Javni natječaji

Javni natječaji

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora

Tekst natječaja je u privitku.

Više

JAVNI NATJEČAJ za povjeravanje poslova izvođenja manjih građevinskih radova i uklanjanja protupravno postavljenih predmeta i roba za potrebe komunalnog redarstva Grada Zadra

Više

NATJEČAJI za prijam u službu na radno mjesto: pročelnika UO za gospodarstvo i obrtništvo; višeg stručnog suradnika I za EU fondove u UO za EU fondove; višeg stručnog suradnika II za građevinske i ostale postupke u UO za provedbu dokumenata

KLASA:    112-01/14-01/32

URBROJ: 2198/01-2-14-3

Zadar,     17. studenog 2014.godine 

U „Narodnim novinama“ broj 133/14 dana 14.studenog 2014.godine objavljen je natječaj  za prijam u službu na radno mjesto pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i obrtništvo na neodređeno vrijeme .Rok za podnošenje prijava istječe dana 24.studenog 2014. godine.

Opis poslova i zadaća za radno mjesto :  pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i obrtništvo Grada Zadra :

-      rukovodi, organizira i nadzire rad upravnog odjela;

-      planira, vodi i koordinira poslove iz djelokruga rada upravnog odjela;

-      odgovoran je za zakonit, pravovremen i djelotvoran rad upravnog odjela u izvršavanju poslova iz njegove nadležnosti;

-      izrađuje financijski plan odjela,

-      kontrolira rad djelatnika unutar upravnog odjela;

-      proučava i stručno obrađuje najsloženija pitanja iz djelokruga upravnog odjela;

-      predlaže rješenja, izrađuje programe i planove za razvitak  djelatnosti iz nadležnosti upravnog odjela, te prati njihovu realizaciju;

-      izrađuje elaborate i druge stručne materijale, nacrte odluka i drugih složenih akata;

-      koordinira rad sa županijskim i drugim tijelima iz svog djelokruga;

-      odlučuje o pravima i obvezama službenika i namještenika sukladno važećim zakonima i drugim propisima;

-      obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika.

 

 

PRAVNI IZVORI ZA PROVJERU ZNANJA:

 

-ZAKON O LOKLANOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI –pročišćeni tekst  (NN br. 19/2013.

 

-ZAKON O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI (NN br,.  138/2006,  152/2008, 43/2009, 88/2010, 50/2012, 80/2013, 30/2014 i  89/2014.

 

-ZAKON O VATROGASTVU (NN br. 106-1759/1999.

 

-ZAKON O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU (NN br. 174/2004, 79/2007, 38/2009 i  127/2010.

 

-ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA (NN br.  92/2010

 

-ZAKON O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA (NN br.152/08)

 

-ZAKON O POTPORI POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU (NN br. 80/13, 148/13, 41/14, 107/14.

-ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU(NN br.39//13)

 

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta – pročelnik jest -4,188. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova utvrđenog za radno mjesto na koje je raspoređen  i osnovice za izračun plaće , uvećan za 0,5% za svaku godinu  radnog staža .

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete  provest će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja i intervjua

Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata (pisano testiranje i intervju)  bit će na ovoj web stranici, te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Prijave na natječaj podnose se neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Zadra ili poštom na adresu: Grad Zadar , Narodni trg 1, Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove-Odsjek za kadrovske poslove u  roku od 8 dana od dana objave u “Narodnim novinama”  odnosno do 24. studenog 2014.godine. O rezultatima natječaja  kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Po izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni putem pošte biti će  vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Kandidat može tijekom natječajnog     postupka pisanim putem povući prijavu.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 

  

 

KLASA:    112-01/14-01/28

URBROJ: 2198/01-8-14-3

Zadar,     17.studenog 2014.godine 

U „Narodnim novinama“ broj 133/14 dana 14.studenog 2014.godine objavljen je natječaj  za prijam u službu na radno mjesto višeg stručnog suradnika I za EU fondove u Upravnom odjelu za EU fondove Grada Zadra  na neodređeno vrijeme .Rok za podnošenje prijava istječe dana 24.studenog 2014. godine.

Opis poslova i zadaća za radno mjesto :  viši stručni suradnik I za EU fondove

 

-        sudjeluje u prikupljanju informacija o aktualnim i planiranim projektima koje priprema Grad;

-        sudjeluje u analizi i sastavljanju izvješća o ponudama za sudjelovanje u raznim projektima financiranim na ovaj način;

-        aktivno sudjeluje u prikupljanju potrebnih informacija i dokumentacije za pripremu projekata;

-        priprema kompletne projektne dokumentacije te vodi projekte;

-        sudjeluje u izradi baze podataka o projektima (potencijalni, realizirani, nerealizirani itd.);

-        sudjeluje u izradi analiza i izvještaja o provođenju projekata;

-        prati propise i sudjeluje u pripremi nacrte akata iz svog djelokruga rada;

-        usavršava se kroz sudjelovanje na seminarima i edukacijama;

-        obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika upravnog odjela 

 

 

PRAVNI IZVORI ZA PROVJERU ZNANJA:

-Zakon o regionalnom razvoju (NN 153/09)

-Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/12, 143/13, 157/13)

-SPORAZUM O PARTNERSTVU između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020. (http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=4190) – Poglavlja 1.3. i 1.4.

