ODLUKA O PONIŠTENJU OGLASA
ODLUKA O PONIŠTENJU OGLASA

KLASA: 112-02/22-01/18

URBROJ: 2198/1-12-22-3

Zadar, 27.svibnja 2022.godine

 

 Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11,04/18 i 112/19) pročelnica Upravnog odjela za kulturu i šport Grada Zadra, donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU OGLASA

I.

Poništava se oglas za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik I - za kulturu i tehničku kulturu  - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 6 mjeseci u Grad Zadar, Upravni odjel za kulturu i šport ( KLASA: 112-02/22-01/18, URBROJ: 2198/1-12-22-1 objavljen dana 11. svibnja 2022. godine ) kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Zadar i na službenoj web stranici Grada Zadra

II.

 Odluka o poništenju će se dostaviti svim kandidatima prijavljenim na oglas.

III.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

IV.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                                                               

                                                                                    PROČELNICA

                                                                                   

                                                                                    Dina Bušić, dipl.muzikolog