RJEŠENJE o utvrđivanju građevinske čestice

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-350-05/18-05/000107

URBROJ: 2198/01-5-18-0005

Zadar, 12.10.2018. godine

Zadarska županija, Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, rješavajući po zahtjevu koji je podnio ANTE ZOROVIĆ, HR-23000 ZADAR, JOSIPA JURJA KRIŽANIĆA 13A, OIB 67362041473 na temelju članka 73. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 47/09.) donosi

RJEŠENJE

Odbacuje se zahtjev koji je podnio ANTE ZOROVIĆ, HR-23000 ZADAR, JOSIPA JURJA KRIŽANIĆA 13A, OIB 67362041473 za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice za:

  • građevinu stambene namjene ,

na dijelovima katastarskih čestica k.č.br. 741/1, k.č.br. 742/1 i k.č.br. 749/2 k.o. Zadar.

Obrazloženje

Podnositelj ANTE ZOROVIĆ, HR-23000 ZADAR, JOSIPA JURJA KRIŽANIĆA 13A, OIB 67362041473 je zatražio podneskom zaprimljenim dana  05.07.2018. godine izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice. 

Uz zahtjev je priloženo:

  • 3 primjerka prijedloga za formiranje građevne čestice izrađenog od ovlaštenog geodeta Ivan Marinović, dipl.ing.geod. iz tvtke GEOMETAR d.o.o., Zadar
  • Rješenje o izvedenom stanju KLASA: UP/I-361-03/13-05/11626, URBROJ: 2198/01-5-17-15/RP, od 30.03.2017. godine,izdano od Grada Zadra, Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja I građenja,  izvršno 27.04.2017. godine.

 Zahtjev nije osnovan.

 Uvidom u spis predmeta utvrđeno je da zahtjevu nije priložena dokumentacija propisana člankom 158. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju ( Narodne novine br. 153/13. 20/17).

 Naime, prijedlog za formiranje građevne čestice nije izrađen na  kopiji katastarskog katastarskog plana izdanog od Područnog ureda za katastar Zadar , s naznačenom klasom, urudžbenim brojem i datumom izdavanja. 

 S obzirom na gore navedeno ovaj Upravni odjel je podnositelju zahtjeva  dana 11. 07. 2018. godine, uputio  Zaključk za dopunu KLASA: UP/I-350-05/18-05/000107, UR. BROJ: 2198/01-5-18-0002.

Citirani  Zaključak za dopunu upućen podnositelju zahtjeva vratio se neuručen s naznakom poštanskog ureda: "odselio". Budući  je adresa na koju je navedeni Zaključak za dopunu poslan navedena na obrazcu zahtjeva uz OIB koji je također vezan za navedenu adresu, ovo tijelo je mišljenja da u konkretnom slučaju  drugi oblici dostave nisu mogući te  se dostava svih akata kao i ovog Rješenja dostavlja sukladno članku 95. Zakonu o općem upravnom postupku  ( NN br. 47/09 ) javnom objavom na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Grada Zadra.

Dana 25.09.2018. godine ovo je tijelo podnositelju zahtjeva uputilo novi Zaključk za dopunu KLASA: UP/I-350-05/18-05/000107, UR. BROJ: 2198/01-5-18-0004, kojim je naložilo da u roku od 8 dana dopuni zahtjev na način da dostavi:

-           3 primjerka kopije izvoda iz katastarskog plana ( izdanog od Područnog ureda za katastar Zadar, s naznačenom klasom, urudžbenim brojem i datumom izdavanja ) na kojoj je naznačen prijedlog oblika i veličine građevne čestice.

Obzirom da traženo nije dostavljeno u određenom roku, ovo rješenje o odbacivanju zahtjeva se temelji na odredi članka 73. stavka 2. Zakona o općem upravom postupku.

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17. i 37/17.) plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.

 UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 50,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

 STRUČNA SURADNICA

Ozrenka Kamber, ing.građ.