Javni natječaji

Javni natječaji

Javni poziv-nerazvrstane ceste

KLASA: UP/I-930-01/11-01/01

URBROJ:2198/01-2-14-28,30

Zadar, 25. rujna 2014. godine

 

Grad Zadar, kao tijelo nadležno za upravljanje nerazvrstanim cestama na svom području, na temelju odredbi članka 123.-133. Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/1, 18/13, 22/13 i 54/13), Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (Narodne novine broj 44/12) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave, Klasa:932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24.listopada 2013.godine, objavljuje

JAVNI POZIV

Grad Zadar kao upravitelj nerazvrstanih cesta na svom području, i to:

  • dio ulice Put Bokanjca na dijelovima čest. zem. 671/1,  671/2, 671/3, 671/7, 671/4, 671/5, 671/6, 672/5, 672/8 i   672/2  sve k.o.  Zadar,
  • dio ulice Romansa na dijelu čest. zem. 1157/14 k.o. Diklo,
  • Uskočka ulica- od Ulice Franka Lisice pa do Trgovačkog centra Pevec, a obuhvaća čestice zemlje 5434/6, 5434/5, 5433/9, 5434/8 sve k.o. Zadar.

obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama, koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste- dio ulice Benedikta  Mihaljevića, u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja.
Predstavnici Grada Zadra započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna nerazvrstana cesta 09. listopada 2014. godine uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije predstavnika tvrtke ACES d.o.o. iz Zadra, koji se brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojem je izvedena spomenuta nerazvrstana cesta mogu obaviti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 14. listopada 2014..godine od 12-16 sati u prostorijama  Grada Zadra, UO za gospodarenje gradskom imovinom, soba 33, na adresi  Narodni trg 1.

 

                                                                                                          GRADONAČELNIK

                                                                                                        Božidar Kalmeta, dipl. ing.

Više

Testiranje za radno mjesto

KLASA:     112-01/14-01/24

URBROJ;  2198/01-12-14-4

Zadar,       01.listopada 2014.godine

 

Sukladno članku 19. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za prijam u službu  za  provedbu oglasa na radno mjesto  viši stručni suradnik/ica  II za pravne, građevinske i ostale postupke na određeno vrijeme (zamjena odsutnog službenika) u Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja   Grada Zadra  (1 izvršitelj/ica) objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

( PISANO TESTIRANJE )

 

Pozivaju se kandidati koji su se prijavili na oglas za prijam u službu na radno mjesto  viši stručni suradnik/ica II ( zamjena odsutnog službenika) za pravne, građevinske i ostale postupke u Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja   Grada Zadra,  u petak  10.listopada  2014.godine u 9,00 sati na pisano testiranje koje će se održati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1.

Kandidati  kojima  je poslana pisana obavijest da ne  udovoljavaju formalnim uvjetima oglasa iz razloga što nisu priložili uvjetovanu dokumentaciju u izvorniku mogu pristupiti testiranju (uz predočenje izvornika tražene dokumentacije pri dolasku na testiranje) .

Kandidati koji pristupe pisanom testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu na uvid i kemijsku olovku.

Smatra se da je kandidat koji se  navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja , povukao prijavu na oglas i ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Testiranje se boduje određenim brojem bodova od 1 do 10.

Intervju će se provesti i s kandidatima koji ostvare  najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja po dogovoru s kandidatima, nakon pisanog testiranja.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Zadra.

 

Povjerenstvo za  provedbu oglasa viši stručni suradnik/ica  II za pravne, građevinske i ostale postupke u Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja   Grada Zadra

Više

NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Zadra

Tekst natječaja je u privitku.

Više

NATJEČAJ za prijam u službu

Tekst natječaja je u privitku.

Više

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (PISANO TESTIRANJE)

Tekst poziva je u privitku.

Više