Javni natječaji

Javni natječaji

Natječaj za prodaju nekretnina

Temeljem članka 391. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („ Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98,137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 36. Statuta Grada Zadra ( „Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10 i 3/13)  i Odluke Gradonačelnika Grada Zadra, KLASA: 944-01/12-01/52, URBROJ: 2198/01-2-14-17,  Odluke Gradonačelnika Grada Zadra, KLASA: 944-01/13-01/35, URBROJ: 2198/01-2-14-13,  Odluke Gradonačelnika Grada Zadra, KLASA: 940-01/13-01/17, URBROJ: 2198/01-1/4 -13-13,  Odluke Gradonačelnika Grada Zadra, KLASA: 944-01/09-01/87, URBROJ: 2198/01-2 -14-14,  Odluke Gradonačelnika Grada Zadra, KLASA: 944-01/10-01/40, URBROJ: 2198/01-2 -14-12, Odluke Gradonačelnika Grada Zadra, KLASA: 944-01/13-01/30, URBROJ: 2198/01-2 -14-7,  Odluke Gradonačelnika Grada Zadra, KLASA: 944-01/13-01/25, URBROJ: 2198/01-2 -14-2,  od dana 12. ožujka 2014. godine Gradonačelnik Grada Zadra raspisuje

 NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Zadra

 

      1.Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Zadra označenih kao:

 

-   čest. zem. 1631 k.o. Zadar, površine 46 m2, s početnom      cijenom od 238,00 EUR/m2,  

-    čest. zem. 2268/13 k.o. Diklo, površine 184 m2, s početnom cijenom od 220,00 EUR/m2,

-    2/16 dijela čest. zem. 1062/1 k.o. Zadar, ukupne površine 284 m2, s početnom cijenom od 150,00 EUR/m2,

-  dio čest. zem. 874/2 k.o. Zadar,  površine 18 m2, s početnom cijenom od 138,00 EUR/m2,

-  čest. zem. 4305/7 k.o. Zadar, površine 24 m2, s početnom cijenom od 105,00 EUR/m2,

-  čest. zem. 2144/214 k.o. Crno, površine 500 m2, s početnom cijenom od 80,00 EUR/m2,  te

 

-  čest. zem. 5707/12 k.o. Zadar, površine 466 m2, u vanknjižnom vlasništvu Grada Zadra s početnom cijenom od 122.000,00 EUR,

 

sve plativo u kunama po srednjem  tečaju HNB-a na dan uplate.

 

2. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe , a koje prema važećim propisima Republike Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina na području Republike Hrvatske i koji su uplatili jamčevinu u iznosu od 5% od početne cijene, na žiro račun IBANHR59 24070001852000009, s naznakom HR 26 7757-019- OIB za fizičke osobe, odnosno HR 26 7757-019- OIB za pravne osobe, a uplaćuje se u korist proračuna Grada Zadra, s naznakom „za nekretninu“.

 3. Nema pravo na natječaj fizička ili pravna osoba koja ima bilo kakvo dugovanje prema Gradu Zadru.

 4. Grad Zadar pridržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja.

 5. Ponuditelj koji odustane od dostavljene ponude gubi pravo na povrat jamčevine, a ponuditelju koji ne uspije u natječaju te u slučaju iz točke 4. ovog natječaja, vratit će se uplaćena jamčevina.

 6. Uz pisanu ponudu obvezno je dostaviti:

-dokaz o uplaćenoj jamčevini,

-potvrdu Grada Zadra, Upravnog odjela za financije, da ponuditelj nema dugovanja prema Gradu Zadru do zaključenja natječaja,

-podatak o broju tekućeg ili žiro-računa za povrat jamčevine sudionicima čije ponude ne budu prihvaćene ili u slučaju poništenja natječaja

 7.Grad Zadar će s najpovoljnijim ponuđačem sklopiti ugovor o kupoprodaji predmetne nekretnine.

 8. Rok za dostavljanje ponuda iznosi osam dana od dana objave natječaja.

 

Ponude se dostavljaju na adresu:

ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD ZADAR

Narodni trg 1,

„Prodaja nekretnina“-za zemljište-NE OTVARATI!

 

( za zemljište oznake: čest.zem. 1631 k.o. Zadar, površine 46 m2 ili

čest. zem. 2268/13 k.o. Diklo, površine 184 m2 ili

2/16 dijela čest. zem. 1062/1 k.o. Zadar, ukupne površine 284 mili

dio čest. zem. 874/2 k.o. Zadar,  površine 18 m ili

čest. zem. 4305/7 k.o. Zadar, površine 24 m2 ili

čest. zem. 2144/214 k.o. Crno, površine 500 m2

čest. zem. 5707/12 k.o. Zadar, površine 466 m2)

Više

Javni poziv za izjašnjenje o idejnom projektu

Tekst obavijesti je u privitku.

Više

Natječaj za radno mjesto

Klasa:   112-01/14-01/08

Urbroj: 2198/01-5-14-2

Zadar,  12.ožujka  2014.

 

Podaci vezani za oglas za radno mjesto viši stručni suradnik II za pravne, građevinske i ostale postupke  na određeno vrijeme (6 mjeseci ) u Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenjua i građenja ,  zbog povećanog opsega posla .

