KLASA:     112-01/14-01/06

URBROJ; 2198/01-4-14-4

Zadar,   10.ožujka 2014.godine

 

Sukladno članku 19. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za prijam u službu za provedbu oglasa na radno mjesto višeg stručnog suradnika II pravne struke u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra na određeno vrijeme (1 izvršitelj/ica) objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

( PISANO TESTIRANJE )

 

Pozivaju se kandidati koji su se prijavili na oglas   za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje i građenje Grada Zadra na radno mjesto višeg stručnog suradnika II pravne struke na određeno vrijeme (1 izvršitelj/ica) a koji udovoljavaju formalnim uvjetima oglasa da pristupe u utorak 18. ožujka 2014.godine u 9,00 sati na pisano testiranje koje će se održati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1. Kandidatima koji ne udovoljavaju formalnim uvjetima oglasa dostavljena je pisana obavijest (te su obaviješteni i telefonom) o razlozima zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na oglas.

Kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu na uvid i kemijsku olovku.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni sat testiranja , povukao prijavu na oglas.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Testiranje se boduje određenim brojem bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% iz svakog dijela provjere znanja.

Po obavljenom pisanom testiranju Povjerenstvo će odrediti termin provođenja intervjua.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Zadra.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje i građenje Grada Zadra na radno mjesto višeg stručnog suradnika II pravne struke (1 izvršitelj/ica) .