teške povrede dužnosti u razdoblju od četiri godine od prestanka službe, te kojoj je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog toga što nije zadovoljila na probnom radu u razdoblju od četiri godine od prestanka službe).

Kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete za prijam u službu:

-  magistar struke/stručni specijalist  društvenih znanosti-politologija

    ili informacijske    znanosti

-  najmanje 5 godina radnog iskustva u struci

-  položen državni stručni ispit za rad u tijelima uprave ili bez položenog državnog

   stručnog ispita uz obvezu polaganja u zakonskom roku

-  znanje dva svjetska jezika

 

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjavaju  i kandidati koji su po ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu društvenih znanosti-politologija ili informacijskih    znanosti.

Služba se zasniva  na neodređeno vrijeme,  uz obvezni probni rad   od tri mjeseca.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti slijedeće:

-životopis,

-dokaz o državljanstvu ( izvornik ili preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)

- izvornik ili  preslik diplome

- uvjerenje o radnom stažu, odnosno dokaz o radnom iskustvu  (izdaje Hrvatski zavod

  za mirovinsko osiguranje)

-izvornik uvjerenja da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili  kazneni postupak

  (ne   starije od 6   mjeseci)

-svjedodžbu  o položenom državnom stručnom ispitu (ako je položen)

-dokaz o poznavanju stranog jezika (svjedodžba, potvrda, uvjerenje ili drugi dokaz,

 odnosno  vlastoručno potpisana izjava o poznavanju traženog stranog jezika

-vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 16.ZSN-a.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

 

PRAVNI IZVORI ZA PROVJERU ZNANJA:

Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi

Zakon o medijima (NNbr.59/04,84/11,i 81/13)

Zakon  o pravu na pristup informacijama( NNbr.25/13)

Statut Grada Zadra

Odluka o ustrojstvu Grada Zadra (GGZ br.13/14)

 

Opis poslova i zadaća za radno mjesto :  zamjenika pročelnice Ureda Grada Grada Zadra za vođenje poslova Gradonačelnikovog ureda:

-      zamjenjuje pročelnika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti u radu;

-      organizira rad i koordinira poslove protokola Gradonačelnika, poslove informiranja i odnosa s građanstvom;

-      planira i koordinira dnevne, tjedne i mjesečne obveze Gradonačelnika;

-      priprema i organizira Gradonačelnikove konferencije za medije;

-      koordinira obradu pošte upućene Gradonačelniku prema upravnim odjelima i brine za pravodobnost odgovora;

-      koordinira i nadzire cjelokupnu komunikaciju Gradonačelnika,te koordinira izradu odgovora na predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba;

-      priprema odgovarajuće tekstove za javne nastupe Gradonačelnika;

-      predlaže Gradonačelniku inicijative,odnosno daljnju razradu predloženih kontakata i suradnje u određenim područjima na domaćem i međunarodnom planu;

-      organizira i odgovoran je za poslove vezane za uređivanje i održavanje službene Internet stranice Grada;

-      prima zahtjeve stranaka za prijem kod Gradonačelnika, procjenjuje prioritete te potrebu osobnog susreta, odnosno upućivanje prijema u nadležna tijela gradske uprave;

-      izravno je odgovoran za rad Odsjeka za informiranje i odnose s građanstvom;

-      aktivno surađuje s Upravnim odjelom za EU fondove u pripremnim poslovima vezanim za izradu projekata za EU fondove u dijelu koji se odnosi na poslove informiranja;

-      sudjeluje u koordinaciji rada sa Uredom Župana vezano za poslove informiranja i odnosa s  javnošću;

-      obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika, zamjenika Gradonačelnika i pročelnika Ureda.

Na natječaj  se mogu javiti oba spola.

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta zamjenika pročelnika 3,900.

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova utvrđenog za radno mjesto na koje je raspoređen  i osnovice za izračun plaće , uvećan za 0,5% za svaku godinu  radnog staža .

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete,   provest će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja i intervjua .

Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata (pisano testiranje i intervju)  bit će na ovoj web stranici, te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Zadra ili poštom na adresu: Grad Zadar , Narodni trg 1, Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove-Odsjek za kadrovske poslove u  roku od 15 dana od dana objave u “Narodnim novinama” odnosno do 14.srpnja 2014.godine .O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Po izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Kandidat može tijekom natječajnog   postupka pisanim putem povući prijavu.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA ZA ZAMJENIKA PROČELNICE

UREDA GRADA GRADA ZADRA

Više

Natječaj za radno mjesto

KLASA:    112-01/14-01/20

URBROJ: 2198/01-5-14-3

Zadar,      27.lipnja 2014.godine

UNarodnim novinamabr. 78/14 dana 27.lipnja 2014.godine  objavljen je javni natječaj za prijam u službu vježbenika/vježbenice – 1 izvršitelj/izvršiteljica radi osposobljavanja za obavljanje poslova višeg referenta   na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža 12 mjeseci  u Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja  Grada Zadra  koji istječe dana 14.srpnja 2014.godine.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u nastvaku ZSN-a): punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta  na koje se osoba prima.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-ato znači da ; u službu ne može biti primljena osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo, kao ni osoba kojoj je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog teške povrede dužnosti u razdoblju od četiri godine od prestanka službe, te kojoj je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog toga što nije zadovoljila na probnom radu u razdoblju od četiri godine od prestanka službe).

Kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete za prijam u službu:

-          stručni prvostupnik upravne ili druge društvene struke

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjavaju  i kandidati koji su po ranijim propisima stekli višu stručnu spremu upravne ili druge društvene struke.

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti slijedeće:

- životopis,

- dokaz o državljanstvu ( izvornik ili preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)

-izvornik ili  preslik diplome o završenoj stručnoj spremi

-uvjerenje Hrvatski zavoda  za mirovinsko osiguranje da kandidat nema radno iskustvo na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena  propisanog za vježbenički staž.

- izvornik uvjerenja da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili  kazneni postupak

  (ne   starije od 6   mjeseci).

- vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 16.ZSN-a.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

 

 

 

 

PRAVNI IZVORI ZA PROVJERU ZNANJA:

 

-Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj:47/09),

-Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj:33/01,     60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09150/11, 144/12, 19/13-redakcijski pročišćeni tekst),

-Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj: 8/1996, 77/1996, 95/1997, 131/1997, 68/1998, 66/1999, 145/1999, 30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005, 153/2005, 129/2006, 117/2007, 25/2008, 60/2008, 20/2010, 69/2010, 126/2011, 112/2012, 19/2013, 80/2013, 40/2014, 69/2014, -objavljen je redakcijski pročišćeni  tekst koji vrijedi od 14.6.2014. godine),

-Zakon o gradnji („Narodne novine“, broj:153/13),

-Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj:153/13),

-Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj:7/09),

-Statut Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj:9/09, 28/10, 3/13, 19/13).

 

Na natječaj  se mogu javiti oba spola.

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta viši referent je 1,738. Za vrijeme obavljanja vježbeničkog staža vježbeniku pripada osnovna plaća u visini od 85% od najniže osnovne plaće za radno mjesto njegove stručne spreme.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete,   provest će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja i intervjua .

Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata (pisano testiranje i intervju)  bit će na ovoj web stranici, te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Zadra ili poštom na adresu: Grad Zadar , Narodni trg 1, Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove-Odsjek za kadrovske poslove u  roku od 15 dana od dana objave u “Narodnim novinama” odnosno do 14.srpnja 2014.godine.O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Po izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Kandidat može tijekom natječajnog   postupka pisanim putem povući prijavu.

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA ZA VJEŽBENIKA-VIŠI REFERENT

Više

Natječaj za radno mjesto

KLASA:    112-01/14-01/13

URBROJ: 2198/01-2-14-3

Zadar,      27.lipnja 2014.godine

 

UNarodnim novinamabr. 78/14 dana 27. lipnja 2014.godine objavljen je javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti   Grada Zadra  (1 izvršitelj/ica)  koji istječe dana 14.srpnja 2014.godine.

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u nastvaku ZSN-a): punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta  na koje se osoba prima.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (što znači da ; u službu ne može biti primljena osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo, kao ni osoba kojoj je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog teške povrede dužnosti u razdoblju od četiri godine od prestanka službe, te kojoj je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog toga što nije zadovoljila na probnom radu u razdoblju od četiri godine od prestanka službe).

Kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete za prijam u službu:

-  magistar struke/stručni specijalist  društvenih znanosti-pravo ili ekonomija,

   tehničkih znanosti

-  najmanje 5 godina radnog iskustva u struci

-  položen državni stručni ispit za rad u tijelima uprave ili bez položenog državnog

   stručnog ispita uz obvezu polaganja u zakonskom roku.

 

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjavaju  i kandidati koji su po ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu društvenih znanosti-pravo ili ekonomija,

tehničkih znanosti.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti slijedeće:

-   životopis,

-   dokaz o državljanstvu ( izvornik ili preslik osobne iskaznice, putovnice ili

    domovnice)

-   izvornik ili  preslik diplome

-   uvjerenje o radnom stažu, odnosno dokaz o radnom iskustvu  (izdaje Hrvatski

    zavod za mirovinsko osiguranje)

-   izvornik uvjerenja da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili  kazneni postupak

    ( ne   starije od 6   mjeseci)

-   svjedodžbu  o položenom državnom stručnom ispitu (ako je položen),

-   vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 16.ZSN-a.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Opis poslova i zadaća za radno mjesto :  pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti:

-      rukovodi, organizira i nadzire rad upravnog odjela;

-      planira, vodi i koordinira poslove iz djelokruga rada upravnog odjela;

-      odgovoran je za zakonit, pravovremen i djelotvoran rad upravnog odjela u izvršavanju poslova iz njegove nadležnosti;

-      vodi i usklađuje stručni rad odsjeka;

-      proučava i stručno obrađuje najsloženija pitanja iz područja djelatnosti nadležnih odsjeka, izrađuje elaborate i druge stručne materijale, nacrte odluka i drugih složenih akata;

-      radi na unapređivanju organizacije, poslovanja i metoda rada na području nadležnosti upravnog odjela;

-      koordinira rad sa županijskim i drugim tijelima iz svog djelokruga;

-      odlučuje o pravima i obvezama službenika i namještenika upravnog odjela sukladno važećim zakonima i drugim propisima;

-      obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika.

 

PRAVNI IZVORI ZA PROVJERU ZNANJA:

-        Statut Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, br. 9/09, 28/10 i 3/13)

-        Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13)

-        Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09)

-        Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13)

-        Zakon o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“, br. 153/13)

-        Zakon o cestama („Narodne novine“, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13)

-        Zakon o trgovačkim društvima („Narodne novine“, br. 152/11) – pročišćeni tekst

-        Zakon o grobljima („Narodne novine“, br. 19/98, 50/12)

-        Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13)

-        Odluka o komunalnom redu  („Glasnik Grada Zadra“, br.3/08, 13/09)

-        Odluka o komunalnim djelatnostima („Glasnik Grada Zadra“, br. 9/09)

-        Odluka o reklamiranju na području Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, br. 28/10, 4/11)

-        Odluka o prekopavanju javnih površina i  nerazvrstanih cesta na području Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, br. 5/04, 13/09)

Na natječaj  se mogu javiti oba spola. Služba se zasniva  na neodređeno vrijeme, (uz obvezni probni rad   od tri  mjeseca.

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta pročelnik je 4,188.

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova utvrđenog za radno mjesto na koje je raspoređen  i osnovice za izračun plaće , uvećan za 0,5% za svaku godinu  radnog staža .

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete,   provest će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja i intervjua . 

Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata (pisano testiranje i intervju)  bit će na ovoj web stranici, te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Zadra ili poštom na adresu: Grad Zadar , Narodni trg 1, Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove-Odsjek za kadrovske poslove u  roku od 15 dana od dana objave u “Narodnim novinama” odnosno do  14.srpnja 2014.godine. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Po izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni putem pošte biti će  vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Kandidat može tijekom natječajnog   postupka pisanim putem povući prijavu.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA ZA PROČELNIKA  UO ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

 

 

Više

Javni natječaj za davanje u zakup zemljišta

Tekst natječaja nalazi se u privitku.

Više