Javni natječaji

Javni natječaji

Natječaj za radno mjesto

KLASA:    112-01/15-01/15

URBROJ: 2198/01-9-15-2

Zadar,     05.svibnja  2015.godine

 

Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područne službe Zadar, dana  04.svibnja 2015.godine  objavljen je oglas za prijam u službu 5 izvršitelja/ica u Upravni odjel za komunalne djelatnosti   Grada Zadra  na radno mjesto komunalnog redara na određeno vrijeme (6 mjeseci) radi obavljanja privremenih poslova.

Za kandidate prijavljene na javni oglas koji ispunjavaju formalne uvjete  provest će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja i intervjua. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata  bit će objavljeno na ovoj web stranici, te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na javni oglas.

 

PRAVNI IZVORI ZA PROVJERU ZNANJA:

-       Statut Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15 – pročišćeni tekst)

-       Odluka o komunalnom redu („Glasnik Grada Zadra“, broj 3/08  i 13/09)

-       Odluka o reklamiranju na području Grada Zadra  („Glasnik Grada Zadra“, broj 28/10, 4/11  i 4/12)

-       Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova („Glasnik Grada Zadra“, broj 16/13)

-       Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11)

-       Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14)

-       Zakon o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“, broj 153/13)

-       Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09).

 

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

 

-     vrši nadzor nad provedbom odredbi komunalnog reda i propisa donesenih temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu iz nadležnosti komunalnog redarstva i drugih propisa;

-     izriče mandatne kazne i predlaže pokretanje prekršajnog postupka;

-     vodi upravni postupak.

 

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 1,536. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova utvrđenog za radno mjesto na koje je raspoređen   i osnovice za izračun plaće , uvećan za 0,5% za svaku godinu  radnog staža.

Prijave na oglas podnose se neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Zadra ili poštom na adresu: Grad Zadar , Narodni trg 1, Upravni odjel za komunalne djelatnosti u  roku od 8 dana od dana objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-područni ured Zadar, odnosno do 12.svibnja 2015.godine. O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Po donošenju  rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Kandidat može tijekom oglasnog postupka pisanim putem povući prijavu.

 

Više

JAVNI POZIV fizičkim osobama za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv fizičkim osobama (građankama/građanima) za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća. U prilogu je Vodič za prijavu, a sve informacije kao i prijavni obrazac možete pronaći na Internet stranici Fonda: http://fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=enobnovakuca.

Više

IZMJENE I DOPUNE NATJEČAJA za javno prikupljanje prijava radi sufinanciranja provedbe energetskih pregleda i energetskog certificiranja i izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama s 1 5 ili više stambenih jedinica na području Grada Zadra

Više

Poništenje oglasa za radno mjesto

KLASA: 112-01/14-01/11
URBROJ: 2103/01-9-15-7

Zadar, 27.travnja 2015.godine

 

Pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada Zadra  na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08 i 61/11), donosi

ODLUKU o poništenju Oglasa

Poništava se Oglas (KLASA: 112-01/14-01/11, URBROJ: 2103/01-9-15-1 ) za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (6 mjeseci) na radno mjesto komunalni redar u Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Zadra , 7 izvršitelja/ica.

Oglas je objavljen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnoj službi u Zadru dana 17. travnja 2015.godine

Sukladno članku 24. stavku 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08 i 61/11), protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na Oglas.

Ova Odluka objavit će se u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnoj službi u Zadru i na web stranici Grada Zadra.

           

                                                                                               pročelnica

                                                                                               Ivana  Vanjak , dipl.iur.

 

Više

JAVNI POZIV

Tekst poziva je u privitku.

Više