Javni natječaji

Javni natječaji

Javni poziv za izjašnjenje o idejnom projektu

Tekst obavijesti je u privitku.

Više

Natječaj za radno mjesto

Klasa:   112-01/14-01/08

Urbroj: 2198/01-5-14-2

Zadar,  12.ožujka  2014.

 

Podaci vezani za oglas za radno mjesto viši stručni suradnik II za pravne, građevinske i ostale postupke  na određeno vrijeme (6 mjeseci ) u Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenjua i građenja ,  zbog povećanog opsega posla .

Oglas je objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Zadar,  dana         12.ožujka 2014.godine.Rok za podnošenje prijava istječe dana 20.ožujka 2014.godine. 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. stavku  ZSN- a. Uz opće uvjete, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete za prijam u službu na određeno vrijeme :

 

                    - magistar struke/stručni specijalist  pravne  struke

                    - najmanje 1 godina radnog iskustva u struci

                   - položen državni stručni ispit ili bez položenog s obvezom polaganja u

                     zakonskom   roku

 

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjavaju  i kandidati koji su po ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu pravne   struke.

Kandidat se prima u radni odnos na određeno vrijeme ( 6 mjeseci) ,  uz uvjet  probnog  rada  od dva mjeseca.Pravo prijave imaju oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (što znači da ; u službu ne može biti primljena osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo, kao ni osoba kojoj je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog teške povrede dužnosti u razdoblju od četiri godine od prestanka službe, te kojoj je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog toga što nije zadovoljila na probnom radu u razdoblju od četiri godine od prestanka službe).

Prijavi na oglas  potrebno je priložiti slijedeće:

- životopis,

- izvornik ili preslik (osobne iskaznice ili domovnice)

- izvornik ili  preslik diplome

- uvjerenje o radnom stažu (izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)

- izvornik uvjerenja da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili  kazneni postupak ( ne   starije od 6   mjeseci)

- svjedodžbu  o položenom državnom stručnom ispitu, ako je položen

- vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 16.ZSN-a.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom oglasu.Osobe  koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave  ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa   ne smatraju  se kandidatima  prijavljenim  na oglas.

Za kandidate prijavljene na javni oglas koji ispunjavaju formalne uvjete  provest će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja i intervjua . Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata  bit će objavljeno na ovoj web stranici, te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na javni oglas.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja (pisano testiranje i intervju) su sljedeći:

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o gradnji

Zakon o upravnom postupku.

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 2,196. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova utvrđenog za radno mjesto na koje je raspoređen –viši stručni suradnik II   i osnovice za izračun plaće , uvećan za 0,5% za svaku godinu  radnog staža .

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata  bit će na ovoj web stranici, te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Više

Obavijest o testiranju za radno mjesto

KLASA:     112-01/14-01/06

URBROJ;  2198/01-4-14-4

Zadar,     11.ožujka 2014.godine

 

Sukladno članku 19. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za prijam u službu  za  provedbu oglasa  na radno mjesto višeg stručnog suradnika II pravne struke u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra na određeno vrijeme (1 izvršitelj/ica) objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

( PISANO TESTIRANJE )

 

Pozivaju se kandidati koji su se prijavili na oglas   za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje i građenje Grada Zadra na radno mjesto  višeg stručnog suradnika I za energetsku učinkovitost  na određeno vrijeme  (1 izvršitelj/ica) a koji udovoljavaju formalnim uvjetima oglasa da pristupe u utorak 18. ožujka 2014.godine u 10,00 sati na pisano testiranje koje će se održati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1. Kandidatima  koji ne udovoljavaju formalnim uvjetima oglasa dostavljena je pisana obavijest (te su obaviješteni i  telefonom) o razlozima  zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na oglas.

Kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu na uvid i kemijsku olovku.

Smatra se da je kandidat koji se  navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja , povukao prijavu na oglas.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Testiranje se boduje određenim brojem bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% iz svakog dijela provjere znanja.

Po obavljenom pisanom testiranju Povjerenstvo će odrediti termin provođenja intervjua.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Zadra.