Nacrti operativnih programa „Konkurentnost i kohezija“ i „Učinkoviti ljudski potencijali“ (http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=4204)

Strategija razvoja Grada Zadra 2013 – 2020 (www.grad-zadar.hr)

Županijska razvojna strategija zadarske županije 2011 – 2013 (www.zadarska-zupanija.hr)

Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14)

 

 

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta – viši stručni suradnik I jest -2,248. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova utvrđenog za radno mjesto na koje je raspoređen  i osnovice za izračun plaće , uvećan za 0,5% za svaku godinu  radnog staža .

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete  provest će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja i intervjua

Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata (pisano testiranje i intervju)  bit će na ovoj web stranici, te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Prijave na natječaj podnose se neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Zadra ili poštom na adresu: Grad Zadar , Narodni trg 1, Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove-Odsjek za kadrovske poslove u  roku od 8 dana od dana objave u “Narodnim novinama”  odnosno do 24.studenog 2014.godine. O rezultatima natječaja  kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Po izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni putem pošte biti će  vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Kandidat može tijekom natječajnog     postupka pisanim putem povući prijavu.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 

 

KLASA:    112-01/14-01/31

URBROJ: 2198/01-5-14-3

Zadar,     17.studenog 2014.godine 

U „Narodnim novinama“ broj  133/14 dana 14.studenog 2014.godine objavljen je natječaj  za prijam u službu na radno mjesto višeg stručnog suradnika II za građevinske i ostale postupke u Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja  Grada Zadra  na neodređeno vrijeme dana.Rok za podnošenje prijava istječe dana 24.studenog 2014. godine.

Opis poslova i zadaća za radno mjesto :  viši stručni suradnik II za građevinske i ostale postupke

-        vodi postupak izdavanja lokacijske dozvole, potvrde parcelacijskog elaborata, donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice, građevinske dozvole, rješenja o uvjetima građenja, potvrde glavnog projekta, donošenje rješenja o izvedenom stanju i potvrda o izvedenom stanju, izdavanja uporabne dozvole i dozvole za uklanjanje građevine;

-        vodi upravne i neupravne postupke i u drugim slučajevima propisanim važećim zakonima i drugim propisima donesenim na temelju zakona;

-        sudjeluje u analizama i pripremi stručnih materijala (informacije, elaborate i sl);

-        proučava i sudjeluje u stručnoj obradi i rješavanju složenih pitanja iz djelokruga odjela;

-        vodi i druge postupke i obavlja druge poslove po nalogu pročelnika i zamjenika pročelnika upravnog odjela.

 

 

 

PRAVNI IZVORI ZA PROVJERU ZNANJA:¸

-Zakon o gradnji (NN 153/13)

-Zakon o prostornom uređenju (NN153/13)

-Zakon o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13)

-Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)

-Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN79/14)

-Statut Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra 9/09 i izmjene i dopune 28/10, 3/13, 9/14)

 

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta – viši stručni suradnik II jest -2,196. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova utvrđenog za radno mjesto na koje je raspoređen  i osnovice za izračun plaće , uvećan za 0,5% za svaku godinu  radnog staža .

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete  provest će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja i intervjua

Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata (pisano testiranje i intervju)  bit će na ovoj web stranici, te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Prijave na natječaj podnose se neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Zadra ili poštom na adresu: Grad Zadar , Narodni trg 1, Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove-Odsjek za kadrovske poslove u  roku od 8 dana od dana objave u “Narodnim novinama”  odnosno do 24.studenog 2014.godine. O rezultatima natječaja  kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Po izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni putem pošte biti će  vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Kandidat može tijekom natječajnog     postupka pisanim putem povući prijavu.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 

Više

POZIV na podnošenje ponude za uslugu vođenja radionice za izradu kurikuluma nastave u prirodi za potrebe projekta "Zeleni otoci"

Grad Zadar, u svojstvu Naručitelja, kao partner na projektu „Zeleni otoci“, organizira radionicu za izradu programa/kurikuluma za školu u prirodi za djecu osnovnoškolskog uzrasta. JU „Natura – Jadera“, kao nositelj projekta „Zeleni otoci“ planira organizaciju nastave u prirodi na urbanim zelenim površinama s ciljem podizanja razine svijesti osnovnoškolske djece o ekološkim pitanjima. Radionica, čiji se voditelj traži putem ovog natječaja, namijenjena je svim osobama koje se izravno bave pitanjima zaštite okoliša i prirode i žele steći znanje o izradi kurikuluma nastave u prirodi te ga prenijeti učenicima ili zainteresiranim skupinama kroz organiziranu nastavu na prirodnim lokacijama. Glavna svrha je podizanje razine svijesti o postojanju i vrijednosti svih biljaka na našim gradskim zelenim površinama i šire.

Više

Javni natječaj za povjeravanje poslova upravljanja i održavanja javne rasvjete u Gradu Zadru - Zona II

Tekst natječaja je u prvitku.

Više