Važni dokumenti


JAVNI POZIV u postupku izdavanja lokacijske dozvole

J A V N I P O Z I V vlasnicima nekretnina za koju se izdaje lokacijska dozvola i nositeljima drugih stvarnih prava na toj nekretnini

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Zadra

Tekst natječaja je u privitku.

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora

Tekst natječaja je u privitku.
1 2 3 4 5 6