Važni dokumenti


JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora

Tekst natječaja je u privitku.

NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik I na određeno vrijeme - UO za EU fondove

KLASA:    112-01/15-01/21 URBROJ: 2198/01-8-15-2 Zadar,     23.lipnja 2015.godine  Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje –područni ured Zadar dana...


JAVNI NATJEČAJ za povjeravanje poslova održavanja bedema na području grada Zadra

Tekst natječaja je u privitku.

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora

Tekst natječaja je u privitku.

Natječaj za zakup zemljišta1 2 3 4 5 6