Javni natječaji

Javni natječaji

Javni natječaj za davanje u zakup zemljišta

Tekst natječaja nalazi se u privitku.

Više

Testiranje za radno mjesto

KLASA:     112-01/14-01/19

URBROJ;  2198/01-4-14-5

Zadar,       26.lipnja 2014.godine

 

Sukladno članku 19. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za prijam u službu  za  provedbu oglasa na radno mjesto  višeg stručnog suradnika I za energetsku učinkovitost na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i građenje  Zadra (2 izvršitelja/ica) objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

( PISANO TESTIRANJE )

 

Pozivaju se kandidati koji su se prijavili na oglas   za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje i građenje Grada Zadra na radno mjesto  višeg stručnog suradnika I  za energetsku učinkovitost na određeno vrijeme - 6 mjeseci (2 izvršitelja/ica), a koji udovoljavaju formalnim uvjetima oglasa /što znači da imaju sve uvjete propisane oglasom da pristupe na pisano testiranje koje će se održati dana 2.srpnja 2014.godine u 9,00 sati  u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1. Kandidatima  koji ne udovoljavaju formalnim uvjetima oglasa upućena je  pisana obavijest  o razlozima  zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na oglas.

Kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu na uvid i kemijsku olovku.

Smatra se da je kandidat koji se  navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja , povukao prijavu na oglas.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Testiranje se boduje određenim brojem bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% iz svakog dijela provjere znanja.

Po obavljenom pisanom testiranju Povjerenstvo će odrediti termin provođenja intervjua.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Zadra.

 

Povjerenstvo za  provedbu oglasa za prijam u službu  u  na radno mjesto  višeg stručnog suradnika I za energetsku učinkovitost na određeno vrijeme

 

KLASA:     112-01/14-01/19

URBROJ;  2198/01-4-14-5

Zadar,       26.lipnja 2014.godine

 

Sukladno članku 19. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za prijam u službu  za  provedbu oglasa na radno mjesto  administrativnog tajnika na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i građenje  Zadra (2 izvršitelja/ica) objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

( PISANO TESTIRANJE )

 

Pozivaju se kandidati koji su se prijavili na oglas   za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje i građenje Grada Zadra na radno mjesto  administrativnog tajnika  na određeno vrijeme - 6 mjeseci (2 izvršitelja/ica), a koji udovoljavaju formalnim uvjetima oglasa /što znači da imaju sve uvjete propisane oglasom da pristupe na pisano testiranje koje će se održati dana 2.srpnja 2014.godine u 10,30  sati  u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1. Kandidatima  koji ne udovoljavaju formalnim uvjetima oglasa upućena je  pisana obavijest  o razlozima  zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na oglas.

Kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu na uvid i kemijsku olovku.

Smatra se da je kandidat koji se  navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja , povukao prijavu na oglas.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Testiranje se boduje određenim brojem bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% iz svakog dijela provjere znanja.

Po obavljenom pisanom testiranju Povjerenstvo će odrediti termin provođenja intervjua.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Zadra.

 

Povjerenstvo za  provedbu oglasa za prijam u službu na radno mjesto  administrativnog tajnika na određeno vrijeme

Više

Natječaj za radno mjesto

KLASA: 112-01/14-01/19

URBROJ: 2198/01-4-14-3

Zadar, 20. lipnja 2014.

Podaci vezani za oglas za radno mjesto viši stručni suradnik I - za energetsku učinkovitost  – 2 izvršitelja, na određeno vrijeme ( 6 mjeseci ), zbog povećanog opsega posla u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra. 

Oglas je objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Zadar, dana  18. lipnja 2014. godine. Rok za podnošenje prijava istječe dana  26. lipnja 2014. godine.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. stavku ZSN- a.

Uz opće uvjete, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete za prijam u službu na određeno vrijeme :

-        magistar struke / stručni specijalist ekonomske struke i magistar struke / stručni specijalist tehničke ( prometne ) struke

-        najmanje 1 godina radnog iskustva u struci 

-        položen državni stručni ispit za rad u tijelima uprave ili bez položenog državnog stručnog ispita uz obvezu polaganja u zakonskom roku

 

Kandidati se primaju u radni odnos na određeno vrijeme od 6 mjeseci. Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (što znači da ; u službu ne može biti primljena osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo, kao ni osoba kojoj je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog teške povrede dužnosti u razdoblju od četiri godine od prestanka službe, te kojoj je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog toga što nije zadovoljila na probnom radu u razdoblju od četiri godine od prestanka službe).