 

Povjerenstvo za  provedbu oglasa za prijam u službu  u  Upravni odjel za prostorno uređenje i građenje  Grada Zadra na radno mjesto višeg stručnog suradnika I za energetsku učinkovitost (1 izvršitelj/ica) .  

Više

Obavijest o testiranju za radno mjesto

 

KLASA:     112-01/14-01/06

URBROJ; 2198/01-4-14-4

Zadar,   10.ožujka 2014.godine

 

Sukladno članku 19. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za prijam u službu za provedbu oglasa na radno mjesto višeg stručnog suradnika II pravne struke u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra na određeno vrijeme (1 izvršitelj/ica) objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

( PISANO TESTIRANJE )

 

Pozivaju se kandidati koji su se prijavili na oglas   za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje i građenje Grada Zadra na radno mjesto višeg stručnog suradnika II pravne struke na određeno vrijeme (1 izvršitelj/ica) a koji udovoljavaju formalnim uvjetima oglasa da pristupe u utorak 18. ožujka 2014.godine u 9,00 sati na pisano testiranje koje će se održati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1. Kandidatima koji ne udovoljavaju formalnim uvjetima oglasa dostavljena je pisana obavijest (te su obaviješteni i telefonom) o razlozima zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na oglas.

Kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu na uvid i kemijsku olovku.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni sat testiranja , povukao prijavu na oglas.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Testiranje se boduje određenim brojem bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% iz svakog dijela provjere znanja.

Po obavljenom pisanom testiranju Povjerenstvo će odrediti termin provođenja intervjua.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Zadra.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje i građenje Grada Zadra na radno mjesto višeg stručnog suradnika II pravne struke (1 izvršitelj/ica) .

 

 

 

 

Više

Natječaj za radno mjesto

KLASA:    112-01/14-01/06

URBROJ: 2198/01-4-14-4

Zadar,     5.ožujka   2014.godine 

 

Pročelnik upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra objavio je  oglas za prijam u službu za radno mjesto viši stručni suradnik II  na određeno vrijeme (6 mjeseci)  i viši stručni suradnik I za energetsku učinkovitost  na određeno vrijeme (6 mjeseci)  koji je bio otvoren do 28.veljače 2014.godine.

 

1.Pravni temelji za provjeru znanja za radno mjesto  mjesto viši stručni suradnik II pravne struke:

-Statut Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra” broj 9/09, 28/10 , 3/13) 

-Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11 , 144/12, 19/13)

-Zakon o općem upravnom postupku(("Narodne novine" broj  47/09)

-Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj  91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12)

-Zakon o obveznim odnosima ("Narodne novine" broj  35/05, 41/08, 125/11)

-Zakon o izvlaštenju ("Narodne novine" broj  9/94, 35/94, 112/00, 114/01, 79/06, 45/11, 34/12)

-Zakon o cestama ("Narodne novine" broj  84/11, 22/13, 54/13, 148/13).

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 2,196. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova utvrđenog za radno mjesto na koje je raspoređen  i osnovice za izračun plaće , uvećan za 0,5% za svaku godinu  radnog staža .


2.Pravni temelji za provjeru znanja za radno mjesto  viši stručni suradnik I za energetsku učinkovitost  

-Statut Grada Zadra (“GlasnikGradaZadra” broj 9/09, 28/10 , 3/13) 

-Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj  33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11 , 144/12, 19/13)

-Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj  47/09)

-Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji ("Narodne novine" broj152/08, 55/12, 101/13).

 

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 2,248. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova utvrđenog za radno mjesto na koje je raspoređen  i osnovice za izračun plaće , uvećan za 0,5% za svaku godinu  radnog staža .

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na oglas sastoji se od pisanog testiranja i intervjua. 

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata (pisano testiranje i intervju)  za  oba radna mjesta     bit će na ovoj web stranici, te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

POVJERENSTVO ZA RADNO MJESTO VIŠI STRUČNI SURADNIK II PRAVNE STRUKE

 

POVJERENSTVO ZA RADNO MJESTO VIŠI STRUČNI SURADNIK I ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST 


Više