Natječaj za radno mjesto
Natječaj za radno mjesto

KLASA:     112-01/24-01/24

URBROJ:  2198/01-2 -24-3

Zadar,      6. svibnja 2024. godine

 U „Narodnim novinama“ broj 52/2024 dana 3. svibnja 2024.godine objavljen je javni natječaj  za imenovanje pročelnika Upravnog  odjela za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka  Grada Zadra (1 izvršitelj/ica).

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 Tekst natječaja  dostupan je u Narodnim novinama  i ovdje: https://narodne-novine.nn.hr/eli/oglasni/2024/52/8375090/pdf

Posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj je 15 dana od dana objave u „Narodnim novinama“,  odnosno  do 20. svibnja 2024.godine.

 OPIS POSLOVA I ZADAĆA RADNOG MJESTA:

 • rukovodi, organizira i nadzire rad upravnog odjela,
 • planira, vodi i koordinira poslove iz djelokruga rada upravnog odjela,
 • odgovoran je za zakonit, pravovremen i djelotvoran rad upravnog odjela u izvršavanju poslova iz njegove nadležnosti,
 • izrađuje financijski plan odjela,
 • kontrolira rad djelatnika unutar upravnog odjela,
 • proučava i stručno obrađuje najsloženija pitanja iz djelokruga upravnog odjela,
 • predlaže rješenja, izrađuje programe i planove za razvitak djelatnosti iz nadležnosti upravnog odjela, te prati njihovu realizaciju,
 • izrađuje elaborate i druge stručne materijale, nacrte odluka i drugih složenih akata,
 • koordinira rad sa županijskim i drugim tijelima iz svog djelokruga,
 • odlučuje o pravima i obvezama službenika i namještenika sukladno važećim zakonima i drugim propisima,
 • obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika.

LITERATURA ZA PRIPREMU PROVJERE ZNANJA:

 • Zakon o otocima („Narodne novine” broj 116/18, 73/20, 70/21),
 • Zakon o poljoprivredi („Narodne novine” broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22),
 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18,115/18, 98/19, 57/22),
 • Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu („Narodne novine“ broj 19/22),
 • Zakon o poticanju malog gospodarstva („Narodne novine” broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16),
 • Zakon o državnim potporama („Narodne novine“ broj 47/14, 69/17),
 • Zakon o turističkoj pristojbi („Narodne novine“ broj 52/19, 32/20, 42/20),
 • Zakon o vatrogastvu („Narodne novine” broj 125/19, 114/22),
 • Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine” broj 92/10, 114/22),
 • Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine” broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22),
 • Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine” broj 79/06, 110/15)
 • Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine” broj 19/22, 59/23).

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

Pročelnik ostvaruje pravo na plaću u visini umnoška koeficijenta složenosti poslova za radno mjesto pročelnik 4,606 utvrđenog Odlukom o koeficijentima za obračun plače službenika i  namještenika gradske uprave Grada Zadra („ Glasnik Grada Zadra„ broj: 15/18, 15/19, 16/20, 13/21, 15/22 I 17/23) i osnovice za izračun plaće,  uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža (Odluka o visini osnovice za izračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zadra KLASA: 120-01/23-01/03,URBROJ: 2198/01-2-23-4 od 23. svibnja 2023.godine).

 NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

Za kandidate prijavljene na javni natječaj   koji  ispunjavaju formalne uvjete  iz javnog natječaja provesti će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja  i intervjua. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi  samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici www.grad-zadar.hr te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se na adresu Grad Zadar, Narodni trg 1, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, s naznakom “Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročlenika Upravnog odjela za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka Grada Zadra u roku od 15 dana od objave javnog natječaja, odnosno do 20. svibnja 2024.godine .