Prijavi na oglas potrebno je priložiti slijedeće:

-  životopis,

preslik osobne iskaznice ili domovnice,

-  dokaz o stručnoj spremi ( presliku diplome o stečenoj struci i stupnju obrazovanja ),

- dokaz o ostvarenom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, odnosno izvornik potvrde o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

- izvornik uvjerenja da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak ( ne starije od 6 mjeseci ),

- svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu, ako je položen ( preslik svjedodžbe )

- vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 15.  i 16. ZSN-a.

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjavaju i kandidati koji su po ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu ekonomske ili prometne struke.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom oglasu. Osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.

Za kandidate prijavljene na javni oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će na ovoj web stranici, te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na javni oglas.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja (pisano testiranje i intervju) su sljedeći:

1. Statut Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra” broj 9/09, 28/10 , 3/13)

2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11 , 144/12, 19/13)

3. Zakon o općem upravnom postupku( NN 47/09)

4. Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji ("Narodne novine" broj152/08, 55/12, 101/13)

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 2,248. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova utvrđenog za radno mjesto na koje je raspoređen –viši stručni suradnik I za energetsku učinkovitost i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5% za svaku godinu radnog staža.

Prijave na oglas podnose se neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Zadra ili poštom na adresu: Grad Zadar , Narodni trg 1, Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove-odsjek za kadrovske poslove u roku od 8 dana od dana objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-područni ured Zadar, odnosno do 26. lipnja 2014.godine. O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Po donošenju rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi. Kandidat može tijekom oglasnog postupka pisanim putem povući prijavu.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Više

Natječaj za radno mjesto

KLASA: 112-01/14-01/18

URBROJ: 2198/01-4-14-3

Zadar, 20. lipnja 2014.

Podaci vezani za oglas za radno mjesto administrativni tajnik  – 2 izvršitelja, na određeno vrijeme ( 6 mjeseci ) zbog povećanog opsega posla u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra. 

Oglas je objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Zadar, dana  18. lipnja 2014. godine. Rok za podnošenje prijava istječe dana 26. lipnja 2014. godine.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. stavku ZSN- a.

Uz opće uvjete, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete za prijam u službu na određeno vrijeme :

-        srednja stručna sprema upravne struke i opće ( gimnazija ) struke

-        najmanje 1 godina radnog iskustva u struci 

-        položen državni stručni ispit za rad u tijelima uprave ili bez položenog državnog stručnog ispita uz obvezu polaganja u zakonskom roku

 

Kandidati se primaju u radni odnos na određeno vrijeme od 6 mjeseci. Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (što znači da ; u službu ne može biti primljena osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo, kao ni osoba kojoj je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog teške povrede dužnosti u razdoblju od četiri godine od prestanka službe, te kojoj je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog toga što nije zadovoljila na probnom radu u razdoblju od četiri godine od prestanka službe).

Prijavi na oglas potrebno je priložiti slijedeće:

-  životopis,

preslik osobne iskaznice ili domovnice,

-  dokaz o stručnoj spremi ( presliku svjedodžbe o stečenoj struci i stupnju obrazovanja ),

- dokaz o ostvarenom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, odnosno izvornik potvrde o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

- izvornik uvjerenja da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak ( ne starije od 6 mjeseci ),

- svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu, ako je položen ( preslik svjedodžbe )

- vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 15.  i 16. ZSN-a.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom oglasu. Osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.

Za kandidate prijavljene na javni oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će na ovoj web stranici, te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na javni oglas.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja (pisano testiranje i intervju) su sljedeći:

  1. Statut Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra” broj 9/09, 28/10 , 3/13)
  2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11 , 144/12, 19/13)
  3. Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 47/09)
  4. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09)

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 1,256. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova utvrđenog za radno mjesto na koje je raspoređen –administrativni tajnik i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5% za svaku godinu radnog staža.

Prijave na oglas podnose se neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Zadra ili poštom na adresu: Grad Zadar , Narodni trg 1, Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove-odsjek za kadrovske poslove u roku od 8 dana od dana objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Područni ured Zadar, odnosno do 26. lipnja 2014.godine. O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Po donošenju rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Kandidat može tijekom oglasnog postupka pisanim putem povući prijavu.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Više

PRETHODNA RASPRAVA o nacrtu prijedloga Detaljnog plana uređenja novog gradskog groblja u Zadru

Tekst obavijesti nalazi se u privitku.

Više