Klasa:   112-01/12-01/06

Ur.broj: 2198/01-7-12-2

Zadar,   27. travnja 2012. godine

 

 

U „Narodnim Novinama“ broj objavljen je natječaj  za prijam  u službu u Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Zadra  na neodređeno vrijeme na radno mjesto voditelj odsjeka za ceste i promet ( 1 izvršitelj, m/ž) koji istječe dana 14. svibnja  2012. godine.

 

Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave.

 

        Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku

        12. stavku  ZSN- a.

  Uz opće uvjete, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete za prijam u

  službu:

             - magistar struke/stručni specijalist  prometne struke,

             - najmanje 5 godina radnog iskustva u struci

             - položen državni stručni ispit  za rad u tijelima uprave ili bez položenog

               državnog stručnog ispita uz obvezu polaganja u zakonskom roku.

        Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjavaju  i kandidati koji su po ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu prometne struke.

        Kandidat koji ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljen na posao, pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od prijma u službu.

        Kandidat se prima u radni odnos na neodređeno vrijeme,  uz uvjet  probnog  rada

 od tri mjeseca.

        U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (što znači da ; u službu ne može biti primljena osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo, kao ni osoba kojoj je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog teške povrede dužnosti u razdoblju od četiri godine od prestanka službe, te kojoj je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog toga što nije zadovoljila na probnom radu u razdoblju od četiri godine od prestanka službe).

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti slijedeće:

 

- životopis,

- izvornik ili preslik domovnice

- izvornik ili  preslik diplome

- preslik osobne iskaznice

- preslik radne knjižice  (uključujući stranice s osobnim podacima i sve stranice na

  kojima je upisan radni staž)

- preslik vozačke dozvole (dokaz o  položenoj B kategoriji)

- izvornik uvjerenja da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili  kazneni postupak (ne

  starije od 3 mjeseca)

- vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 16.ZSN-a.

 

Zdravstvena sposobnost uvtrdit će se naknadno po izboru kandidata, a prije donošenja rješenja o prijmu.

 

 

 

 

 

Opisi poslova i zadaća za navedeno radno mjesto su:

 

Organizira i koordinira rad odsjeka, radi i na terenu, nadzire rad te daje upute i naloge, prati propise, nadzire rad koncesionara te fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju djelatnost prometa i cesta temeljem ugovora, izrađuje izvješća o obavljenim radovima  koncesionara te fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju djelatnost prometa i cesta temeljem ugovora , surađuje s upravnim odjelom za graditeljstvo i zaštitu okoliša u svezi planiranja cesta, izgradnje i investicionog održavanja cesta i obavlja druge poslove po nalogu pročelnika i pomoćnika pročelnika upravnog odjela

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta   je 2,616 osnovicu za izračun plaće . Plaću službenika čini  umnožak koeficijenta složenosti poslova utvrđenog za radno mjesto na koje je službenik raspoređen  i osnovice za izračun plaće , uvećan za 0,5% za svaku godinu  radnog staža .

Prethodna provjera znanja i sposobnosti  kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere znanja ( pisano testiranje  i  intervju) kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su sljedeći:

 

- Statut Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09 i 28/10)

- Zakon o cestama („Narodne novine“, broj 48/11)

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj 67/08, 48/10 i 74/11)

- Pravilnik o uvjetima i postupku zatvaranja javnih cesta (»Narodne novine« broj 119/07)

- Pravilnik o autobusnim stajalištima (»Narodne novine« broj. 119/07)

- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključka i prilaza na javnu cestu (»Narodne novine« broj 119/07)

- Pravilnik o izvanrednom prijevozu (»Narodne novine« broj 119/07 i 52/08)

- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (»Narodne novine« broj 33/05)

- Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2011-2020  (»Narodne novine« broj 59/11)

 

 

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji ostvare najmanje 50 % bodova iz svakog djela  provjere znanja na provedenom testiranju.

 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata  bit će objavljeno na ovoj web stranici, te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, najmanje  pet dana prije održavanja provjere.

Kandidati može tijekom natječajnog  postupka pisanim putem povući prijavu.

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA