Klasa:   112-01/12-01/04

Ur.broj: 2198/01-7-12-2

Zadar,   06. travnja 2012.

 

Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje podružnica Zadar dana 05. travnja 2012. godine objavljen je oglas za prijam   u službu u Upravni odjel za komunalne djelatnosti   na određeno vrijeme (od 21. svibnja do 21. listopada 2012. godine) na radno mjesto komunalnog redara  (6 izvršitelj/m/ž) koji istječe dana 13. travnja 2012. godine. Uvjeti za navedeno radno mjesto su ; srednja stručna sprema  upravne, ekonomske, građevinske ili druge tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva u struci.

Opisi poslova i zadaća za navedeno radno mjesto su:

 

-          vrši nadzor nad provedbom odredbi komunalnog reda i propisa donesenih temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu iz nadležnosti komunalnog redarstva i drugih propisa;

-          izriče mandatne kazne i predlaže pokretanje prekršajnog postupka;

-          vodi upravni postupak;

-          posebnom iskaznicom dokazuje svoje službeno svojstvo;

-          obvezatno nosi odgovarajuću službenu odoru koju propisuje Gradonačelnik;

-          obavlja i druge poslove po nalogu  pročelnika, pomoćnika pročelnika upravnog odjela i voditelja odsjeka.

 

Kooeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta   je 1.363 uz osnovicu za izračun plaće . Plaću službenika čini  umnožak koeficijenta složenosti poslova utvrđenog za radno mjesto na koje je službenik raspoređen  i osnovice za izračun plaće , uvećan za 0,5% za svaku godinu  radnog staža .

Prethodna provjera znanja i sposobnosti  kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere znanja ( pisano testiranje  i  intervju) kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su sljedeći:

 

- Statut Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09 i 28/10)

- Odluka o komunalnom redu („Glasnik Grada Zadra“, broj 3/08 i 13/09)

- Odluka o reklamiranju na području Grada Zadra  („Glasnik Grada Zadra“, broj 28/10, 4/11 i

  4/12)

 - Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11)

 - Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11)

 

 

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji ostvare najmanje 50 % bodova iz svakog djela  provjere znanja na provedenom testiranju.

 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata  bit će objavljeno na ovoj web stranici, te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, najmanje  pet dana prije održavanja provjere.

Kandidati može tijekom oglasnog postupka pisanim putem povući prijavu.

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA