Javni natječaji

Javni natječaji

Natječaj za radno mjesto

KLASA:    112-01/14-01/24

URBROJ: 2198/01-5 -14-3

Zadar,     10.rujna  2014.godine

 

Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područne službe Zadar, dana  9.rujna  2014.godine  objavljen je oglas za prijam u službu 1 izvršitelj/ica u Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja  Grada Zadra  na radno mjesto višeg stručnog suradnika II za pravne, građevinske i ostale postupke   na određeno vrijeme radi zamjene odsutnog službenika,  do povratka odsutnog službenika na posao, odnosno prestanka njegove službe. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( u nastvaku ZSN-a): punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta  na koje se osoba prima.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-ato znači da ; u službu ne može biti primljena osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo, kao ni osoba kojoj je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog teške povrede dužnosti u razdoblju od četiri godine od prestanka službe, te kojoj je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog toga što nije zadovoljila na probnom radu u razdoblju od četiri godine od prestanka službe).

Uz opće uvjete, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete za prijam u službu:

magistar struke/stručni specijalist  pravne struke

najmanje 1 godina radnog iskustva u struci

- položen državni stručni ispit za rad u tijelima uprave ili bez položenog državnog

  stručnog ispita uz obvezu polaganja u zakonskom roku.

Prijavi na oglas potrebno je priložiti slijedeće:

-  životopis,

preslik ili izvornik diplome

dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice ili preslik

   domovnice)

uvjerenje o radnom stažu (izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)

izvornik uvjerenja da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili  kazneni postupak

   ( ne   starije od 6   mjeseci)

-  svjedodžbu kao dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (ako je položen)

-  vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 16.ZSN-a.

 

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjavaju  i kandidati koji su po ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu pravne struke . 

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom oglasu.

Osobe  koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave  ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa   ne smatraju  se kandidatima  prijavljenim  na oglas, o čemu su obaviješteni pisanim putem.

Za kandidate prijavljene na javni oglas koji ispunjavaju formalne uvjete  provest će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja i intervjua Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata  bit će na ovoj web stranici, te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na javni oglas.

Opis poslova i zadaća radnog mjesta višeg stručnog suradnika II za pravne, građevinske i ostale postupke:

Vodi postupak izdavanja lokacijske dozvole, potvrde parcelacijskog elaborata  donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice, građevinske dozvole,  vodi upravne i neupravne postupke i u drugim slučajevima propisanim važećim zakonima i drugim propisima donesenim na temelju zakona, sudjeluje u analizama i pripremi složenih pitanja iz djelokruga odjela  i obavlja druge poslove po nalogu pročelnika i zamjenika pročelnika Upravnog odjela.

 

PRAVNI IZVORI ZA PROVJERU ZNANJA:

- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, broj:86/12, 143/13),

- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj:47/09),

- Zakon o gradnji („Narodne novine“, broj:153/13),

- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj:153/13),

- Statut Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj:9/09, 28/10, 3/13, 19/13).

 

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 2,196. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova utvrđenog za radno mjesto na koje je raspoređen   i osnovice za izračun plaće , uvećan za 0,5% za svaku godinu  radnog staža .

Prijave na oglas podnose se neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Zadra ili poštom na adresu: Grad Zadar , Narodni trg 1, Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove-odsjek za kadrovske poslove u  roku od 8 dana od dana objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-područni ured Zadar odnosno do 17.rujna  2014.godine. O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Po donošenju  rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Kandidat može tijekom oglasnog postupka pisanim putem povući prijavu.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Više

POZIV za predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2015. godinu

 Temeljem članka 17. i 20. Zakona o tehničkoj kulturi ("Narodne novine" 76/93, 11/94 i 38/09) i članka 2. Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti tehničke kulture ("Narodne novine" 31/94) Upravni odjel za kulturu i šport Grada Zadra, o b j a v l j u j e

POZIV

 za predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi

Grada Zadra za 2015. godinu

Više

POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2015. godinu

Temeljem  Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09), Upravni odjel za kulturu i šport Grada Zadra, o b j a v l j u j e

 POZIV

za predlaganje programa javnih potreba u kulturi

Grada Zadra za 2015. godinu

 

Više

J A V N I N A T J E Č A J za prijavu projekata iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za 2015. godinu

  

GRAD ZADAR

UO za socijalnu skrb i zdravstvo

Narodni trg br. 1

23 000 ZADAR

 

J A V N I   N A T J E Č A J

za prijavu projekata iz područja socijalne skrbi

i zdravstvene zaštite  za 2015. godinu

 

 

Više

P O Z I V ZA FINANCIRANJE PROGRAMA ZA ZADOVOLJAVANJE JAVNIH POTREBA IZ PODRUČJA SPORTA GRADA ZADRA U 2015. GODINI

Na temelju članka 48., stavka 3. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, N.N. 94/13) i članka 19.a stavka 2. alineja 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br.33/01,60/01 i 129/05, 109/07,125/08) i Zakona o udrugama („Narodne novine“ 76/97, 106/97, 13/98) Upravni odjel za kulturu i sport  Grada  Zadra  i Sportska zajednica Grada Zadra  o b j a v lj u j u

 

P O Z I V

 

ZA FINANCIRANJE PROGRAMA ZA ZADOVOLJAVANJE JAVNIH POTREBA

IZ PODRUČJA SPORTA GRADA ZADRA U 2015. GODINI

 

Više