Oglas je objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Zadar,  dana         12.ožujka 2014.godine.Rok za podnošenje prijava istječe dana 20.ožujka 2014.godine. 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. stavku  ZSN- a. Uz opće uvjete, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete za prijam u službu na određeno vrijeme :

 

                    - magistar struke/stručni specijalist  pravne  struke

                    - najmanje 1 godina radnog iskustva u struci

                   - položen državni stručni ispit ili bez položenog s obvezom polaganja u

                     zakonskom   roku

 

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjavaju  i kandidati koji su po ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu pravne   struke.

Kandidat se prima u radni odnos na određeno vrijeme ( 6 mjeseci) ,  uz uvjet  probnog  rada  od dva mjeseca.Pravo prijave imaju oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (što znači da ; u službu ne može biti primljena osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo, kao ni osoba kojoj je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog teške povrede dužnosti u razdoblju od četiri godine od prestanka službe, te kojoj je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog toga što nije zadovoljila na probnom radu u razdoblju od četiri godine od prestanka službe).

Prijavi na oglas  potrebno je priložiti slijedeće:

- životopis,

- izvornik ili preslik (osobne iskaznice ili domovnice)

- izvornik ili  preslik diplome

- uvjerenje o radnom stažu (izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)

- izvornik uvjerenja da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili  kazneni postupak ( ne   starije od 6   mjeseci)

- svjedodžbu  o položenom državnom stručnom ispitu, ako je položen

- vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 16.ZSN-a.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom oglasu.Osobe  koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave  ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa   ne smatraju  se kandidatima  prijavljenim  na oglas.

Za kandidate prijavljene na javni oglas koji ispunjavaju formalne uvjete  provest će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja i intervjua . Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata  bit će objavljeno na ovoj web stranici, te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na javni oglas.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja (pisano testiranje i intervju) su sljedeći:

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o gradnji

Zakon o upravnom postupku.

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 2,196. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova utvrđenog za radno mjesto na koje je raspoređen –viši stručni suradnik II   i osnovice za izračun plaće , uvećan za 0,5% za svaku godinu  radnog staža .

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata  bit će na ovoj web stranici, te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Više

Obavijest o testiranju za radno mjesto

KLASA:     112-01/14-01/06

URBROJ;  2198/01-4-14-4

Zadar,     11.ožujka 2014.godine

 

Sukladno članku 19. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za prijam u službu  za  provedbu oglasa  na radno mjesto višeg stručnog suradnika II pravne struke u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra na određeno vrijeme (1 izvršitelj/ica) objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

( PISANO TESTIRANJE )

 

Pozivaju se kandidati koji su se prijavili na oglas   za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje i građenje Grada Zadra na radno mjesto  višeg stručnog suradnika I za energetsku učinkovitost  na određeno vrijeme  (1 izvršitelj/ica) a koji udovoljavaju formalnim uvjetima oglasa da pristupe u utorak 18. ožujka 2014.godine u 10,00 sati na pisano testiranje koje će se održati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1. Kandidatima  koji ne udovoljavaju formalnim uvjetima oglasa dostavljena je pisana obavijest (te su obaviješteni i  telefonom) o razlozima  zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na oglas.

Kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu na uvid i kemijsku olovku.

Smatra se da je kandidat koji se  navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja , povukao prijavu na oglas.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Testiranje se boduje određenim brojem bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% iz svakog dijela provjere znanja.

Po obavljenom pisanom testiranju Povjerenstvo će odrediti termin provođenja intervjua.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Zadra.

 

Povjerenstvo za  provedbu oglasa za prijam u službu  u  Upravni odjel za prostorno uređenje i građenje  Grada Zadra na radno mjesto višeg stručnog suradnika I za energetsku učinkovitost (1 izvršitelj/ica) .  

Više

Obavijest o testiranju za radno mjesto

 

KLASA:     112-01/14-01/06

URBROJ; 2198/01-4-14-4

Zadar,   10.ožujka 2014.godine

 

Sukladno članku 19. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za prijam u službu za provedbu oglasa na radno mjesto višeg stručnog suradnika II pravne struke u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra na određeno vrijeme (1 izvršitelj/ica) objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

( PISANO TESTIRANJE )

 

Pozivaju se kandidati koji su se prijavili na oglas   za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje i građenje Grada Zadra na radno mjesto višeg stručnog suradnika II pravne struke na određeno vrijeme (1 izvršitelj/ica) a koji udovoljavaju formalnim uvjetima oglasa da pristupe u utorak 18. ožujka 2014.godine u 9,00 sati na pisano testiranje koje će se održati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1. Kandidatima koji ne udovoljavaju formalnim uvjetima oglasa dostavljena je pisana obavijest (te su obaviješteni i telefonom) o razlozima zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na oglas.

Kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu na uvid i kemijsku olovku.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni sat testiranja , povukao prijavu na oglas.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Testiranje se boduje određenim brojem bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% iz svakog dijela provjere znanja.

Po obavljenom pisanom testiranju Povjerenstvo će odrediti termin provođenja intervjua.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Zadra.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje i građenje Grada Zadra na radno mjesto višeg stručnog suradnika II pravne struke (1 izvršitelj/ica) .

 

 

 

 

Više