Javni natječaji

Javni natječaji

JAVNI POZIV

Tekst poziva je u privitku.

Više

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina

Više

Javna rasprava- DPU Vrilo

 

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13) i Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra, Klasa:350-01/15-01/04, Ur.broj: 2198/01-2-15-7 Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra, o b j a v l j u j e

 

 

 

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU 

IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA ZONE TRGOVINSKOG VELECENTRA „VRILO“ U ZADRU

 

 

Javni uvid u prijedlog  Izmjena i dopuna DPU-a zone trgovinskog velecentra “Vrilo“  organizira se u vremenu od 28. svibnja do 05. lipnja 2015. godine u  prizemlju zgrada Gradske uprave, Narodni trg 1, Zadar, svakog radnog dana od 9,oo-14,oo sati,

 

Javno izlaganje održati će se 01. lipnja 2015. godine (ponedjeljak) u 11,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar.

 

Za vrijeme javnog uvida grafički i tekstualni dio Prijedloga  Izmjena i dopuna DPU-a zone trgovinskog velecentra  „Vrilo“   biti će objavljen i na Internet stranici Grada Zadra (www.grad-zadar.hr).

 

Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog  Izmjena i dopuna DPU-a zone trgovinskog velecentra  „Vrilo“, dostavljati će se najkasnije 3 dana nakon isteka roka javnog uvida, naslovljene na: Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Narodni trg 1, Zadar.

 

Više

Javni poziv - lokacijska dozvola za rekonstrukciju obalnog zida luke Petrčane

Više

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora

Tekst natječaja je u privitku.

Više